Kısmet Açma Duası

En tesirli kısmet açma duası, Hayırlı biriyle evlenmek için okunacak dualar ve Kurandan Kısmet açma duaları, zikirleri, ve sureleri

Evliliğe niyet eden her müslüman kimse, uygun ve hayırlı bir eş adayı ile evlenip bir yuva kurmak ister. Müslüman olan kimse herhangi bir işe başlarken ve bitirirken dualar ederek Allah-u Teala’yı anmalıdır. Peki dinimiz İslam’a uygun bir eş isterken yapılacak kısmet açma duası ve okunması gereken kısmet açma sureleri, zikirleri hangileridir?

Kısmet açma dualarına geçmeden önce, şunu bilmeliyiz; Kısmet açma duası ve diğer tüm dualarımızda derin bir ihlas ile Allah-u Tealadan istemeli yakarmalı ve isteğimizde ısrarcı olmalıyız.

Kısmet Açma Duası ; Allah Rasulunun (s.a.v);” Bütün ihtiyaçlarınızı Allahtan isteyin, hatta ayakkabı bağınızı bile. Eğer Allah kolay kılmazsa, ayakkabı bağını elde etmeniz bile kolay olmaz.” (Beyhaki) buyruğu gereği kişi ihtiyacı olan her şeyi Allah’u Tealadan istemesi gerekmektedir. Her şeyi yoktan var eden Allahu Teala; kulun neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilen olması hasebiyle kuluna bazen istediği hayırlı muradını, bazen de daha hayırlısını nasip eder. Hayırlı kısmet isteyen, hayırlı yuva kurmak isteyen kul da her şeyi hakkıyla bilen Rabb’ine yönelir, dua dilekçesini imzalayarak tevekkül edip duasının neticelenmesini bekler.

Kısmet İçin Furkan Süresi 74. Ayet

Ve’l-lezine yegulune rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina gurrate ağ’yunin ve’calna li’l-muttagıne imama.
Ve onlar; Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve zürriyetler bağışla. Bizi muttakilere -çok sakınan takva sahiplerine- önder kıl.

Kısmet İçin Nahl Süresi 72. Ayet

Vellahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve razegakum mine’t-tayyibat.
Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı,sizin için eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı.<
Kısmet Duası

Kısmet İçin Al’i-imran Suresi 38. Ayet

Rabbi hebli min ledunke zurriyyeten dayyibeten inneke semiu’d-dua’.
Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz Sen duayı hakkıyla işitensin.

Hayırlı yuva kurmak isteyen, hayırlı eş isteyen kişilerin okuyacağı muazzam içerikli duayı barındıran bu ayet-i kerimeye devam eden kişi; eş, zürriyet, takva sahiplerine önderlik edecek derecede iman ve akabinde cenneti dilemekte, bir dua ile bir çok nimeti bir arada ve en güzel kelimelerle istemektedir.

Cuma günleri secde ayetleri ile iltica etmekte kısmet için yapılacak en etkili yollardandır. Cuma günü sela vaktinde 14 secde ayeti okunur, tilavet secdeleri eda edilir kişi arzusuna Rabbine bildirir. Hayırlı her dua için uygulanan bu metod özellikle kısmet konusunda çokça tercih edilir. Çünkü kulun Rabbine en yakın olduğu an; secde anıdır.

Evlilik İçin Kısmet Duası

Cuma günü sela vakti Cuma Suresini; arada dünya kelamı konuşmadan 18 defa okuyup dua etmekte kısmet açılması için uygulanan dua şekillerindendir.

Kısmet açmak için dua; kapalılığı denilen husus ; insanın işlerinin rast gitmemesi, ya da olacak işlerinin olmaması,engellerin ortaya çıkması halidir. Kişi işleri yolunda gitmiyormuş gibi hisseder. Olması için ettiği dualar erteleniyormuş hissine kapılır. Bu hal geçici bir durumdur, kişinin Rabbine daha fazla iltica etmesi gerektiğinin göstergesidir. Her hal, o sıkıntı için dua etme vaktinin geldiğinin göstergesidir. Dünya imtihanını başarılı olarak atlatabilmek için, kişi her sıkıntı ve her sevinçle sınanır, çabasına göre, duruşuna göre ecri artar ya da eksilir. Kişi başına her ne hal gelirse gelsin bunun bir imtihan olduğu gerçeğini unutmamalı ve en uygun şekilde davranmalı, ibadetlerine daha fazla özen göstermeli, dua ve zikirlerini arttırmalı, sıkıntıyı verenin ferahlığı da vereceğini unutmadan sabırlı davranmalıdır.

