Kurban Keserken Okunacak Dua

Kurban Keserken Okunacak Dua Kurban ibadeti İbrahim as.’ın sünnetidir. Kurban ; Zilhicce ayının onuncu gününe tekabul eden kurban bayramı günü insanlar üzerine vacip olan ibadettir.

Allah Rasulu (s.a.v.) kurban bayramlarında çift kurban kestiği rivayet olunur. Bu kurbanların biri kendi ve ailesi için, diğeri kurban kesemeyen ümmetine niyet ederek kestiği rivayet edilir. Her zaman ümmetini düşünen Rasulumüz (s.a.v.) kurban ibadetinde ümmetini unutmamış, kurban kesmeye gücü yetmeyen ümetinin kurban sevabından mahrum kalmaması için böyle ince davranmıştır.

Kurban ibadeti hacc ibadeti ile aynı döneme denk gelen mali ibadetlerdir. Arafata çıkarak günahlarından temizlenen müslümanlar, kurban ibadeti ile nefsini, arzularını, dünyalıklarını da kurban ederler.

Allahu Teala Hacc Suresi 37. ayet-i kerimede;

“Onların -kurban- etleri ve kanları asla Allaha ulaşmaz. Ancak takvanız – Allahtan sakınmanız- Allaha ulaşır. “buyurmaktadır.

Her ibadet gibi kurban ibadetinde de samimiyet ön plandadır. Her ibadette olduğu gibi Allaha karşı ihlas, samimiyet, takva önemlidir. İbadetler insanın nefsini düzeltmesi için yapılması gereken en önemli emir ve buyruklardır. Kurban ibadeti de ; malı verenin Allah olduğu, O dilediği için yapılması gereken bir ibadet olduğu, malı verene malı kurban etmek gerektiğini gösteren mali ibadetlerdendir.

Kurban keserken okunacak dua;

“Allahumme inni salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin, la şerike lehu ve bi zalike umirtu ve ene evvelu’l-muslimin. Allahumme inni veccehtu vechiye lillezi fetara’s-semavati ve’l-erda hanifen ve ma ene mine’l-muşrikine.
Kurban Duası

Allahumme tekabbel minni hazihil udhıyyete vec’alha kurbanen li vechikel kerimi ve azzim ecri aleyha ya erme’r-rahimin”

“Allahım, namazım ve kurbanım, hayatım ve ölümüm muhakkak alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Onun ortağı, şeriki yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ben müslümanların evveliyim.
Allahım, yerleri ve gökleri yoktan var eden Zatına kalbim ve bedenimle yöneldim. Hanifi müslimim, münkirlerden değilim.
Allahım kurbanımı kabul buyur. Rıza-i şerifin için yapılmış olan kurban ibadetinden eyle. Ve büyük ecrini ihsan eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Bismillahi Allahu Ekber diyerek kurban kesilir.

Kurban kesildikten sonra okunacak dua 2 ;

“Elhamdulillahi ala ma hedana ve en’ame aleyna kada anna nusukena. Allahumme hazihi nasiyeti bi yedike vec’al li bi kulli şağratin nuran yevmel kıyameti vemhu anni biha seyyieten verfağli biha deraceten fi’l-cenneti’l-aliyeti. Allahumme barik li fi nefsi ve tekabbel minni. Allahummeğfirli ve lil muhalligıne ve’l-mugassırine ya vasial mağfirati. Amin ya rabbe’l-alemin.”

“Bize hidayet edip nimeti ile ikram eden ve kurbanımızı kesmeye muvaffak eden Allahu Tealaya hamd-u senalar olsun. Ey Allahım işte perçemim elindedir. Her bin tüyüne kıyamet gününde bana nur ihsan eyle. Günahlarımı affederek, cennette derecemi yükselt. Ey Allahım nefsimde bunu mübarek kıl ve benden kabul buyur.
Ey Allahım günahımı mağfiret eyle Ey mağfireti geniş olan Allahım, Ey alemlerin Rabbi olan Allahım.”

KURBAN NASIL KESİLİR, KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur.

Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır.

Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır.

Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

Arkasından “Bismillâhi Allâhü ekber” denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir.

Hayvan soğumaya bırakılır, kanının akması beklenir ve sonra derisi yüzülür.

Hayvanı elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir müslümana kestirir.

Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan:

“Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber” der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser.

Sadece “Bismillâhi Allahü ekber” diye kesse de olur.

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir.

Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Allah’tan dileklerde bulunur.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN BAYILTILARAK KESİLEBİLİR Mİ?

Ölmeden kesilmesi kaydıyla, ihtiyaç halinde veya hayvana eziyet vermemek amacıyla kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca yoktur. Ancak hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

KURBAN KESERKEN ABDESTLİ OLMAK ŞART MIDIR?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

KADIN KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkıl-baliğ (akıllı-ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getirmesi gereken  mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla, Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olmak üzere  kurban kesmelidir.

ZENGİN OLAN KARI-KOCADAN HER BİRİNİN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

İbadetlerde sorumluluk bireyseldir. Bu nedenle, dinen zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Ancak İmam Malik’e göre aile reisi tüm aile efradı adına bir adet büyükbaş veya küçükbaş hayvan keserse,  bu aile bireylerinin hepsi için yeterli olur.

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde,  sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler, kurbanlarını keserler.

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem  maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş, hem de  Cenab-ı Hakk’a, yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri devam ede gelmektedir. Ayrıca kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun da bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise, sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber Efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Genel anlamda kurbanın bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet yer almaktadır. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in yerine, Allah tarafından bir kurbanın verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat, 37/107)
Ayrıca aşağıdaki ayetler de genel anlamda kurban ibadeti ile ilgilidir :
– “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac, 22/34)
– “… kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”(Hac, 22/28)
“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yeyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 22/36-37)
Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin, ibadet amaçlı birer uygulama oldukları açıktır. Bu amaçla kesilen hayvanların, et ve kanlarının Allah’a ulaşamayacağı asıl olanın ihlas ve takva olduğunun vurgulanması, kurban kesmenin ibadet olduğunun açık bir göstergesidir.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilikolduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.