Mübarek Cuma Günü Duası

Cuma günü duası; Cuma günü mü’minlerin bayramı olduğu herkesçe bilinen önemli ve müjdeli bir husustur. Cuma günü dua ve ibadetlerin ziyadeleştirilmesi kul için büyük bir fırsat ve kazançtır. Çünkü edilen dualar Allahu Tealanın katında makbul ve muteberdir. Fakat en güzeli, dualara icabet vakti cuma günü içine gizlenmiştir. İcabet vaktine rast gelmek için cuma gününü ibadet ve dua, yalvarma ve niyaz ile geçirmek en doğru ve isabetli davranıştır. Bu müjde sadece müslümanlar içindir.

Cuma günü özellikle sela ve ezan arası dünya işleri ile meşgul olmamak, zikir ve dua ile Allahu Tealaya iltica etmek, bu değerli zaman dilimini en verimli şekilde geçirmek gerekir. Tevbe -istiğfarı, selavatı dilden düşürmemek gerekir. Cuma namazına erken gitmeli, namaz bitene kadar dünyalık hiç bir şey konuşulmamalı, ihlas ve huşu ile hutbeyi dinlemelidir. Cuma gününü bir bayram sevinci ile geçirmeli, Allahu Tealaya yaklaşacak yollar aranmalıdır. En önemlisi de sadece cuma günü dua ve ibadet ile geçirip diğer günler gaflete düşmemek gerekir.

Allah Rasulu (s.a.v.) cuma günü hakkında şöyle buyurmuşlardır;

“Herhangi bir mü’min cuma günü şu sözlerle dua ederse, magrib ile maşrık arasındaki bir şeyin meydana gelmesi için dahi olsa, duası kabul olunur. Hem de belli bir saate mahsus olmayıp, herhangi saatte dua edilmiş olursa olsun.”

Cuma günü okunacak dua şudur;

“La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedia’s-semavati ve’l-erdi ya Zel Celali ve’l İkram.”

“Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, izzet ve azamet sahibi Allahım ! Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Ey rahmet ve merhameti bol olan Allahım ! Ey nimetleri ve ihsanı çok olan Allahım! ”

Böyle dedikten sonra hangi dua ile dua edilirse edilsin, Allahu Teala katında makbul ve muteberdir.
Cuma Günü Duası

Cuma günü okunacak dua şudur;

Rivayet edilmiştir ki; ” Bir kimse cuma günü imam minber üzerine oturduğu zaman;

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şey’in gadirun.”
derse günahları mağfiret olunur, affa mazhar olur.”

Cuma günü selavat getirmek;

Bir kimse cuma gününde iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammedin (s.a.v.) üzerine yüz defa selavat-ı şerife getirse, o kimse Efendimizin (s.a.v.) şefaatine nail olacağı beyan buyurulmuştur.

Cuma günü yüz defa;

“Subhanallahu ve’l-hamd- lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.”

dese, o kimsenin nail olacağı sevaba hudud ve nihayet yoktur.” buyurulmuştur.

Cuma günü okunacak sureler ;

” Her kim cuma günü Kehf Suresini okursa, kıyamette yerden göğe kadar ulaşan bir nurla aydınlanır. İki cuma arası işlediği günahları affolunur.”

” Cuma günü veya gecesi Duhan Suresini okuyan kişiye cennette bir köşk ihsan edilir.”

” Cuma günü Yasin Suresini okuyanın günahları affedilir.”

” Cuma Suresini okuyan kişiye, müslüman memleketlerde cuma namazına gelenlerin sayısınca sevap verilir.”

Allah Rasulü (s.a.v.) cuma gecesi uyumadan evvel Musebbihat Surelerini -İsra Suresi, Hadid Suresi, Haşr Suresi, Cuma Suresi, Saff Suresi, Teğabun Suresi, A’la Suresi- okuduğu rivayet edilir.