Yemek Duası Okunuşu Ve Anlamı

Yemek Duası kul başı boş bırakılmamıştır. Her an sünnete uygun olarak, kul olduğunu hatırlayacak şekilde yaşamaya özen göstermelidir. Oturması, kalkması, uyuması, uyanması, konuşması, yemek yemesi, her hareketi sünnete uygun olursa dünya ve ahirette huzur bulur. Yaşamak için yemeye ihtiyaç duyan kul, Rabbini anarak hazırladığı yemeği, yine Rabb’ini hatırlayarak yemelidir.

Yemekten Önce Besmeleyi Unutanın Okuyacağı Dua

Yemek yemeye besmele ile başlamak gerekir. Besmeleyi sesli okumak sünnettir. Eğer besmele unutulmuş ise, hatırlanıldığı anda; ” Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi- evveline de sonunda da bismilah-” denilir. Yemeye tuz ile başlamak ve bitirmek sünnettir. Yemek yerken edeple yemeli, edebe uygun şekilde konuşmalıdır. Tamamen susmak da, bütün gayreti yemek yemeye sarf ediyormuş gibi olacağından mekruhtur.

Yemek Yeme Adabı

Allah Rasulu(s.a.v) buyuruyorlar ki;
Yemeklerinizi toplu olarak yiyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Muhakkak ki bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek üç kişiye yeter. Muhakkak toplulukta bereket vardır. -Bezzar-

Yemek yiyen ister bir kişi olsun, ister hane halkı olsun, ister misafir olsun, bittiği zaman dua etmek sünnettir.Şayet sofrada misafir varsa misafirin duası makbul olacağından, duayı misafire yaptırmak daha efdaldir. Yemekten sonra “Elhamdulillah” diyen yemeğin şükrünü eda etmiştir. Üç defa “Elhamdulillah” diyenin günahları bağışlanır.

Yedikten Sonra Okunacak Yemek Duaları

Bir hadis-i şerifte rivayet edildiğine göre Allah Rasulu (s.
Yemek Duası

.v.) yemek yedikten sonra şöyle dua ederlerdi;

Elhamdulillahi hamden kesiran tayyiben mubareken fihi ğayra mekfiyyin ve mustağnen anhu rabbena.
Rabbimiz, hoş, mubarek, kabule şayan hamd ile sana hamd ediyorum. – Buhari, Ebu Umameden ra.rivayet edilmiştir.-

Bir kimse yemek yedikten sonra;

Elhamdulillahillezi et’ameni ve razeganihi min ğayri havlin minni va la guvveti.
Beni doyuran,gücüm ve kuvvetim olmaksızın rızık veren Allaha hamd olsun.derse geçmiş günahları bağışlanır. – Tirmizi, Ebu Davud,Muaz İbni Enesten ra.rivayet edilmiştir.-

Başka bir hadis-i şerifte ise Allah Rasulu(s.a.v.), yemeği bitirdikten sonra;

Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena muslimin.
Bizi yediren, bizi içiren, bizi müslüman olarak yaratan Allaha hamd olsun. diye hamdu sena ettiği rivayet edilir. – Ahmed İbni Hanbel, Ebu Saidden ra. rivayet edilmiştir.-

Daha uzun dua etmek istenildiği takdirde şöyle dua edilebilir;

Ve rahmetullahi ve berakatuhu ala sahibi’t-taami ve’l-akiline et’amenallahu min taami’l-cenneti ve seganallahu min şerabi’l-kevseri ve zevvecnallahu bi huri’l-ı’ne ve ekrimna min ru’yeti cemalike ya ilahe’l-alemin. Allahumme’c-al niğmetena daimen ve evladena alimen ve rızgana vasian ve devletena gaimen ve la tusallit aleyna zalimen. Allahumme zid ve la tengus bi hurmeti seyyidi’l-murseline ve’l-hamdulillahi rabbi’l-alemin.

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası, Allah’ın bize verdiği nimetlere şükretmek ve ne olursa olsun daha kötü durumda olabileni düşünmek önemlidir. Bu sadece ibadet olarak değil Allah’a karşı bir görev ve borçtur. Herkes sabah, öğle ve akşam sürekli yemek duası yapmaz belki ama en azından kısa yemek duası okunmadığı zamanlarda sofraya besmele ile oturmak gerekir. Besmele çekmek “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelir. Mümkün olduğu her sofrada kısa yemek duası okunmalıdır. Sofrada duayı okumayan veya bilmeyen varsa ona sağlanan teşvikte büyük sevap olur. Sofradan doyduktan sonra kalkarken Allah’a şükretmek ve dua etmek Allah’a edilen iyi bir kulluk olur. Yüce Allah kullarını sever ve duyar.

Aynı zamanda bilinmesi gereken önemli bir şey Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki; yemekten sonra her kim “El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh” duasını okursa günahları affolur. Yemekten sonra peygamber efendimiz ise “El-hamdülillahillezi etamena ve sakana ve cealana müslimin” duasını okurdu. Kısa yemek duası okumak her anlamda önemlidir. Okunması mümkün olmayan durumlarda besmele çekerek başlamak ve “Elhamdülillah” diyerek sofradan kalkmak bir sünnettir. Birkaç kısa yemek duası ve anlamları aşağıda verilmiştir.

