Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Yatmadan Önce Okunacak Dualar Gününü Allahu Tealayla beraber geçiren, her daim O’nu anan O’nu zikreden O’nu razı etmek için Allahu Tealanın emir ve yasaklarına uyan kişi, bu halini gece yatarken de devam ettirir. Bilir ki gün bitince kulluk bitmez, ihtiyaçlar bitmez. Kul Allahu Tealanın korumasına her daim, her nefes alış verişinde muhtaçtır. Allahu Tealanın sonsuz merhametini celb etmeyi gaye edinen kişi, gününün, gecesinin her dakikasını kulluk bilinci ve sorumluluğu ile yaşar.

Gece uyumak için yatağına uzanan kişi, gece her türlü şerden muhafaza olmak ve huzurlu, rahat bir uyku uyumak için Allah Rasulünün (s.a.v.) uyguladığı ve ümmetine de tavsiye ettiği dualarla Allahu Tealaya iltica etmelidir.

Gece yatağa mutlaka abdestli olarak yatmak gerekir. Kişi ellerini birleştirir; ihlas Suresi ve Muavvizeteynleri üçer defa okur ve ellerine üfler. Daha sonra elleriyle başını, yüzünü, bedeninin erişebildiği her yerini mesh eder. Allah Rasulu (s.a.v.) bunu üç defa tekrarlardı. Ayete’l-kursiyi de muhakkak okumak gerekir. Zira Allahu Teala Ayete’l-kursi okuyanı sabaha kadar korur ve şeytanı ona yaklaştırmaz. Mülk Suresini de mutlaka okumalıdır. Zira gece yatarken Mülk Suresini okuyan kişinin kabir azabından korunacağına dair sahih hadis-i şerifler mevcuttur.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Gece yatarken okunacak dua

“Bismike rabbi ve dağtu cenbi, ve bike erfeuhu fein emsekte nefsi fercemha, ve in erselteha fehfezha, bi ma tehfezu bihi ıbadeke’s-salihin.”
Yatarken Okunacak Dua

” -Buhari-

“Ya Rabbi Senin isminle yatağa uzandım. Kalkınca da yine Senin isminle kalkarım. Ruhumu alırsan bana merhamet et. Şayet uykudan canlı olarak kalkmayı nasip edersen, onu salih kullarını muhafaza ettiğin gibi koru.”

Gece yatarken okunacak dua

“Allahumme inneke halakte nefsi ve ente teveffaha, leke mematuha ve mehyaha, in ehyayteha fehfezha, ve in emetteha feğfirleha. Allahumme inni eseluke’l-afiyeh.” -Muslim-

“Allahım nefisimi Sen yarattın. Ölümü de Senin elindedir. Ölümü ve hayatı Senin iradendedir. Diriltirsen muhafaza buyur, öldürürsen bağışla, mağfiret ve af eyle. Ey Allahım Senden afiyet dilerim.”

Yatarken okunacak dua ;

“Allahumme eslemtu nefsi ileyke, ve fevvedtu emri ileyke ve veccehtu vechi ileyke ve elce’tu zahri ileyke, rağbeten ve rahbeten ileyke la melce’e ve la menca minke illa ileyke, amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. -Buhari-”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) günlerden Bir gün Hz.Ali (r.a)’ya Şöyle Buyurmuş;

Ey Ali, Şu 5 şeyi yapmadan yatma;

1- Kuran-ı kerim’in hepsini okumadan,
2- 4000 dirhem sadaka vermeden,
3- Kabeyi ziyaret etmeden,
4- Cennette yerinizi hazırlamadan,
5- Küs olduğun biriyle barışmadan.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar Nelerdir?

Hz ali r.a şaşırdı ve dediki “Ey Allahın resülü bu nasıl olur?”

Efendimiz şöyle buyurdu:

1- (3 kere) İhlas süresi Kuran-ı kerim’in hepsine eşittir.

2- (4 kere) Fatiha süresi 4000 dirheme eşittir.

