Kolay Doğum Yapmak İçin Dualar

Kolay Doğum Yapmak İçin Dualar Doğum yani canın candan çıkması, Allahu Tealanın en büyük mucizelerinden biridir. Ruhlar aleminde yaratılmış olan ruhların sırayla dünyaya gelişidir; doğum. Dünya imtihanının ve kulluk şerefinin başlamasının adıdır; doğum. Ahirette ümmetinin çokluğuyla övünecek olan Allah Rasulunün (s.a.v.) ümmetine bir fert daha katma sorumluluğudur. Her müjde gibi öncesi oldukça sıkıntılı, sonrası sevinç ve sürurdur; doğum.

Dogum kolay gecsin diye okunacak dua Dünya üzerindeki her canlının soyunun devamı sadece doğumla mümkündür. Her canlı gibi insanda sıkıntılı bir doğum sürecinden sonra dünyaya ilk sesini verir, ilk nefesini alır. Bu zorlu görevin kolaylaşması ve manevi gücün artması için her daim olduğu gibi duaya sarılmak gereklidir. Her insan için Allahu Tealanın yardımı aldığı nefes kadar elzemdir. Doğum esnasında da hem doğum yapmak üzere olan hanım, hem yanında olan kişiler, hemde doğuma yardım edecek olan ebelerin dillerinde daima dua olmalıdır. Ayete’l-Kursi, Felak Suresi, Nas Suresi, Fatiha Suresi daima okunması gereken surelerdir.

Doğumu kolaylaştırmak için okunacak dua

Allah Rasulu (s.a.v.) kızının doğumunda tavsiye ettiği dua ;

Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kızı, göz bebeği Hz. Fatıma ra. validemiz doğum yapacağı zaman ebelik yapacak hanımlara ve Ummu Seleme ra. validemize ve Zeynep binti Cahş ra. validemize Ayete’l-Kursi ve A’raf Suresi 54. ayeti ,Muavvizeteyn Surelerini okumalarını emir buyurmuşlardır.

Kolay doğum için A’raf Suresi 54. ayet ;

“İnne Rabbekumullahullezi halega’s-semavati ve’l-erda fi sitteti eyyamin summe-steva ale’l-arşi yuğşi’l-leyle ve’n-nehare yetlubuhu hasisen ve’ş-şemse ve’l-gamera ve’n-nucume musehharatin bi emrihi e la lehu’l-halgu ve’l-emru tebarakellahu rabbu’l-alemin”

“Muhakkak ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yarattı ve sonra Arşa istiva etti.
Doğum Duası

Geceyi durmadan kendini kovalayan gündüze bürüyen, güneşi, ayı yıldızları buyruğu altına alarak yaratan O’dur. Yaratmak ve emir vermek alemlerin Rabbi olan Allahu Tealaya aittir. ”

Kolay doğum için Abese Suresi 20. ayet ;

” Summe sebile ye’s-serah”

” Sonra ona yolu kolaylaştırdık.”

Bu ayet-i kerimeyi, doğum yapan hanım okuyabileceği gibi, yanında olan kişiler ve doğuma yardım eden kişiler de okuyabilir.

Kolay doğum için okunacak dualar ;

Doğum yapan hanım ferahlamak için İnşirah Suresini bol bol okumalıdır. Ya da yanında olan kişiler ferahlaması için bu sureyi suya okuyup, doğum yapmakta olan hanımın ellerini, yüzünü bu su ile silmeleri ferahlık verir.

Doğum sancısı çekerken İnşikak Suresi bol bol okunmalıdır. Bu sure doğum esnasında her hangi bir terslik olmasına mani olmak niyeti ile okunur.

Doğum sancısı çekerken doğumu kolaylaştırmak için;

” Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

” Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma Rabbim işimi hayır ile tamamla.” diye bol bol dua edilir.

