Yasinden Sonra Okunacak Dua

Yasinden Sonra Okunacak Dua Yasin Suresi okunduktan sonra yapılabilecek çeşitli bağışlama duaları vardır. Bu sayfada yer alan dualardan kendiniz istediğiniz gibi bir derleme yaparak bu oluşturduğunuz duayı okuyabilirsiniz. Mühim olan Allah c.c ye en saygılı ve en güzel şekilde duamızı gönderebilmektir.Yasin Suresi Kur’an-ı Kerimin 36. suresidir, Mekkidir, 83 ayettir. Yasin Suresi Kur’an’ın kalbi diye isimlendirilmiştir.

Üç surenin nurunun Arş-ı Ala’da parladığı söylenilir; Yasin Suresi, İhlas Suresi,Ayete’l-Kursi. Bu üç sure hakkındaki hadis-i şerifler, alimlerin tecrübeleri ve tavsiyeleri bu surelerin ne denli ehemmiyetli olduklarını anlatmak için yeterlidir.

Yasin suresinden sonra okunacak dua türkçe

Ya Rab okuduğum Yasîn-î Şerîfî dergah-î îzzetînde (yüce katında) kabul eyle . Ya Rabbî sevabını sevgîlî peygamberîmîz Hz.Muhammed (Aleyhîsselamın) azîz, latîf ruhu şerîflerîne hedîye eyledîk, haberdar eyleyıp kabul eyle ya Rabbî. Ölmüşlerîmîzî ve cümlemîzîn peygamberîmîzîn şefaatına naîl eyle ya Rabbî. Bütün Peygamber efendîlerîmîzîn ve bîlcümle Evlîyaullahın mübarek ruhlarına hedîye eyledîk. Kabul eyle ya Rabbî.

Ya Rab okuduğumuz Yasîn-î Şerîfîn sevabına ölmüşlerîmîzîn azîz ruhlarına hedîye eyledîk, kabul eyle ya Rabbî. Kabîrlerî Kur’an’ın nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun ya Rabbî. Kabîrlerînî cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbî. Okunan bu Yasîn’î Şerîf’î ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbî. Bî-hurmetî Taha ve Yasîn, vel hamdülîllahî Rabbîl-alemîyn.

Yasin Süresini Okumanın Faydaları;

Allahu TealaTa-Ha ve Yasin Surelerini semavati ve yerleri yaratmadan bin sene evvel okudu. Melekler bu sureleri işittikleri vakit dediler ki; ” Bu Sureler hangi ümmetin üzerine nazil olacaksa, o ümmete müjdeler olsun. Bu Sureleri okuyan dillere müjdeler olsun.”

Rasulu Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır” Her gece Yasin Suresini okumayı vird edinen kimse muhakkak şehit olarak ruh teslim eder.”

Geceleri Allahu Tealanın rızasını dileyerek okuan kimse affolunur.”

Perşembe gecesini Cumaya bağlayan gece Yasin Suresini okumayı vird edinen kimse ilahi mağfirete ulaşmış olarak sabahlar.”

“Perşembe gecesini cuma gecesine bağlayan gece iki rekat nafile namaz kılan kimse; ilk rekatta Yasin Suresini, ikinci rekatta Mülk Suresini okusa; o kimseye okuduğu her harf için bir nur verilir. O nur hesap günü o kimsenin önünden gider. Cehennemden uzak olduğuna dair o kimseye berat verilir. Ailesinden yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir. ”

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an-ın kalbi ise Yasin Suresidir.Yasin Suresini kim gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına kafi gelir. Yasin Suresini kim gece okursa, bütün günahları affolunur.”

Hz. Aişeden r.a. demişlerdir ki” Kur’an’da bir sure vardır ; kendisini okuyana şefaat eder,dinleyen ise mağfiret olunur. Bu sure Yasin Suresidir.

Başka bir hadis-i şerifte ise; Kim her gece Yasin Suresini okursa, küçük günahları bağışlanır.” buyurulmuştur.

Kur’an-ı Keim’ de bir sure vardır ki Allah’u Tealanın katında Şerif diye anılır.O Sureyi okuyan kimseye hesap günü Mudar ve Rabia kabileleriden dafa fazla kimseye şeffat etmesi için izin verilir. İşte bu Sure ;Sure-i Yasindir.”

Yasinden Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: “Yâ İlâhî, Yâ Samedî, ve aleyke mü’temedî, yâ Nâsiru, yâ Muînu, bi hurmeti iyyâke na’büdü ve iyyâke nastaîn. Einnî alâ külli hâlin bi kuvveti kudretike, yâ muînu yâ Rahmânu bi hurmeti sûrereti Yâsîn ve bi hurmeti Sallallâhu aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ecmaîin.”

Meali: “Ey Allah’ım! Ey dayanağım, Senden gayrı yok dayandığım, Sanadır güvencim.

Ey yardımcım, ey muînim, “iyyâke na’büdü ve iyyâke nastaîin” hürmetine, kuvvet ve kudretinle bana yardım et. Ey yardım edici ve esirgeyici Allah’ım! Yâsin hürmetine ve Muhammed Mustafa Aleyhissâlatü Vesselâm hürmetine medet ve inayetini benden esirgeme. Allah, Muhammed’e ve onun Âl ve Ashâbına rahmet buyursun.”

Yasin-i Şerif’ten sonra bu dua okunursa, okuduğunun kabulu için Allah’a bir arz ifadesidir.