3- (10 kere) “Lâ ilâhe illAllahü vahdehû lâ şerîke lehü. Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demende kabeyi ziyarete eşittir.
Manası: “Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nun, hamd da O’nun. Diriltir ve öldürür. Ve O her şeye kâdirdir.”

4- (10 kere) “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm” demen cennette yerini hazırlamana vesiledir.
Manası: Yüce ve azametli Allah’a dayanmayan güç ve kuvvet yoktur.

5- (10 kere) “Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh” demen dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde ecre vesiledir.
Manası: Hay ve Kayyum sıfatıyle vasıflanmıs olan ve kendisinden baska ilah hicbir ilah bulunmuyan Yüce Rabbim´den günahlarımın affını ve beni bagıslamasını taleb ederim. Bütün hata ve kusurlarımdan, günahlarımdan tevbe ederim.

Rahman ve Rahim olan Yüce Allah dualarınızı yüce katında kabul eylesin. Amin.

1.DUA

OKUNUŞU: “BİSMİKE RABBİ VADA’TÜ CENBİ VE BİKE ERFEUHU İN EMSEKTE NEFSİ FERHAMHA VE İN ERSELTEHA FEHFAZHA BİMA TEHFEZU BİHİ’ IBADEKE’S-SALİHİN.”

ANLAMI: “Rabbim! Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve yine senin isminle yanımı yataktan kaldıracağım. Eğer uykuda canımı alacaksan, bana merhamet edip bağışla! Şayet hayatta bırakacaksan, salih kullarını koruduğun şeylerle beni de fenalıklardan koru!” (Buhari, De’avad 13; Müslim, Zikie ve Dua, 64, 98, Tirmizi, De’avad 20)

Dua ile ilgili bilgi: Ebu Hüreyre (r.a.) diyor ki; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Biriniz istirahat için yatacağı zaman böyle dua etsin.

2.DUA

OKUNUŞU: ” La ilahe illa ente subhaneke, Allahümme ve bihamdike, estağfiruke li-zenbi ve es’elüke rahmeteke.

Allahümme zidni’ ılmen, ve la tüziğ kalbi ba’de iz hedeyteni ve heb li min ledünke rahmeten inneke ente’ l-vehhab.”

ANLAMI: ” Allah’ım! seni hamdinle tenzih ederim. Senden başka İlah yoktur. Günahım için affını dilerim ve Rahmetini talep ederim.

Allah’ım ilmimi arttır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lütfet. Sen lütfedenlerin en cömertisin. (Ebu Davud, Edep 98; Hakim, Dua ı,540)

Dua ile ilgili bilgi: Peygamberimizin eşi Hz.Aişe (r.a.) diyor ki; Hz.Peygamber (s.a.v.) geceleyin uyanınca bu duayı okurdu.

3.DUA

OKUNUŞU: “Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.”

ANLAMI:”Allah’ım! kendimi sana teslim ettim.Yüzümü sana çevirdim.İşimi sana ısmarladım.Rızanı isteyerek,azabından korkaraksırtımı sana dayadım,sana sığındım.sana karşı yine senden sğınacak yoktur.indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.” (Buhari, De’avat 5,7,9; Müslim, Zikir ve Dua 56-57; Ebu Davud, Edeb,98; Tirmizi, De’avat 16; İbn Mace, Dua, 15)

Dua ile ilgili bilgi: Bera İbni Azip (r.a) diyor ki; Resulullah (s.a.v.) yatmadan önce abdest alıp böyle dua edilmesini tavsiye etti.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar;

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gece yatağa yatmadan evvel elbisesinin bir tarafıyla yatacağı yeri üç defa süpürsün ve şöyle desin buyurmuşlardır ;

“Bismike Rabbi vadağtu cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi fağfir leha ve in erselteha fahfazha bima tehfazu bihi ıbadeke salihin.” – Ebu Hureyreden ra. rivayet edilmiştir.-

“Rabbim Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve Senin yardımınla bedenimi kaldırdım. Ruhumu kabzedersen Sen onu mağfiret et, kabzetmeyip onu tekrar salıverirsen salih kullarını koruduğun şeyle onu koru.”

