Uyumak İçin Dua

Uyumak için dua öncelikle uyku tüm canlıların en büyük ihtiyacıdır. Zira canlıların öncelikle ruh sağlığı ve de beden sağlığı için huzurlu bir uykuya ihtiyacı vardır. Uyuyamayanlar için uyku duası Alemlerin Rabbi de Kur’an-ı Kerim’de farklı surelerde gündüzü çalışma zamanı, geceyi de dinlenme zamanı olarak yarattığını defahatle buyurmuşlar, gündüzünde geceninde yaratılış nedenlerini açıklamışlardır. Allahu Tealanın yüce kitabında dahi uykudan bahsetmesi, uykunun ne denli mühim olduğunun göstergesi gibidir. Allah Rasulu (s.a.v.) bazı hadislerinde uyku ile ilgili dualar buyurmuşlar, ümmetine de tavsiyede bulunmuşlardır. Her hali ile ümmete örnek olan, hayatının örnek alınması şart olan Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdukları bu dualarla ümmetine uyku konusunda da örnek olmuşlardır.

Uyku Duaları Bir çok alim uykunun istihare ve rüya gibi gayb alemlerine açılan birer pencere olduğunu dile getirirler. Unutulmaması gereken bir gerçekte; rüya tabiri ilmi sadece din-i islamda olan bir ilimdir. Kur’an-ı Kerim’de rüyaların mahiyetleri, salih rüyaların tabirlerinin zamanı gelince gün gibi ortaya çıktığı gibi konular anlatılmıştır.

Çabuk uyumak için okunacak dua uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir.

Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku problemi yaşıyorsanız aşağıdaki dualar sayesinde derin ve rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

Rahat Uyumak İçin Dua

Tavsiye edilen uyku adabına gelince; abdestli olunmalı, Efendimizin sünnetince 3 İhlas Suresi, 3 Felak Suresi, 3 Nas Suresi okunur tüm beden sıvazlanır, ardından sağ tarafa yatılmalı, sağ el içi sağ yanak altına konmalı, dizler karına doğru hafifçe çekilmelidir. Ardından istiğfar çekilmeli, şehadet getirilmeli, Ayete’l-kursi okunmalıdır. Hz. Ömer ra. ” Biz uyumadan Ayete’l-kursi’yi okumayanı akıllıdan saymazdık.diyerek önemine dikkat çekmektedir. Ardından rahat ve huzurlu bir uyku için Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye ettiği uyku duaları okunur.

Geceleri rahat uyumak için dua Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular;

Bir kimse uyuma niyeti ile yatağına uzandığı vakit ; ” Allahım nefsimi Sana teslim ettim, Sana yöneldim, işlerimi Sana emanet ettim, Senin kudretine dayandım, Senin rahmetini umuyorum ve Senden her daim yardım diliyorum. Senin kapından başka kapımız yok, Senin merhametine sığınıyorum. İndirdiğin Kur’an’a, gönderdiğin Rasule (s.a.v.) iman ettim. ” der ve bu duayı okuduğu gece ölürseniz mü’min olarak ölmüş olursunuz, eğer sabaha çıkarsanız hayır bulursunuz. – Buhari, Muslim, Tirmizi –

Uyumak İçin Yapılacak Dua;

Allahumme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu vechi ileyke ve fevvedtu emri ileyke ve elce’tu zahri ileyke amentu bi kitabike’l-munzili ve nebiyyike’l-murseli
Allahım kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi sana bıraktım, sırtımı Sana dayadım, gönderilen Peygamberlerine indirilen kitabına iman ettim. – Nesei-

Uyuyamayan Kimsenin Yapacağı Dua;

Allahumme ğarati’n-nucumi ve hedati’l-uyunu ve ente hayyun gayyumun, la te’huzuke sinetun ve la nevmun ya hayyu ya kayyumu ehdi’ leyli ve enim ayni
Allahım yıldızlar battı, gözler sakinleşti. Sen hayat sahibi olan ve daima diri duransın, Seni ne uyku ne de uyuklama tutabilir, Ey hayat sahibi, Kayyum olan Allahım, gecemi sakin eyle, gözlerimi uyut.

Uyku tutmadığında okunacak dua bu konuda başka bir rivayet ise şöyledir. Hazreti Huzeyfe (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce nasıl dua ettiklerini, uyanınca ise ne söylediklerini şöyle rivayet etmektedir: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) uyumak için yataklarına girdiklerinde şu duayı okurlardı: “Allahümme bi’smike emûtü ve ahyâ” Manası: Ya Rabbi kendimi sana teslim ederek, senin isminle uyur ve uyanırım.

