Nasr Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası; adını ilk ayette geçen ” yardım, zafer ” manasına gelen “nasr” kelimesinden alır. Surede Allahu Tealanın Allah Rasulune (s.a.v.) nasip ettiği zafer ve fetih anlatılmakta, fetih sonrası insanların grup grup İslam dinine girmeleri anlatılmaktadır. Bu sure nazil olduktan sonra, Allah Rasulunun (s.a.v.) görevinin tamamlandığının ve dünyadan ayrılma zamanlarının yaklaştığını anlamışlardır. Bu sebeple bu sureye vedalaşma anlamına gelen ” tevdi” ismi de verilmiştir. Nasr Suresi nazil olduktan 80 gün sonra Allah Rasulu (s.a.v.) dünyadan ayrılıp ahirete irtihal etmişlerdir.

Müfessirlere göre Allahu Tealanın yardımından maksat ; Mekke müşriklerine ve Rasulullaha (s.a.v.) düşmanlık besleyenlere karşı Allahu Tealanın yardım nasip etmesidir. Mecazen; dinin kemale ermesi manasında da yorumlanmıştır. Fetihten maksat ise Mekkenin fethi olabileceği gibi Allah Rasulune (s.a.v.) verilen ilimler, dünya ve cennet nimetleri olarak da yorumlanabilir. Allahu Teala her kime nimet ve yardım lutfederse, Allahu Tealaya hamd etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Mekke döneminde güçsüz olan müslümanlar Medineye hicret ettikten sonra güç kazanmışlardır. Mekke fethinden sonra Arap kabileler savaşmaksızın İslamı kabul etmiş ve akın akın islamı kabul etmişlerdir.

Allahu Tealadan her daim af dilemek ve yüceliğini tesbih etmek, kulluğun kemala erdiğinin göstergesi olduğu için Allahu Teala karşısında alçak gönüllükle, ihlas ve samimiyetle boyun eğmek gerektiği, her daim hamd-u senalarda bulunmak gerektiği belirtilmektedir.

Nasr (Suresi) Duası;
Her gün 3 defa okuyan kimsenin imanının muhafaza olunacağı müjdelenmiştir.
Her gün okumayı vird edinen kimse geçim sıkıntısı çekmez biiznillah.
Hayırlı muradı ve haceti olan kimse, dileğinin gerçekleşmesi için 1000 defa okumalıdır.
Zalim ve inatçı kimselere karşı Allahu Tealanın yardımını talep etmek ve başarılı olmak için bu sureyi okumaya devam etmek gerekmektedir.
Fahreddin Razi Nasr Suresi hakkında şöyle buyurmuştur;

” Bu sure mü’minlerin suresidir. Bu sureyi okuyan mü’minin Allahu Teala işlerini kolaylaştırır, düşmanlarına galip kılar, geçim sıkıntısı ve rızık darlığı çekmez, günahları affolunur ve tövbesi kabul olunur.” demiştir.

Nasr Suresi;

Bismillahirrahmanirahim

İza cae nasrullahi ve’l-fethu
Ve raeyte’n-nase yed’hulune fi dini’llahi efvaca
Fe sebbih bi hamdi rabbike ve’s-tağfirhu innehu kane tevvaba.”

Nasr (Süresi) Duası Anlamı

“Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

Allahu Tealanın yardımı gelip fetih gerçeklendiği vakit,
Ve insanların akın akın, bölük bölük Allahu Tealanın dinine girdiğini gördüğünde,
Rabbine hamd ederek şanın yüceliğini an ve Allahu Tealadan af dile, şüphe yok ki Allahu Teala tövbeleri çok kabul edendir.