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) mubarek ellerini birleştirir, üçer defa İhlas Suresi ve Muavvizeteynleri okur, mubarek ellerinin yetiştiği her yere, öncelikle başının üzerine, yüzüne, bedeninin ön kısımlarından başlayarak sıvazlardı. – Buhari, Muslim –

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.); “Yatağına uzanınca Ayete’l-Kursi okuyanın üzerinde sabaha kadar koruyucu bir melek bulunur ve şeytanı o kişiye yaklaştırmaz.” buyurmuşlardır.

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.); “Gece yatağa her kim yatağına yatınca Bakara Suresinin son iki ayetini – Amene’r-rasulu – okursa, gece boyunca bu iki ayet o kişi için kafi gelir.” buyurmuşlardır.

Yatağa Girince Okunacak Dua;

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in gadirun. La havle ve la guvvete illa billahi’l- aliyyi’l-azim. Subhanellahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.”

“Allahtan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı şeriki yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O, her şeye gücü yetendir. güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allaha aittir. Allahı tüm noksanlıkklardan tenzih eder tesbih ederim. Allaha hamd olsun, Allahtan başka ibadete layık mabud yoktur, Allah en büyük olandır.”

derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affedilir.”

Gece Mülk Suresini okumaya devam eden kimse kabir azabından korunur biiznillah.

Hadis’i Şerifler İle Yatmadan Önce Okunacak Dualar;

“Allahumme gına azabeke yevme teb’asu ıbadeke.” – 3 defa- – Ebu Davud, Tirmizi-

“Allahım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.”

“Allahumme alimi’l-gaybi ve’ş-şehadeti fatira’s-semavati ve’l-erdi, Rabbe kulli şey’inve melikehu eşhedu en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi, ve min şerri’ş-şeytani ve şirkihi, ve en egtarife ala nefsi su’en, ev ecurrahu ila muslim.” – Ebu Davud-

“Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve meliki olan Allahım, Senden başka ibadete layık olan ilah olmadığına şehadet ederim, Kendi nefsimin emrettiği şerlerden, şeytanın vesvese verdiği şerlerden ve şeytanın şirkinden, nefsime kötülük etmekten ve ya o kötülüğü bie müslümana götürmekten Sana sığınırım.”

“Euzu bi kelimatilla’tillahi’t-tammati min gadabihi ve ıkabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati’ş-şeyatıni ve en yahdurun.” -Tirmizi, Nesai-

“Allahın tastamam kelimeleriyle, gadabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların şerrinden, şeytanların yanıma gelmelerinden sığınırım. Şüphesiz ki onlar zarar veremeyecektir.”

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yatağa girince 3 defa Estagfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizi]

(Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur.) [Bezzar]

(Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur.) [Tirmizi]

(Yatarken Mülk [Tebareke] suresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur.) [Ey Oğul İlmihali]

(Kur’anda bir sure vardır ki, otuz âyettir. Okuyana affedilinceye kadar şefaat edecektir. O “Tebarekellezi bi yedihil mülk” diye başlayan suredir.) [İ. Ahmed]

(Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı.) [Tirmizi]

Her gece Amenerresulüyü okuyan, gecelerini ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşur.
Gece yatarken Tebareke suresini okuyan, kabir azabından korunur, Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.

Her gece Yasin suresini okuyan, affedilmiş olarak sabahlar.
Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.

Gündüz yatarken
Sual: Gündüz kaylule için yatarken veya sabah namazını kılıp biraz daha yatayım denince, gece yatarken olduğu gibi, yatağa abdestli girmek ve dua okumak şart mı?
CEVAP
Gece yatarken de, abdestli yatmak ve dua okumak şart değildir, ama imkân varsa ihmal edilmemeli. Gündüz yatınca ölmeyeceğimiz belli mi, bir garantimiz var mıdır? Gündüz uykuya yatarken de, mümkünse abdestli olmaya ve az da olsa dua okumaya çalışmalı. Yatağa besmele çekerek girmeli, hiç değilse, bir kelime-i tevhid okumalıdır.