Kısa yemek duası, Allahümmerzuknà ıyşen bilà belàin ve âmelen bilâ riyâin ve dînen bilâ hevâin ve afven bile ikâbin, ve mağfiraten bilâ azâbin ve cenneten bilâ hisâbin, ve rü’yeten bilâ hicâbin, bilütfike ve keremike yâ ekremel ekremine veyâ erhâmerrahimin.

Ni’meti celîlullah, bereketi halîlullah şefaat yâ Resulellah. Elhamdülillahillezi et’amenâ vesekânâ ve cealenâ minel-müslimin. Verahmatullahi ve berekâtühu alâ sâhibit-taâm vel-âkilin vel-hâmidin vel-hâzirin. Allahümme zid velâ tenkus bini’metike bihürmetil-fâtiha.

Anlamı, Ey Allah’ım! Belâsız bir geçim, riyâsız bir âmel, hevâsız bir din, cezasız bir af, azapsız bir bağışlama, hesapsız bir cennet ve perdesiz bir rü’yet ile bizi rızıklandır. Lütfunla ey keremlilerin en keremlisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi, Allah’ın celâletinin nimeti, Allah’ın Halil’inin bereketi, şefaat ey Allah’ın Resul’ü! Bize yedirip içiren ve bizi müslümanlardan kılan Allah’a hamd olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi yemek sahihine, yiyenlere, hizmet edenlere ve hazır olanlara olsun. Allah’ım! Nimetini çoğalt, eksiltme bihürmetil-fâtiha.

Kısa yemek duası, Elhamdü lillâlillezi et’amenâ ve sekanâ ve cealenâ minel müslimin et’amenâ Allahü min taâm-il cenneti. Ve sekanâ-Âllahü min şarâb-il kevseri ve zevvecnâ-Allahu bihûril’ayni. Bi-hürmetil enbiyâi velmürseline velhamdü lillâhi Rabbil âlemin.

Anlamı, Bizleri yediren, içiren ve İslamiyetle müşerref kılan Allahü Teâlâ’ya şükürler olsun. Cümle peygamberlerin hakkı için bizleri Cennet taamından yedir, Kevser şurubundan içir ve Cennetteki Hurilerle evlendir. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teâlâ’ya hamd olsun.

Yemek Duaları

Yemek duası Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yemek duası ile bize sayısız nimetleri verdiği için Allah’a şükrederiz, soframızın bereketini isteriz. yemek duası okunur ve arkasından amin denilerek Fatiha süresi okunur.

Türkçe Olarak Yemek Duası

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip içiren yüce Rabbimize hamdolsun, kainatın efendisi sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Mağfiret ve rahmet bütün müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! sen kapına yönelenleri geri çevirmezsin. Biz aciz kullarız senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle! Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle! Ya Rabbi bu helal gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle! Ya Rabbi! bu soranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle! Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle! Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık huzur ve mutluluğumuzu daim eyle! Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı kaza, bela, her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle! Amin ve selamün alel-mürselin vel-hamdülillahi Rabbil alemin, El-Fatiha.

Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Senden; sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz. İşlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha

Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Resulullah. Bismillah açtır Allah’ım, nimeti taştır Allah’ım, cemaline ulaştır Allah’ım, Mekke ile Medine’yi dolaştır Allah’ım. Bu sofralar nurdur, kaza belaları geri durdur Allah’ım. Bu sofralar mamurdur, bu sofralarda Halilibrahim bereketi bulundur Allah’ım. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Bu sofraların sahibi, yokluk kıtlık görmesin Allah’ım. Yiyenlere helal, yedirenler hayır hasenat olması için, ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha.

Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezi et’amena vesegana vecealena minel müslimin. Nimeti celilullah, bereketi Halilullah, şefaat et ya Rasulallah, nasibi cennet, daimi devlet, erenlerden himmet, sofralara bereket, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık selamet. Allahümme zit vela tenkus bi hürmeti suretil Fatiha.

Yemeğimizi yemeden el açtım Allah’ım sana, akıl fikir doğruluk iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem okuluma gidemem, çabuk çabuk yiyelim okulumuza gidelim.Bizi yaratan Allah’a her zaman şükredelim.Annem babam sağolsun, haydi hepimize afiyet olsun.

Sofra Duası

Sofra duası da rabbimizin bize verdiği nimetlere şükretmemiz için okumamız gereken duadır. Her yemekten önce Sofra Duası okuyarak Rabbimize bize verdiği nimetler için şükürlerimizi iletmeliyiz

Bismilâhirrahmânirrahîm

Elhamdu lillâhi Rabbil âlemîn henîen lil âkilîn ve beraketen lil bâzilîn ve sihhaten lil câlisîn. Zâdellâhun ni’am, defe’allâhun nigam, bi hurmeti seyyidil Arabi vel acem. Allâhumme tagabbel hâzel ihsâne min muhsinihâ, bi hurmeti Muhammedin ve âli Muhammed ve bi hurmeti sûratil Fâtihati me’as salevât.

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

(Resul-i Ekrem’in) hürmetine, Allah nimetleri artırsın ve düşmanlıkları def etsin. Allah’ım; bu ihsanı, onu ihsan eden sahibinden kabul buyur; Muhammed (saa) ve Al-i Muhammed (as) hürmetine ve salavatla birlikte Fatiha hürmetine!