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua

Dua kitaplarında Yasin Suresinin başında ve sonunda şu dua okunursa sevabının daha da yükseleceği ifade olunmaktadır. Yasin Duası şudur:

Allahumme inni es’eluke sabran cemilen ve kalben selimen. Ve lisanen zakiran ve duaen mustecabben ve kitaben yemiinen ve rızkan halalen ve naimen ve cenneten hariran ve nadraten ve surura. Ya kadiyel’hacat, ya mucibed’daavat, ya kaşife’d-durri vel’beliyyat, ya alime’s-sırri ve’l-hafiyyat. Igdi haceti,bihazihi’s-sa’ati’l-mubaraketi bi-hurmeti Yasin vel’kur’an’il-hakim. İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kun, feyekun. Fe-subhanellezi bi-yedihi melekutu kulli şey’in ve ileyhi turceun.

Allahım ben Senden güzel bir sabır, selim bir kalp, zikreden bir dil ve kabul olunmuş dua, kitabın sağdan verilmesini, helal rızık ve nimetler, cennetler, sevinç ve sururlar dilerim.
Ey ihtiyaçları karşılayan, dualara cevap veren, bela ve sıkıntıları gideren, sırları ve gizli şeyleri bilen Allah! Bu mubarek saatin ve Yasin ve Kur’an-ı Hakimin hürmetine ihtiyacımı gider.

Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman ona ol der, o olur. Her şeyi, melekutu kudret elinde bulunduran Allah, her türlü eksiklilerden ve noksanlıklardan münezzehtir ve dönüş ancak O ‘nadır.

Yasin Suresinin başında ve sonunda okunacak olan bu dua, okuyan kimsenin dilek ve dualarını kabule vesile olur.

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua

E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn. Vesselatü vesselamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn!
Allahümme inni es’elüke sabran cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua’en müstecaba. Ve kitaben yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya mucibet deavat. Ya kaşıfed’durri vel’belliyyat. Ya alimes’sırrı vel’hafiyyat. İkdı haceti fi hazihıs’saatil’mübaraketi bihürmeti yasin vel’kuranil ‘ hakiym.Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun.

Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i izzetinde (yüce katında) kabul eyle . Ya Rabbi sevabını sevgili peygamberimiz Hz.Muhammet (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyleyıp kabul eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberimizin şefaatına nail eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi.
Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi*. Kabirleri Kur’an’ın nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbi. Okunan bu Yasin’i Şerif’i ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbil-alemiyn.

Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfun, ve selamun alelmurselıyn. Velhamdülillahi Rabbil aleminel-Fatihah.

*Dua eden kimse, okunan Yasin-İ Şerif-in sevabını kimin ruhuna bağışlamak isterse onların isimlerini de burada sayabilir.

Yasin suresinden sonra bağışlama duası

Bismillahirrahmanirrahıym, denildikten sonra bir Fatiha üç İhlası şerife okunur ve tövbe istiğfara başlanır. (Tövbe Yarabbi Tövbe Yarabbi Tövbe yarabbi eğer benim elimden, dilimden, gözümden, Gönlümden, kulağımdan ve ayağımdan tüm bu azalarımla bilerek ve bilmeyerek kelimeyi küfür, şirk, isyan, günah ve hata sadır olduysa, şayet tüm bu uzuvlarım la günah işledimse, ben bunların cümlesine binler, yüz binler kere tövbe ettim, Pişman oldum, bir daha işlememeye azim ederek kesinlikle karar verdim.

Yarabbi! Ben pişmanım, Yapmış olduğum tüm günahlardan, Keşke yapmasaydım, inşallah bir daha yapmayacağım, Yarabbi! Bilmeyerek şirk koştuysam affına sığınırım. Yarabbi! bilerek şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Allah’ım sen affedensin affetmeyi de seversin bizler de affeyle)

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tövbe istiğfarı okuduktan sonra Allah’ım okumuş olduğum Yasin’i Şerifi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V. İn Ruhuna Ehli beytine, ardından İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem peygamberimize, Hz. Havva validemize, Ashabına, tüm ölmüşlerimizin ruhuna, dünyada kimsesi kalmamış kaldıysa da dünya alemine dalmış bana bir fatiha yok mu diyen tüm Müslümanların ruhlarına yediye eyledim haberdar eyle yarabbim. Okumuş olduğum Yasin ‘i Şerif hürmetine günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle, Bizleri cehennem azabından koru, Yarabbi Okumuş olduğum Ya-sin’i şerif hürmetine cümle Müslümanları içlerinde beni de sevgili peygamberimizin sancağı altında gölgelenmeyi nasip eyle. Allah’ım okumuş olduğum Ya-Sin Süresinde yanlışlarımı düzelt eksiklerimi tamamla kabul ve makbul eyle günahlarımızın affı için ölmüşlerimizin ruhu için, Yasin’i şerifin kabulü için El Fatiha… Denilerek ilk başta olduğu gibi bir Fatiha üç İhlası şerife okunur ve salavat ile dua bitirilir.

Okunmuş olan Yasin in kabulü için ve duanın makbulü için Amenerrasulü okunup salavat çekilmesi de oldukça fazla okunan ve hayırlı sayılan ibadettir. Hangi niyetle dua edilirse edilsin dilin söylediği değil kalbin hissettiğidir dua. O yüzden kişi niyetini kalpten ve tüm samimiyetle sadece Allah’ı tealadan istemeli ve sabırla beklemeli Ya-Sin kuranın kalbi olan bir suredir ve nasıl içten geliyor ise o şekil bağışlanması ve o şekil dua edilmesi makbul olandır.