Yeni Bir İş Bulmak için Okunacak Dualar

İş Bulma Duası; Dünya işleri her daim yolunda gitmez. Arada inişler, çıkışlar, duraklamalar mutlaka olur. Her işin yolunda gitmesi kişide rehavete sebebiyet verebilir. Kişinin kulluğunu acziyetini unutmaması için imtihanlara ihtiyacı vardır. Akan suyun taşlarla tıkandığını var sayarsak, bu taşları kaldıracak kudret sahibine bolca dua ile iltica etmek, engellerin kalkması için gerekli birinci koşuldur.

İşlerimizin Düzelmesi İçin Yapılması Gereken Zikirler;
İşleri yolunda gitmeyen kişi sabah namazından sonra; 72 defa Ya Basıtu – genişleten,bereketlendiren – ism-i Şerifini zikreder.
İş bulmak için dua eden kişi sabah namazından sonra; 186 defa Ya Vehhab – karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden – ism-i şerifi zikredilir. Daha sonra ;
“Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Bi hurmeti Da-Ha ve Ya-Sin ve bi hurmeti men erseltehu Rahmeten li’l-alemin. Allahumme Salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.” denilir.Bu şekilde yapılan dua iş bulmayı kolaylaştırır biiznillah.
Aslında kişinin bazı konularda sıkıntıya düşmesi, işlerinde gerileme, iş bulamama gibi durumlar kişiyi gaflette düşmekten kurtarır. Yapılan dualar ve ilticalar kişiyi Allahu Tealaya yakınlaştırır.
İş bulma duası olarak en etkili yöntemlerden biri de her gün ve ya her gece Vakıa Suresini okumaya devam etmektir.


Hadis’i Şerifler İle İş Bulma Duası

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde iş bulmak için şu şekilde dua edilmesini tavsiye buyuruyorlar ;

Allahumme hırli vehterli

“Allahım -bu başlayacağım işte- bana hayırlısını ver. Benim için hayırlı olanı seç, en hayırlısını nasip et.” anlamına gelmektedir.
İş Bulma Duası

Böyle bir dua ile kişi Allahu Tealadan iş bulmak için yardım istemekte, yeni başlayacağı işin hayırlı ve verimli olmasını istemektedir.

Ayeti Kerime İle İŞ Bulma Duası

İş bulma duası olarak Kehf Suresinin 10.ayet-i kerimesini vird edinmekte etkilidir.

Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina raşeda (kehf/10)

” Rabbimiz bize katından bir rahmet ver, işimizde başarılar hazırla.”

İş bulmak isteyen kişi bu ayet-i kerimeyi düzenli olarak her gün 70 defa okuyarak Allahu Tealadan yardım istemelidir.

İş bulmak isteyen kişinin 41 gün 41 defa, Al’i-İmran suresi 26 ve 27 ayetlerini okuması da çok etkilidir.

Gulillahu malike’l-mulki tu’til mulke men teşau ve tenziu’l-mulke mimmen teşau,ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa,bi yedike’l-hayru,inneke ala kulli şey’in gadir.(Al’i-İmran/26)

Tulicul leyle fi’n-nehari ve tulicun nehara fi’l-leyl, ve tuhricu’l-hayya min’el meyyiti ve tuhricul meyyite min’el hayy,ve terzuku men teşau bi ğayri hisab.”(Al’i-İmran/27)

“De ki: Mülkün Maliki olan Allahım,mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırsın,ve dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir şüphesiz ki Senin her şeye gücün yeter.

Geceyi gündüze girdirirsin,gündüzü geceye girdirirsin, canlıyı ölüden çıkartırsın ve ölüyü canlıdan çıkartırsın. ve dilediğin kişiyi hesapsız rızıklandırırsın.”

Uyarı: Ayeti Kerimeleri mutlaka bir hafızdan dimleyiniz okuyuş hatalarınızı düzeltmeniz için

İş duası; Çalışmak, ev halkının rızkını temin etmek için ter dökmek her er kişinin üzerine farzdır. İş konusunda zorluk yaşamak, iş bulamamak, helalinden iş aramak sıkıntılı bir imtihandır. Bu sıkıntılı süreçte imanla ihlasla tevekkül etmek, sabırlı davranmak, isyana gitmemek imanlı müslümana yakışan tavırlardır. İş bulmak için yapılacak her çabanın yanı sıra Rezzak olan Allahu Tealaya bol bol dua etmek, hacet namazları ile iltica etmek, zikir ve tesbihleri dilden düşürmemek gereklidir. Nasıl ki kuş tek kanatla uçamazsa, hacetlerde tek yollu giderilemez. Bir taraftan aramak, maddi sebeplere sarılmak, diğer taraftan dua ve niyazlarla manevi vesilelere sarılmak şarttır.

Gerek Kuran-ı Kerim’de geçen dua ayetlerine devam etmek, gerekse Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye buyurdukları dualara devam etmek yapılacak en hayırlı niyazlardır. Rızkı verenin kapısından ayrılmamak, Rezzak olan Allahu Tealanın yardımının yaklaşmasına ve kişiyi kuşatmasına vesiledir biiznillah.

İş bulmak için okunacak sureler ;

İş bulmak için, rızık bolluğu ve bereketi için, maddi sıkıntıların giderilmesi için Allah Rasulununde (s.a.v.) hadislerinde sık sık tavsiye ettiği sure ; Vakıa Suresidir. Bu denli çok hadiste tavsiye buyurulan bu mubarek sureyi sabah namazını ardından, ya da akşam namazı ile yatsı namazı okumayı terk etmeden devamlı okumak gerekmektedir.

İş bulmak için her gün niyet ederek Yasin Suresi okumaya devam edilir.<
İş Duası

İş bulmak için 41 gün Fetih Suresi okunur. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane, üçüncü gün üç tane….kırk birinci gün kırk bir tane Fetih Suresi okunur.

İş bulmak için 41 Hadid Suresi okunur.

İş bulmak için okunacak dualar ;

Sabah namazının ardından yerinden kalkmadan, dünya kelamı konuşmadan ;

100 defa; ” Bismillahirrahmanirrahim”
100 defa; ” La havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim, Ya Kadimu Ya Daim, Ya Ferdu Ya Vitru, Ya Ehadu Ya Samedu, Ya Hayyu Ya Kayyumu, Ya Zel Celali ve’l-İkram.”
dedikten sonra dua ederse, Allahu Tealanın izni ile hayırlı bir iş kapısı açılır.

Her gün 15 defa;

“Euzu billahimine’ş-şeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim. İnnellahe huve’r-rezzaku zul-guvveti’l-metin. Ve la havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.”

duası iş bulmak ve rızkın artması için okunur.

Her gün 70 defa ;

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina raşeda.” ayet-i kerimesi okumaya devam edilir.

Ayrıca Ya Rezzak Ya Fettah zikrine devam etmek, rızık kapılarının açılmasına ve hayırlı iş kapıları bulunmasına vesiledir biiznillah.