Doğum yapmak çoğu zaman anneler için zorlayıcı ve korkulu bir durum haline gelebilir. Bazen de annenin ve ya bebeğin hayati tehlikesinin olduğu durumlarla da karşılaşılabilir. Bütün bu durumların önüne geçmek için ve annenin kolay doğum yapması için kolaylaştırıcı dualar yapılmalıdır. Allahu Teâlâ’nın vereceği her imtihanda annenin ya da doğum yapacak kişinin çevresinde bulunanların dua etmesi doğumu kolaylaştıracaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma’nın doğumu sırasında şu surelerin okunmasını söylemiştir:
-Ayet-el Kürsi

-A’raf Suresi, 54. ayet

-Muavvizeteyn (Felak-Nas Sureleri) (1)

Çocuğun düşmesinden ve ya eşinin hamile iken bir sorun yaşamasından korkanlar için her gün 99 kere ‘’Ya Mübdi’’ ismi şerifini zikretmeleri sağlıklı ve kolay bir doğum yapmayı sağlayacaktır.
Bebeğin doğumuna yakın İnşikak Suresi okumak da kolay doğum yapmayı sağlayacaktır.
Doğum sancıları başladığında,
–Sümme sebile yesserah (Daha sonra yolu ona kolaylaştırıldı.) (2)

–Rabbi yessir ve latü assir rabbi temmim bil hayr (Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma, başladığım işi hayırla tamamlat.)

–Hasbünellahi ve ni’mel vekil. (O Allah ki O ne güzel vekildir.) (3) okunmalıdır.

Doğum yapacak olan bayanın bol bol İnşirah Suresi okuması da içsel sıkıntısını alacaktır.
E ve lem yerallezîne keferû ennes semâvâti vel arda kânetâ ratkan fe fetaknâhuma, ve cealnâ minel mâi kulle şey’in hayy(hayyin), e fe lâ yu’minûn(yu’minûne). (4) Anlamı: İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
Yukarıdaki ayeti kerime doğum yapacak olan kadınlara okunmalıdır. Doğum bu sayede kolaylaşır. (5)

Doğum, yerine göre hayatî tehlike arz eden bir ameliyat olabilir. Böylesine ciddî bir olay, elbette sadece mânevi dua ile geçiştirilemez. Önce maddi tedbirler alınır, yâni gereken ebeye, doktora gidilir, alâka ve muayenesi temin edilir, bundan sonra sıra manevî tedbire, yâni duaya gelir.

Nasıl sadece doktor kesin şifaya vasıta değilse, sadece dua da öyle kesin şifaya sebep olmaz. Zira ikisini de Rabbimiz emretmekte, hem maddî, hem de manevî tedbiri dinimiz istemektedir. Birini icra edip ötekini ihmal eden, elbette yarım iş yapmış olur. Tek kanatlı kuşun uçtuğu kadar başarı temin edilir.

Maddî tedbirden sonra alınacak manevî tedbiri, yâni okunacak duayı, Efendimiz (asm) şöyle tavsiye buyurmuştur:

“Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:”

“İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.”(A’raf, 7/54)

(Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!)

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) kızı Fâtıma (r.anha) validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve sıhhatli bir doğum olarak tecelli etmiştir. Mübarek nesil Hazret-i Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz böyle dualarla dünyaya gelmişlerdir.

Sıhhatli bir doğum haberini alınca Allah’a şükretmek, konu komşuda bulunan yoksullara yardım etmek, münasip olan bîr cömertliktir.

Doğumda okunan dua ayeti:

“İnne Raebbekümülahüllezi haleka’s-semâvâti ve’l-arda fî sitteti eyyâmin, sümme’stevâ ale’l-arşi, yuğşi’l-leyle’n-nehâra yetlübühû hasîsen. Ve’ş-şemse ve’l-kamera ve’n-nücûme müsahharâtin bi-emrih, elâ lehü’l-halku ve’l-emru. Tebârekellahü Rabbü’l-âlemîn.”

Bu duanın kaynağı A’raf suresi 54. ayettir. Meali şöyledir:

“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.” (A’arf, 7/54)

Kaynaklar

(1)Nurlu Dualar, Necdet Kahveci

(2)Abese Suresi, 20

(3)Al-i İmran Suresi, 173

(4)Enbiya Suresi, 30

(5)Kur’an-ı Kerim’in Havas ve Esrarı, İmam Yafii