Kunut Duaları Okunuşu Anlamları

Kunut Duaları Okunuşu Anlamları

Kunut Duası: Kelime manası saygı durmak,ibadet, divana durmak, kıyamda durmak, sükut, taat ve huşu duymak anlamına gelmektedir. Terim olarak da yatsı namazından daha sonra kıldığımız vitir namazının üçüncü rekatında rükudan önce yapılan duadır. Kunut duası vitir namazının üçüncü rekatından sonra fatiha ve zammı sureden sonra ruku’ ya eğilmeden önce ayakta iken eller kaldırılır ve tekbir alınarak kunut duası okunur.

“Peygamberimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.

Başka bir rivayette ise, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) ‘in üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a sığındı.

Kunut Duaları Hangi Namazda Ne Zaman Okunur?

Vitir Namazının 3. Rekâtında okunan Kunut Dualarının Okunuşları ve Meâlleri;

Kunut Duası 1: Allaahümme innâa nesteiynüke Ve nestegfiruke ve nestehdiyk Ve nü’minübike ve netüübü ileyk Ve netevekkelü aleyk Ve nüsnii aleykelhayra küllehüü nesküruke velâa nekfürük Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Manası

Allâh’im, sadece senden yardım dileriz ve sadece senden hidayet ve mağfiret dileriz. Yalnızca sana iman eder ve yalnız sana tövbe eder ve yalnız sana güvenir ve dayanırız. Bütün iyiliklerde senin zâtını senâ eder nîmetlerine her daim şükrederiz. Asla seni inkâr etmeyiz.. Sana isyan edenleri reddi terk ederiz.

Kunut Duası 2: Allâahümme iyyâake ne’büdü ve leke nüsallii ve nescüdü ve ileyke nes’aa ve nahfidü nercüü rahmeteke ve nahsâa azâabeke inne azâabeke bilküffâari mülhik.

Kunut Duası 2 Manası

Allâh’im, bir tek sana ibadet ederiz ve sadece senin hoşnutluğuna mazhar olmak için namaz kılarız ve sadece sana secde ederiz. Yalnızca sana kulluk ve rızan için çalısırız ve yalnız sana koşarız. Allah’ım senden rahmetini umar ve senin azabından da korkarız.

Kunut Dualarının Tefsiri

Kunût; kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedİr.İbnü’l-Enbâri kuılûtun dört kısımda olduğunu belirtti ve bunların da; namaz, uzunca kıyamda durmak, itaat ve sükûttan İbaret olduğunu söyledi:
1-Sukût, ve huşu manası:
Zeyd b. Erkanı şöyle anlattı:
‘Bizden birisi hacetini kardeşinden isteyecek şekilde biz namazda konuşurduk, sonunda şu ayet indi ve biz namazda susmakla emrolunduk’. Ayetin meali: ‘Namazları ve orta namazını devamlı kılın! Huşu içinde (bu emirleri) Allah için yerine getirin!’

2-Kıyam manası:
Câbir’den: Rasûluilah şöyle dedi:
“Namazın efdali kunûtu (kıyamı) uzun olanıdır.”
3-İtaal manası:
“İffetini korumuş olan, îmran kızı Meryem’i de (Allah örnek gösterdi). Biz, ona surdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden İtaat eden­dendi” (Tahrim, 66/12) Sîstılah olarak kunût duası bazı namazlarda okunan dua anlamındadır. Efendimiz’in ümmetinde kunûtun üç şekilde olduğu görülmektedir
1-Zalimler için beddua, 2-Mazlumlar için dua, 3-Kişinin kendisi ve ümmeti için dua.

Kunut Duaları

şüphesiz senin azabın sadece kafirlere ulaşır.
Namazlarda Kunut Duasının Okuması

Vitir namazı ister tek kılınsın ister cemaatle kılınsın imam da cemaat’de kunut duasını içinden sessizce okur. Hz peyganber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: duanın en hayırlısı sessiz olanı rızkın en hayırlısı da yetecek kadarıdır.

Kunut Duasını Bilmeyenlerin Okuyacağı Dualar

Namaz kılan ve kunut duasını öğrenmemiş olan kişiler rabbena dualarını okuyabilirler. Kunut duaları vitir namazından başka namazda okunmaz ama bela ve müsibetler olduğu vakitler sabah namazının farzında okunur. Sabah namazının son rekatında yaptığımız duaya da kunut denilmektedir.

