Rızık Duası Okunuşu ve Anlamlı

Rızık duası; Kişinin dünya üzerinde yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi ihtiyaçların hepsi rızıktır, Rezzak olan Allah tarafından lutfedilir. Kişinin daima dualarında yer alan en elzem konudur.

Rızık hakkında sureler, çok fazla ayet-i kerimeler ve çok fazla hadis-i şerifler mevcuttur. Ayet-i kerimelerde dahi bu denli rızıkla ilgili dua ayetlerinin olması, kişinin en önemli ihtiyacı olduğunun göstergesidir. Rızık konusunda sıkıntı yaşayan kimse, dünya üzerinde çeşitli zorluklara düçar olur. Bu sıkıntı artar ise kişiyi yalancılığa hatta başka kötü eylemlere sürükleyebilir. Bu kötü hallere düşmemek için gerek Allahu Tealanın gerek Allah Rasulunun (s.a.v.) emir buyurdukları dualara devam etmek gerekmektedir.

Din-i islam veren eli her zaman övülmekte, Kur’an’da zekat namaz ile zikredilecek kadar övülmekte, verene karşılığının misli ile muamele edileceği belirtilmektedir. Bedeni ibadetler olduğu kadar maddi ibadetlerin de emredilmesi, islamın bir hırka bir lokma olmadığının ispatı gibidir.

Rızık isteyen kimsenin Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiyelerine mutlaka uymalıdır. Daima dilinde zikir ve selavat olmalıdır. Bol bol istiğfar etmelidir. İbadet ve taatlerine çok dikkat etmeli, her gün mutlaka bir miktar Kur’an okumayı adet haline getirmelidir. Bunların yanı sıra alimlerin tavsiye buyurduğu dua ve zikirleri ihmal etmemelidir. Maddi rızıkların sabah namazı vaktinde, manevi rızıkların ikindi namazı vakti taksim edildiği unutulmamalı, bu değerli vakitler gafletle geçirilmemelidir.

Rızkı verenin Allahu Teala olduğu unutulmamalı, O vermezse kişinin hiç bir şeye güç yetiremeyeceğini her daim hatırlamalıdır. Acziyetini itiraf eden kul, verenin sadece Allahu Teala olduğunu idrak eder ve kibir gibi hased gibi hoş karşılanmayan kötü akıbetten uzaklaşmayı öğrenir. Acziyetini itiraf eden Rabbinin büyüklüğünü tasdikleyen kimse nefsini küçültmeyi öğrenmeye ve kulluk basamağına ulaşmaya başlamış olmanın manevi hazını hissetmeye başlar.

Rızık için okunacak sureler ;

Öncelikle rızık isteyen kimse Allah Rasulu’nun (s.a.v.) emir buyurduğu üzre; Sure-i Vakıa’yı her akşam okumayı adet haline getirmelidir. Gücü yeten sabah namazından sonra da bu değerli sure okunmaya gayret etmekte fayda vardır.

Her gün Sure-i Yasin mutlaka okunmalıdır. Gecenin kalbinde Ku’an’ın kalbi olan Sure-i Yasin ile iltica etmeli, Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır.

Her gün Sure-i Fetih okunmalıdır.

Rızık duası;

“Allahumme nazzım ehvali ve hassin ef’ali ve hallisni min elemi’l-fakri ve zulli hallisni ani’l-belai ve’l-vebai ve’l-gadai ve an şururi’l-eğdai ve’ş-şeytani’l-mudilline ve nefsil emmarati bi’s-sui. Allahumme’c-alni mine’s-sulehail abidine ve’l-ağniyaiş şakrine ve yessir lene’l-intizame fi cemi’i umuri’d-dunyeviyyeti ve’l-uhreviyyeti ve hassıl muradena mine’l-hayri ve eb’ıdna mine’ş-şerri ve’l-ısyani ve’z-zunubi’s-sağari ve’l-kebairi ve garribni bi’l-ameli’s-salihi ve’s-sıdkı ve’l-ismeti vec’alni mine’s-salihin.”

“Allahım benim ahvalimi düzelt, halimi güzel eyle, beni fakirlik ve hakirlik eleminden kurtar. Düşmanların, insanı delalete düşürmek için tuzak kuran şeytanların ve daima fenalık emreden nefsimin şerlerinden koru, muhafaza eyle.
Allahım beni kulluk hukukuyla kaim olan salihlerin, ilahi nimetlerine şükreden zengin ğanilerin arasına kat. Dünya ve ahirete ait bütün sıkıntılarımı gidererek işlerimin yoluna girmesini nasip eyle, arzu ve muradımı nasip eyle, şerden ve isyandan, büyük ve küçük günahların hepsinden uzaklaştır. Salih emellere, doğruluk ve masumluğa yaklaştır. Beni salih kullarından eyle.”

Rızık duası;

“Allahumme erine’l-hakka hakkan ve’r-zukna ittiba’ahu ve erine’l- batıla batılen, Ve’r-zukna ictinabehu, Teveffenu muslimine ve el’hıkna bi’s-salihine vedfa’ anna şerez zalimine ve eşrikna fi duail mu’minine ve gına rabbena şerre ma gadayte.”

“Allahım. Sen bize hak olanı hak olarak göster, ona tabi olmakla bizi rızıklandır. Batıl olanı batıl olarak göster ve ondan sakınarak bizi rızıklandır. Ya Rabbi bizi müslüman olduğumuz halde öldür ve salihlerin arasına dahil eyle. Bizim üzerimizden zalimlerin şerrini def eyle, mü’minlerin duasına bizleri de dahil eyle. Rabbimiz bizi hüküm verdiğin kaza ve şerlerden koru, muhafaza eyle.”