Sakal Çıkması İçin Okunacak Sakal Duası

Sakal Çıkması İçin Okunacak Sakal Duası

Sakal duası yetişkin erkeklerin yanak, çene ve yüzün alt kısmında çıkan kıllarına sakal denilmektedir. Bazı erkekler sürekli tıraş olurlarken bazıları sakal uzatarak kuaförde şekil verdirebilmektedir. Peygamber Efendimizde zamanında sakallı olduğundan dolayı o mübareğin sünnetini yerine getirebilmek için sakal bırakan kişiler bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek için uzayan sakal tarandıktan sonra bir eliyle kavrayıp aşağı doğru kaydırdıktan sonra altta kalan uzun kılların uçları düzeltilerek kesilir ve sakala hayır duası yapanlar vardır. Bu sakal duası Peygamberimizden günümüze devam eden bir dua değil sonradan kişilerin sünnetlerden birinin yerine getirilmesi amacı ile edilmiş olan bir duadır.
Sakal Duası

sakal bırakan birine etrafındaki kişilerin “Sakalını okuttun mu?” Sözünü sizlerde mutlaka duymuşsunuzdur.

Sakal Duası;

“Ya Rabbi! cümlemize inayet ve lütfu hidayet eyle, Peygamber efendimiz (S.A.V) in sünneti seniyyelerine uymak üzere sakal bırakan şu kardeşimizin sakalını mübarek eyle. Bundan böyle daha bir çok sünnetleri yerine getirmesini nasip eyle.
Kabe’ye gidip Resüllullah ve Beytine yüz sürüp zemzem ile yıkanmasını nasip eyle.
Ya Rabbi! Cümlemizi Muhammed’i İslam üzere yaşayanlardan eyle.

Sakal Duası

Eûzii billahi mineş-şeytanir-racim.

Bismillâhir- Rahmânir- Rahim.

Elhamdü Iillâhi Rabbil-âlemin. Vessalâtü ves-selâ- mü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîyn.

Ey kâinatın yegâne sahibi hakikisi olan Ulu Al- lâh. Yâ Hannânü yâ Mennân! Cümlemize Mededü inâyet ve lütfü hidâyet ihsan eyleyüp tevfîkâtı Sub- hânisine mazhar eyleye.

Sakal Duası
Sakal bırakan şu muhterem kardeşimizin (veya kardeşlerimizin) sakallarını mübârek eyleye. Daha nîce sünnetleri icrâ ve ihyâ etmek bu kardeşlerimize ve cümlemize nasîbü müyesser eyleye.

Cenab-ı Hak bu kardeşimizin dünyevî ve uhrevî cümle müşkilâtlarmı hallü âsân eyleye. Sakalın şerefini ve değerini koruyup sakala dil uzattıracak kötü amellere düşmekten muhafaza eyleye. Kâ’beye varıp O yüce makamlarda yüzünü gözünü zemzemle yıkayıp sakalını sevgili peygamberimizin ravzasının eşiğine sürüp de nurlanmayı nasîbü müyesser eyleye.

Rabbimiz, her türlü murâd ve dileklerini lûtfıyle ihsan eyleye. Vücûduna sıhhat, ömrüne bereket rızkına genişlik, iki cihanda saâdet ve selâmetler ihsân eyleye. Karada, denizde ve havada bulunan.bütün Ümmeti Muhammed’e yardım eyleyüp cümlesini dâreyn saâdetine nâil eyleye.

Sübhâne Rabbifee Rabbil-izzeti amma yesifurr ve se- lâmün alel-murselin. Vel-hamdülillâhi Rabbil- âleminel- Fatihah.

بسم الله الرحمن الرحيم
اَ لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لْعأَ لَمِينَ

و لصَّلأ ةُ و ا لسَّلأمُ علىَ رَ سؤُ لِنأَ مُحَمَّدِ وَ عَلَى األٍهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِىنَ

Ya Rabbi !cümlemize inayet ve lütfu hidayet nasib eyle,Peygamber (S.A.V) Efendimizin sünneti seniyyelerine uymak üzere sakal bırakan şu kardeşimizin sakalını mübarek eylerek daha birçok sünnetlerini yerine getirmeyi nasib eyle.

Şebeke-i Rasülullah’a veBeyti şerife gidip ,Yüzünü sürüp zemzemle yıkamasını
nasib eyle,Dünyevi ve uhrevi birçok maksatlarının hallinde kendisine kolaylıklar ihsan eyle. Ya rabbi! Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed’i İslam üzere
yaşayanlardan eyle.

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ
وَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ.
وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

Sakal Çıkması İçin Dua

Sakal; Yetişkin erkeklerin yanak, çene ve yüzün alt kısmında çıkan kıllar dır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) , diğer Peygamberler (a.s) ve bütün sahabeyi kiram sakallı idiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sakallı olduğundan erkekler için sakalı kesmemek bırakmak sünnettir.Nitekim Allah Rasulunden Hz. Aişe bir Hadis’i Şerifi şöyle nakleder “On şey fıtrattandır: Bıyıkları kesmek; sakalı salıvermek; misvak ile ağzı, dişleri temizlemek; su ile burnu temizlemek; tırnakları kesmek; kirlerin barınabileceği yerleri yıkamak; koltuk altındaki kılları gidermek, kasıkları tıraş etmek; necaset yolunu su ile pak eylemektir” (Müslim, Tahare, 56; Ebu Davud Tahare, 29; Nesâî, Zine,l) başka bir Hadis’i Şeriflerinde ise:”Bıyıkları çok kısaltın, sakalları ise bırakın”; …”Müşriklere muhalefet edin; bıyıkları kısaltın, sakalları çoğaltın”;…”Bıyıkları kesin, sakalları bırakın. Böylece Mecusîlere benzemeyin ” ( Buhari, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54) buyurmuşlar ve mü’minleri sakal bırakmaya teşvik etmişlerdir.