Kısmet açmak için yapılacak olanlar ;

Kişi kısmet sıkıntısı içinde ise mutlaka hacet namazı kılarak Allahu Tealadan sıkıntısının kalkması için dua ve niyazda bulunmalıdır.
Sadakanın her belayı def ettiği gerçeğini unutmamak ve imkan dahilinde bol bol sadaka vermek gerekir.
Sıla-i Rahim yapmak, akrabaların özellikle anne ve babasını ziyaret ederek onların dualarını almak gerekir.
Özellikle gece vakti, gecenin kalbinde namaz ve zikir ile özellikle Yasin Suresi ile Allahu Tealaya iltica etmelidir.
Fetih Suresinin ilk üç ayeti her gün 100 defa okunmalıdır.
Kapıları açacak olanın Allahu Teala olduğunu bilerek devamlı “Ya Fettah ” esması zikredilir.
Selameti verecek olanın Allahu Teala olduğunu bilerek ” Es Selam ” esması zikredilir.
Fatiha Suresi ve İhlas Suresi vird edinilir ve okumaya devam edilir.
Cuma günü cuma selası ile cuma ezanı arasındaki vakitte konuşmadan 18 Cuma Suresi okumak kısmet açılması için uygulanacak olan en önemli yoldur.

KISMET AÇILMASI İÇİN OKUNACAK ETKİLİ DUALAR:

Abdest alınıp, Cuma günü 2 rekat tövbe namazı kılındıktan sonra 18 kere Cuma suresi okumak hayırlı eş ve hayırlı bir evlilik için önerilir.
Ayrıca evlenmek isteyenlerin kısmetlerinin açılması için hergün bu duayı okumalarıda tavsiyeler arasındadır.
Okunması gereken dua: ”Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.”
Meali: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

Kısmet Açmak İçin Dua

Bu ve bu gibi tavsiyeleri uygularken mutlaka niyet etmek gerekir. Unutmamak gerekir ki ameller niyetlere göredir. Niyeti eksik olan iş yarımdır.

Kısmet açmak için dua ;

Cabir ra.’den rivayetle; her kim bu dua ile dua ederse duası mutlaka kabul olunur.- Camiu’s-sağir-

“La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedia’s-semavati ve’l-erdı ya ze’l-celali ve’l-ikram.”

“Ey Celal ve İkram sahibi, ey yedi kat semavatı ve yeri halk eden, yaratan,ey nimet ve ihsanı bol olan, ey rahmeti ve merhameti geniş olan Allahım. Senden başka hiç bir ilah yoktur.”

Muaz ibni Cebel ra. gece gündüz devamlı şu cümlelerle dua ederdi, Bu duanın kelimeleri İsm-i Azam dualarında geçen kelime ve cümlelerdir. Bu cümlelerle dua etmek her dertlinin derdine, her kederlinin kederine, her sıkıntılının sıkıntısına, her korkulunun korkusuna bire bir devadır bizinillah.

“Ya ze’l-celali ve’l-ikram ya Erhame’r-rahimin, teveccehtu ileyke. Allahumme inni es’eluke bi enneke ente’llahu la ilahe illa ente’l-vahidu’l-ahadu’l-ferdu’s-samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.”

“Ey celal ve kerem sahibi Allahım. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım. Bütün varlığımla Sana yöneldim, teveccüh ettim. Allahım sadece Senden istiyorum. Çünkü Sen Allahsın. Senden başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur, ancak Sen varsın, teksin, birsin, hiç kimseye muhtaç olmayan Samedsin, doğurmadın, doğrulmadın ve hiç bir şey Sana denk olmadı ve asla olamazda.”

Hayırlı Kısmet Duası; Evlilik çağına gelen herkes helal yollardan mutlu ve huzurlu yuva kurmayı ister. İnsan fıtratında var olan bu duygular aynı zamanda uygun kısmet bulamama endişesini de beraberinde getirir. İstenmeyen durumlara düşmemek ya da haram yollara bulaşmak istemeyen kişi bu durum içinde duaya sarılmak ve tek güç sahibi olan Allahu Tealadan hayırlı olanını dua ve niyaz eşliğinde ister.