Uykudan uyanınca
Sual: Gece uyanınca okunacak bir dua var mı?
CEVAP
Evet, vardır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Uykudan uyanınca, Allahümmağfirlî diyenin duası kabul olur.) [İ. Ebi-d-dünya]

(Gece uyanınca, “Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü teâlâ onun günahlarını bağışlar.) [İbni Sünni]

(Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her isteğine kavuşur: Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil azîm.) [İslam Ahlakı]

(Gaflete düşmesi için, şeytan, uyuyana üç düğüm bağlar. Uyanınca Allah’ı zikrederse, düğümün biri çözülür. Abdest alırsa, ikinci düğüm çözülür. Namaz kılarsa, bütün düğümler çözülür.) [Buhari]

Yatarken zikir çekilir
Sual: Bir kimse yatağına yatıp salevat-ı şerife, kelime-i tevhid ve diğer tesbihatı okuyabilir mi? İlla yatağın üstünde oturarak mı okuması gerekir?
CEVAP
Yatakta yatarken, sabaha kadar zikir çekmenin hiç mahzuru olmaz. Hattâ yatakta yatarken sabaha kadar Kur’an-ı kerim okusa mahzuru olmaz. Bir âyet-i kerime meali:
(Onlar ayakta, otururken, yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler.) [Âl-i İmran 191]

Buradaki zikrin, Allahü teâlâyı anmak olduğu gibi, namaz manasına geldiği de bildirilmiştir. Yani namazı ayakta kılamayan hastanın, oturarak veya yatarak kılabileceği bildiriliyor. (Bahr-ür-râık)

Şirat-ül-İslam şerhinde, (Kur’an-ı kerimi yatakta, yatarak ezberden abdestsiz okumak caizdir ve sevabdır, fakat başını yorgandan dışarı çıkarmalı ve bacakları bitiştirmelidir) deniyor. (S. Ebediyye)

Burada iki şart bildiriliyor:
1- Başını yorgandan çıkarmalı, çünkü avret yerleri, bacakları falan açıksa öyle okuması mekruh olur. Eğer pijamayla kapalı yatıyorsa başını çıkarması gerekmez. Yahut yorgansız yatsa da okuyabilir.

2- Bacakları bitiştirmeli. Bacaklar rastgele uzatılırsa öyle Kur’an-ı kerim okuması edebe aykırı olur. Ayaklar toplanarak okunursa hiç mahzuru olmaz.

Yatakta dua okumak
Sual: Yatağa yatınca, yatarken okunması edebe aykırı olan dua var mıdır?
CEVAP
Hayır, her dua okunur. Okunmayan dua yoktur. Hattâ Kur’an-ı kerimdeki sûreler, âyetler bile okunur. Mesela Tebareke ve Yasin-i şerif okunabilir. Kur’an-ı kerim okurken, yorgan altında bacaklar bitişik olmalı veya ayaklar toplanmalı. Avret yeri de açık olmamalıdır.

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Her kim gecenin bir kısmında, yatakta bir taraftan bir tarafa dönerken, kendine gelir de, bu tesbihi söylerse, sonra istiğfar ederse,bağışlanır, dua ederse duasına icâbet olunur; kalkar abdest alıp iki rek’at namaz kılarsa o namazı makbûl olur…”
Bildiğimiz kadarıyla, birçok kişi gece uykudan uyandığı anda bu tesbihi yapmış ve ardından dua etmişlerdir ki, dualarına en kısa sürede icabet edilmiştir…Sıkıntısı olanlara tavsiye edilir.

Okunuşu :Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadiyr. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîym.

Nebe’ sûresinde meâlen, “Uykunuzu size bir dinlenme vasıtası yaptık.”1 buyuran Yüce Rabbimiz, uykunun bir nimet olduğunu bildirmektedir.

Uyku bir istirahat vasıtası, gün boyu yorulan vücut makinasının dinlenmesine yardımcı olması, bir sonraki güne daha zinde ve canlı bir şekilde başlanmasına vesile olduğu için nimet olmuştur. Ancak bu nimeti yerli yerinde kullanmak lâzımdır. Çünkü, uykuyu ihtiyacımız miktarınca ve yeterince kullanmadığımız zaman pekçok nimetten mahrum kalabilmekteyiz. Bundan dolayı, bir gaflet ânı olan uyku vaktini iyi ayarlamamız, ondan ancak ihtiyacımız kadarıyla istifade etmemiz gerekmektedir.