Sakal Çıkması İçin Okunacak Dua

Sakal Duası; Yetişkin erkeklerin sakallarını bir elleriyle kavrayıp altta kalan uzun kısmı kestikten sonra okunan duadır.Sakal; Yetişkin erkeklerin yanak, çene ve yüzün alt kısmında çıkan kıllar dır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) , diğer Peygamberler (a.s) ve bütün sahabeyi kiram sakallı idiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sakallı olduğundan erkekler için sakalı kesmemek bırakmak sünnettir. Nitekim Allah Rasulunden Hz. Aişe bir Hadis’i Şerifi şöyle nakleder “On şey fıtrattandır: Bıyıkları kesmek; sakalı salıvermek; misvak ile ağzı, dişleri temizlemek; su ile burnu temizlemek; tırnakları kesmek; kirlerin barınabileceği yerleri yıkamak; koltuk altındaki kılları gidermek, kasıkları tıraş etmek; necaset yolunu su ile pak eylemektir” (Müslim, Tahare, 56; Ebu Davud Tahare, 29; Nesâî, Zine,l) başka bir Hadis’i Şeriflerinde ise:”Bıyıkları çok kısaltın, sakalları ise bırakın”; …”Müşriklere muhalefet edin; bıyıkları kısaltın, sakalları çoğaltın”;…”Bıyıkları kesin, sakalları bırakın. Böylece Mecusîlere benzemeyin ” ( Buhari, Libas, 64; Müslim, Tahare, 54) buyurmuşlar ve mü’minleri sakal bırakmaya teşvik etmişlerdir.Sakal bırakmak ve buna bağlı olarak sakalı traş etmek konusunda âlimler değişik kanaatlere varmışlardır. Bu alimlerin bir kısmına göre sakal bırakmak farz, kesmek haram; bazılarına göre sakal bırakmak sünnet, kesmek mekruhtur, kimisine göre de müstehaptır.Sakal bırakmak farz kesmek ise haramdır görüşü; alimlerin cumhuruna ( çogunluğuna aittir)Sakal bırakmak sünnet, traş etmekse mekruhtur görüşü; Şafiî mezhebinden İmam Nevevi, Râzi, Gazzalî, Şeyh Zekeriyya el-Ensari, İbn-i Hacer, Remli, Hatib, Şirbini gibi alimlere aittir. Sakal bırakmak müstehap, (sünnet-i zevaid) traş etmek ise mübahtır görüşü; Mahmud Şeltut ve Muhammed Ebu Zehra gibi zamanımızın alimlerine aittir.Dinimizce Peygamber Efendimizden günümüze kadar gelen sakal duası mevcut değildir.SAKAL DUASIYa Rabbi !cümlemize inayet ve lütfu hidayet nasib eyle,Peygamber (S.A.V) Efendimizin sünneti seniyyelerine uymak üzere sakal bırakan şu kardeşimizin sakalını mübarek eylerek daha birçok sünnetlerini yerine getirmeyi nasib eyle. Şebeke-i Rasülullah’a veBeyti şerife gidip ,Yüzünü sürüp zemzemle yıkamasını nasib eyle,Dünyevi ve uhrevi birçok maksatlarının hallinde kendisine kolaylıklar ihsan eyle. Ya rabbi! Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed’i İslam üzere yaşayanlardan eyle.Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiren müslüman için Sakal Duası hayır dua mahiyetindedir.

Sakalın Çıkması İçin Dua

Cenab-ı Hak bu kardeşimizin dünyevî ve uhrevî cümle müşkilâtlarmı hallü âsân eyleye. Sakalın şerefini ve değerini koruyup sakala dil uzattıracak kötü amellere düşmekten muhafaza eyleye. Kâ’beye varıp O yüce makamlarda yüzünü gözünü zemzemle yıkayıp sakalını sevgili peygamberimizin ravzasının eşiğine sürüp de nurlanmayı nasîbü müyesser eyleye.

Sakal Çıkması İçin Dua Varmı ?

Ey âlemlerin rabbi olan Allah’ım! Peygamber-i Zişan’mın sünnet-i seniyyesini icra etmek maksadıyla sakal bırakan…. Efendi’nin veya efendilerin bırakmış olduğu sakallarını meymenetli, metanetli, vakarlı ve mübarek eyleyip kendilerinin günahlarını mağfûr, ayıblarmı mestûr, sa’ylerini meşkûr, kalblerini mesrûr, din ve dünyalarını mâmur ve dâima ticaretten lentebûr sırrına mazhar eyle yârabbi! Yâ ilâhel âlemiyn! Bu sünnet-i seniyyeyi icrâ eden efendilerin hayra dair olan bilumum dünya işlerinde kendilerine kolaylık verip onları ve bütün Müslümanları âhiret saâdetine nail eyle yârabbi! Yâ erhamer râhımiyn! Bu efendilerin bırakmış olduğu sakallarıyla yüzlerini Rûşen edip ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat ve afiyet, rızıklarma vüs’at, bedenlerine kuvvet, geçmişlerine rahmet ve mağfiret ve kendilerine de iki cihanda saâdet ihsan eyle yârabbi! Ey lütfu ihsânma nihayet olmayan Allah’ım! Sen lütfu kereminle bu efendileri ravza-i pâk-i Muhammed’i (s.a.v) ziyaret etmeyi, Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etmeyi, sakallarını HecerüPEsved’e sürmeyi ve zemzem-i şerif ile yıkamayı nasib ü müyesser eyle yârabbi!