Uyandıkları vakit ise de şöyle derlerdi: “Elhamdülillâhillezi ahyanâ ba’de emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr”.Manası: Bizi uyuduktan sonra uyandıran ve kendisine döneceğimiz Allah Tealaya hamd olsun. (Şemâl-i Şerif/281)(Buhari, Daavât; Buhari, Vudû‘ 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebu Davud, Edeb 98)

Yatmadan önce okunacak dua konusunda başka bir başka bir duada şöyledir.

Arapça Okunuşu:“Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ve veccehtü vechî ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke. Ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. La melce’e, vela mencee minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitabikellezî enzelte, ve binebiyyikellezî erselte.”

Türkçe Manası:“Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce’ ve mence’de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum”.

Peygamber Efendimiz yatağa girmeden okunacak dua konusunda bir hadis i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yatağına girdiğin zaman şöyle de:(Dua aşağıda) Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye layık olursun.” (Ebû Dâvud, Tıbb, 19; Tirmizî, Deavât, 90)

Uykusuzluk Çekenler için Okunacak Uyku Getiren Dua

Allahumme ğârati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdîleylî ve enim aynî.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah ’ım, Kayyûm olan Allah ’ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver. ”

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Arapça Okunuşu:“Eûzü bikelimâtilllâhit tammeti min ğadabihi ve ıkâbihi ve şerri ıbâdihi ve min hemezâtiş şeyâtîni ve en yahdurûni”

Türkçe Manası:“Allah’ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine Onun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden(Allah’a) sığınırım.”

Uyku problemi yaşayan kişiler için uygulanan çoğu tedavi yöntemi yetersiz kalmaktadır. Bu durumda dualara başvurmak ve şifayı Allahu Teâlâ’dan istemek gerekir.

Uyku Sorunu İle Karşılaşanların Okuyacağı Dualar

“Eûzü bi kelimatillahi’t-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya’rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”
Anlamı: “Bütün yaratılanların şerrinden; gökten iniyor olan ve göğe çıkıyor olan her şeyin şerrinden; gece vaktinin ve gündüz vaktinin fitnesinden; hayra açılan yollar dışında bütün yollarda hazır olanların şerrinden, Allah’ın eksiksiz ve kusursuz kelamlarına (Kur’an ayetlerine) sığınırım. Ey Rahman Allah’ım! (beni muhafaza et).”

Bu hadisi şerif okunduğunda uyku sorunları ortadan kalkar, uykusunda korkan düzelir.

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh, ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh, huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.

Anlamı: Eğer biz, bu Kur’an-ı Kerim’i bir dağa indirmiş olsaydık, elbette ki sen onu Allah’ın korkusundan dolayı başını eğerek parça parça halde görürdün. İşte örnekler! Biz bu örnekleri insanlara fikretsinler diye veriyoruz. O, kendisinden başka bir ilah olmayan tek Allah’tır. Gaybı (görünmeyen alemi) da, görünürdeki âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır ve Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. O, mülkün tek ve gerçek sahibi, kutsal, barış ve esenlik kaynağı, güven veren, gözetleyip koruyan, yegane güç sahibi, düzenleyip ıslah eden ve istediğini yaptıran, büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah’tır. O Allah ki, onların ortak koştuğu herşeyden uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekillendiren Allah’tır. Bütün güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O’nu tesbih eder. O, yegane güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Lev enzelna okunduktan sonra Ashab-ı Kiram’ın isimleri zikredilerek uyunursa Allah’ın izni ile sorunsuz bir uyku uyulur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) den Uyku Duası

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu;Ey! uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de:

” Allah’ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.”
” İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.”
” Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum.”
” Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.”
” Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.”
” Ve indirdiğin Kitab’a, gönderdiğin Peygamber’e (sav) imanımı ikrar ediyorum.”
Şayet bunu okuduğun gece ölecek olursan, fıtrat üzere (mü’mince) ölmüş olursun; eğer sabaha erersen, hayır bulursun.

* Buhârî, Daavât 7,9; Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizî, Daavât 76, (3391)

”Uyku tüm hayatın düzeni gibidir. Uykusuz geçirilen bir günde kişide mutluluk, neşe, huzur olmamakla birlikte aşırı sinir görülebilir. Bu nedenle yaşamın en önemli gereksinimlerinden birisi uykudur. Uyku düzeni bozukluğunda, geceleri uykudan sık sık uyanıldığında ve uyku uyuyama gibi problemlerde aşağıdaki uyku duası ile yatağa yatmanızı öneriyoruz. Uyku duanızı okuyarak dalacağınız uyku size ve kalbinize rahatlık sağlayacaktır.

Uyku Duası

“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”
Anlamı

Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.

Yukarıda vermiş olduğumuz iki uyku duası da uyumadan önce okunabilir. Kısa bir sürede gözlerinizin kapandığını ve rahat bir şekilde uyuduğunuzu, zamanla uyku sorunundan kurtulduğunuzu göreceksiniz. İyi uykular.