Nikah Duası

Nikah Duası; Nikah en önemli sünnetlerden biridir. Zira Allah Rasulu (s.a.v.) ümmetine evliliği tavsiye etmiş; ” Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime muhalefet ederse benden değildir. Evleniniz ; zira Ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı ümmetimin çokluğu ile övüneceğim. Kimin maddi gücü yetiyorsa derhal evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa nafile oruç tutsun.” buyurmuşlardır. Nikahın hudutları, şartları, usulü ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Nikahın sahih olması için bu şartlara mutlak şekilde uymak gerekir.
Nikahta tarafların ve ailelerinin rızası mutlaka alınmış olunmalı, kişiler ve şahitleri hazır bulunmalı, nikah mutlaka duyurulmalı, gizli saklı kıyılmamalıdır. Kişilerin şahitliği ile kıyılan nikahtan sonra hayır dualarda bulunulur.

Nikah Duasının Arapça Okunuşu

Allahummec’al hazel akde ve’n-nikahe meymunen mubareken vec’al beyne huma ulfeten ve mehabbeten ve garara ve la tec’al beyne huma nefreten ve fitneten ve firara. Allahumme ellif beyne huma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin (s.a.v.) ve Hadice’tul-kubra ve Aişe’te ummi’l-mu’minine ra. Ve beyne Aliyyin ra. ve Fatıma’ tüz-zehra ra. Allahumme ati le huma evladen salihan ve ömran davilen ve rızgan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina gurrete aynun vec’alna li’l-mutttekıne imama. Rabbena atina fi’d-dunya haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve gına azaben-nar. Subhane rabbike rabbi’l-ızzeti amma yesifun ve selamun alel murselin ve’l-hamdulillahi rabbi’l-alemin.

Nikah Duasının Türkçe Anlamı

Allahım bu evliliği mubarek eyle. Aralarında saygı,sevgi, geçim, sabır, sebat nasip et,bunları nefret,huzursuzluk ve ayrılıktan muhafaza eyle.
Nikah Duası

Allahım Adem as. ile Havva annemiz, Muhammed (s.a.v.) ile Hatice-i Kubra annemiz ve mü’minlerin annesi Aişe ra.annemiz, Hz.Ali ra. ile Hz. Fatıma’tüz-zehra annelerimiz arasında var olan anlayışı bunlarada nasip et. Kendilerine salih çocuklar, uzun hayırlı ömür, geniz rızık nasip eyle. Rabbimiz, eşlerimizi ve zürriyetimizi bize göz aydınlığı eyle ve bizi takva sahiplerine önder eyle.Rabbimiz bize dünyada ve ahirette hasene ver, bizi ateş azabından koru. Kudret ve şeref sahibi olan Rabbim tüm eksikliklerden münezzehtir, selam bütün peygamberlerin üzerine olsun,Alemlerin rabbi olan Allaha hamd ve senalar olsun

Nikahtan Sonra Damadın Okuyacağı Dua

Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır; “Bir kimse bir kadın nikahladığı zaman alnına elini koyarak;
Allahumme inni es’eluke hayraha ve hayra ma habelteha aleyhi ve euzu bike min şerriha ve şerri ma habelteha aleyhi. -Ebu Davud, Nesei, Hz Aişeden ra. rivayet edilmiştir. Allah’ım, onun ahlakının güzelliklerinin hayrını Senden istiyorum, onun ahlakındaki kötülüklerden sana sığınırım. diye dua etsin” buyurmuşlardır.

Gelin ve Damat İki Rekat Namaz Kıldıktan sonra Okuyacakları Dua

Allahumme barik li fi ehli ve barik li ehli fiyye. Allahumme’r-zugni ve’r-zugha minni. Allahumme cemmiğ beynena ma cemağte fi hayrin ve ferrik beynena iza ferragte fi hayrin.

Allah’ım, ailemde, eşimde bana bereket nasip eyle ve beni de ailem ve eşim için bereketli eyle. Allah’ım, ailemden bana ve benden de aileme rızık nasip eyle. Allah’ım birleşmelerimizden hayırlı olanlarında bizi bir araya getir, hayırlı olmayanlarda da bizi uzaklaştır.

Bir kadını ailesinden istemeye gelen kişinin, söze Allah’a hamd ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.s.)’e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra:

“Eşhedü ellâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh = Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı yoktur ve şahadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve elçisidir.”

sözleriyle açılış yapmalı ve “falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim” gibi ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.

Dünür gitmede her yörenin kendine özgü örf ve âdetleri, konuşma şekilleri vardır. Genel ahlâk kurallarına ve İslâmî usullere aykırı olmamak üzere bu tür değişik uygulamalarda dînen bir sakınca yoktur. Ancak her işte olduğu gibi, kız istemede de söze “Allah’a hamd ve Resûlüne salâvat” ile başlamak İslâmî bir gelenektir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), bu uygulamayı şöyle ifade etmiştir:

“Herhangi bir iş ki, Allah’a hamd ile başlamazsa, sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.” (Ebû Davud, Edeb, 21; İbn Mâce, Nikâh, 19)

Nikâh Duası

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonar, bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer ayet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder.

Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

“Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîne vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în. Ve ne’ûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a’mâlinâ. Ve neşhedü ellâ ilâhe illallâhü ve neşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü.”

“Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karârâ. Velâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâe ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hadîcete’l-Kübrâ radiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyin radıyallâhü ‘anhü ve Fâtımete’z-Zehrâ radıyallâhü ‘anhâ.”

“Allâhümme a’tı lehümâ evlâden sâlihâ. Ve ‘umran tavîlâ. Ve rizkan vâsi’â.

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ.

Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.”

Anlamı:

“Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salât ve selâm olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığınırız.”

“Bir tek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve O’nun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna da şahadet ederiz.” (bk. Ebû Davud, Nikâh, 33; İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

“Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.”

“Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Âdem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (s.a.s.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.”

Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rabb, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Sâffât, 37/180-182)