Peygamber Efendimiz’in Kunut Duası Okuması

Peygamber Efendimiz (sav) islama davet etmek için görevlendirdiği 70 sahabeyi tuzağa düşürerek öldüren zekan ve ri’l kabilesine bir ay boyunca sabah namazının son rekatında kunut duasıyla beddua da bulunmuştur. Mü’min ise sadece Allah’a ibadet edeceği, yardımı sadece Allah’tan isteyeceği, secdeyi de sadece Allah’ın huzurunda yapılacağına, nimete nankör olmayacağına söz vermektir. Her kunut duasında Allah’a karşı duran O’ nun emirlerine duyarsız olan, Allah’ın dinine duyarsız kalan, insanların arasında günahların yayılmasına sebep olan ve günahları çekinmeden açık açık işleyenler kuruluş ve otoriteye itaat etmeyip onlara yüz çevireceğine, onlara engel olarak fesat çıkaranlara fırsat vermeyeceğine söz vermektir.

Kunut duaları, Kunut dualarının okunuşu ve anlamı

Kunut duaları, Hanefi mezhebinde, yatsı namazından sonra kılınan Vitir namazının üçüncü rekatında okunur. Üçüncü rekatta, öncelikle Fatiha ve zammı sûre okunur. Ardından tekbir alınır ve kollar tekrar bağlanır. Ayakta Kunut Duaları okunduktan sonra, rükû, secde ve son oturuş ile namaz sonlandırılır.

Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavât getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebû Hanîfe’ye göre vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise sünnettir.

Şafii mezhebinde kunut duaları, sabah namazı ve vitir namazında okunur. İmam Şafiî ve İmam Mâlik’e göre sabah namazının farzında rükû ile secde arasında kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Mâlikîlerde müstehab Şâfiîlerde ise sünnettir.

Allâhümme innâ nesteînüke Duası
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allâhümme iyyâke na’büdü Duası
Allâhümme iyyâke na’’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü, ve ileyke nes’a ve nahfidü, nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke, inne azâbeke bilküffâri mülhik.

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut duaları faziletleri

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) şöyle buyurmaktadır: “Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır.

İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.” Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Bütün bu rivayetler ve hikmetleri ile birlikte, ibâdetlerle ilgili meselelerde aranan esas husus, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) nasıl kılmış ve tatbik etmişse, onu taklit edip yapmaktır. Zaten hikmet ve maslahatların sadece bir teşvik tarafı bulunmaktadır.

Kunut, yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

Kunut, kelime olarak “İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua” anlamlarına gelirken fıkhî bir terim olarak “taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah’a sığınmak” manasındadır.

Vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra “Allahü Ekber” diyerek eller kaldırılır ve yana salıverilmeden kunut duaları okunur, sonradan rükûa varılır.

Vitir namazında kunut, yani dua okumak ve kunut tekbirini almak vaciptir. Bu İmam-ı A’zam’a göredir. İmameyn’e göre ise bunlar sünnettir.

Kunut duaları, diğer namazlarda bulunmadığından, farklı ve yeni bir duruma geçişi belirtmek üzere, vitir namazının üçüncü rekâtında kunut tekbiri alınır. Doğrudan kunut dualarını okumaya geçmek, namazdaki olağanlığı ve sıradanlığı sürdürmek demektir. Farklı bir duruma geçiş, bir tekbirle yapılarak, bu sıradanlık ve olağan akış, bir değişikliğe uğratılır. Zaten rüku ve secde tekbirleri, “intikal (geçiş) tekbirleri” olarak adlandırılır. Kunut tekbiri de, bu anlamda bir intikal tekbiridir.

Çünkü kunut tekbirinden önce okunanlar, Kuran-ı Kerim’den birer sûre ve âyettir. Kunut duaları ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizden rivayet edilen birer duadır. İşte âyetle dua arasını ayırmak ve dua hâline intikal etmek (geçmek) için tekbir alınmaktadır.

Ayrıca Kunut tekbirinin eller kaldırılıp sesli olarak alınmasının hikmeti de, sağır ve kör gibi özürlü kimselere tekbir alındığını bildirmek içindir.1

Kunut tekbirin namaz içerisinde niçin ve nasıl hâsıl olduğuna dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Mesela İbrahim Hakkı Bursevî Hazretlerinin Ruhu’l Beyan isimli eserinde konuyla alakalı şöyle bir hadise rivayet edilmektedir:

“Miraç gecesi Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz Sidretü’l Münteha’da namaz kılarken üçüncü rekâtta İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve sellem) o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte bu şekilde kunut tekbiri hasıl olmuştur.”2

Başka rivayetlerde ise Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimizin üçüncü rekatta rükua gideceği vakit cehennemi gördüğü ve bu nedenle kendisinden geçip ellerinin çözülüverdiği, bu hal ile birlikte kendine gelip tekbir alarak kunut dualarını okuyup Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah Teala’ya sığındığı bahsi geçmektedir.

Elbette bütün bu hikmet ve maslahatlar ibadetlerin özünü teşkil etmemektedir. Bunlar teşvik mahiyetinde olup asıl gaye Allah ve Resulü’nün rızasını kazanabilmektir. O halde Hz.Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) nasıl kılmış ise biz de O’nu taklid eder ve O’na uyarız.