Bir hadis-i şerifte, uykuyu ölümün küçük kardeşi olarak vasıflandıran Peygamberimiz (a.s.m.), bundan dolayı uyku ve ölümün Cennette bulunmadığını da ifade ederler.2 Birkaç saat için maddî olarak dünya ile alâkamız kesildiğinden dolayı da uyku, “küçük ölüm” olmakta değil midir? İşte ölüme böyle bir benzerliği olan uykuya dalmadan önce, o ânımızın ibadet içinde geçmesi için hazırlıklı bulunmamızda fayda vardır. Bu durumda, nasıl ölmeden önce mümkün oldukça dua, ibadet ve zikirle ona hazır olmaya çalışıyorsak, uykudan önce de aynı şekilde hazırlıklı davranmamız gerekir. Çünkü uyuduktan sonra tekrar uyanabileceğimize dair garantimiz yoktur.

İşte, uyumadan evvel neler yapılması gerektiğini, nasıl bir hazırlık icap ettiğini Peygamberimiz (asv)’in tatbikî sünnetinden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) yatağa girmeden önce abdest alır, bazı duâlar okur, cephesi kıbleye gelecek şekilde sağ avucunu sağ yanağına koyar, İlâhî tefekkür ve zikir içinde mânâ âlemine dalardı. Seher vakti de erkenden kalkar, huzur ve hüşû içinde Rabbinin dergâhına yönelirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz (asv)’in uyku ânı bizimki gibi değildi. Onun gözleri uyusa da kalbi uyumaz, gaflet içinde bulunmazdı.

Peygamberimizin (a.s.m.) uykuya nasıl hazırlandığını ve ümmetine bu hususta neler tavsiye ettiğini bizzat hadis-i şeriflerin meâlerini vererek anlamaya çalışalım:

Hz. Âişe anlatıyor:
“Resulullah (a.s.m.) Felâk ve Nâs Sûrelerini (Kul eûzu’leri) okur, ellerine üfler, daha sonra ellerini bedeninin her tarafına sürerdi.”3

Berâ bin Âzib, Peygamberimizin (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet eder:
“Yatağına gireceğin vakit, namaz için aldığın abdest gibi abdest al. Sonra cephen kıbleye gelecek şekilde sağ tarafına yat. Sonra şöyle duâ et: ‘Allah’ım, Senin rızanı dileyerek ve Senin azabından korkarak kendimi Sana teslim ettim. Sırtımı Sana dayadım. Bütün işimi Sana hâvale ettim. Senin azabından, ancak Senin rahmetine iltica edilir. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine de iman ettim.’ Bunlar son sözlerin olsun. Sen böyle söyledikten sonra, eğer o gece ölürsen fıtrat (İslâm dini) üzerine ölürsen. Şayet sabaha kavuşursan çok hayır kazanmış olarak sabaha ulaşmış olursun.”4

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayete göre, Peygamberimiz (a.s.m.) yatağa girmeden önce şöyle duâ ederdi:
“Allah’ım! Ey göklerin, yerin ve büyük Arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi! Ey taneyi, çekirdeği yaratan Allah’ım! Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren Allah’ım! Hükümdarlığın altında bulunan her şeyin şerrinden Sana sığınırım. Allah’ım, Evvel Sensin, Senden önce hiçbir şey yoktur. Âhir de Sensin, Senden sonra hiçbir şey yoktur. Zâhir Sensin, Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Batın da Sensin, Senden gayrı hiçbir şey yoktur. Borcumuzu kolayca ödememizi nasip et. Bizi fakirlikten kurtarıp zenginleştir.”5

Uyku saatini bu şekilde değerlendiren bir mü’minin, artık sabaha kadar geçen vakti nurlu, bereketli ve sevaplı olacaktır.