Her anne baba evladı dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren evladı için hayırlı olanı Allahu Tealadan diler. Özellikle de serpilip gelişmeye başladığı anlarda hayırlı insanlarla karşılaşması, hayırlı kısmetlerle karşılaşması için daha gönülden dua ve niyazda bulunurlar. Zira hayırlı ve huzurlu evlilik kişi için cennet niteliği taşırken, huzursuz bir evlilik ise kişi için adeta cehennem niteliği taşır. Ve bu sıkıntı içinde büyümek zorunda kalan çocuklar sıkıntılı, uyumsuz, sorunlu insanlar haline gelir.

Evlenmek Allah Rasulunun (s.a.v.) en önemli sünnetlerindendir ve ümmetine tavsiyesidir. Ahirette ümmetinin çokluğu ile övüneceğini buyurarak aslında ümmetine hayırlı nesil yetiştirmeleri gerektiğini emir buyurmaktadırlar. Hayırlı nesil için hayırlı ebeveyn, hayırlı ebeveyn için hayırlı evlilik şarttır. Bu bilinçte olan kişiler hayırlı kısmet, hayırlı evlilik için dua ve niyazda bulunurlar. Zira kul helal isterse Allahu Teala helalinden, haram isterse Allahu Teala haram yoldan nasip eder.

Hayırlı Kısmet Duası

Kul ister, duasını inşa eder, Allahu Teala duaya icabet eder, kulun dileğini verir. Bu sebepledir ki kişi ne isterse istesin her şeyi helalinden istemekle mükelleftir.

Hayırlı Kısmet Duası;

Hayırlı kısmet isteyen kimse, Furkan Suresi 74. ayet-i kerimeyi okumaya devam ederlerse., Allahu Tealanın izniyle hayırlı kısmete kavuşurlar, hayırlı yuva kurarlar .

“Bismillahirrahmanirrahim.

Rabbena heb lena min ezvacina va zurriyyatina kurrate ağyünin vece’alna li’l- muttekine imama”

“Rahman ve Rahim olan Allahın ismi ile

Ey Rabbimiz, bize lütfunla dünyada ve ahirette göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver, bizleri Allahu Tealadan saygı ile korkan takva sahiplerine imam eyle. ”

Hayırlı Kısmet İsteyen Kimse, İnsan Suresinin ilk iki ayetini 313 defa okumalıdırlar. Son sayıya ulaşıldığı zaman ayet sonundaki “semi’an” kelimesi 7 defa tekrar edilir.

“Bismillahirrahmanirrahim.

Hel eta alel’ insani hınum mine’d -dehri lem yekun şey’en mezkura. İnna halaknel’ insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fe ce- alnahu semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, semi’ an, bası’ra.”

İnsanlar belirli bir yaşa geldiği halde evlenemediği zaman bunu sorun yapabilirler. Yahut karşıların çıkan insanların hayırlı eş olabileceğine inanmadıklarından yola çıkmazlar. Bu gibi durumlarda sabırlı olmak, bol ol dua edip, ayakkabı bağını dahi bizi yaratan Allah’tan istediğimiz gibi hayırlı bir eş, huzurlu bir evlilik ve hayırlı kısmetler için Allah’a yalvarmak, dua etmek gerekir. Genel olarak kısmeti bağlı olanlar, evlenmek isteyip de, istediği standartlarda birini bulamayanlar bu dualara başvururlar. Yapılan dualar samimi, içten, inanarak olduğu müddet kabul edilecektir. Ve bu duaların Arapçasından okumak daha iyi olacaktır.

Kısmet Açan Dua Çeşitleri

İnna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba. Bu duanın yapılışı; Bir bardak su alınır, üzerine 101 kez bu dua okunur ve üflenir. Ve bu 21 gün boyunca yapılır.

Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru. Bu duanın Türkçe anlamı; Benim Rabbim bana indireceğin hayırlı olan her şeye ihtiyacım var. Bu dua nasıl yapılır? Bu duayı her gün istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Özellikle beş vakit, nafile namazların ardından yapmak daha eftal olacaktır.

Kısmet Açan Dua

Taha Suresi, 131. ve 132. ayetler; Ve la temudenne ayneyke illa ma metta’na bihi ezvacen minhum zehretel hayatid dünya li neftinehum fihi ve rızku rabbike hayrun ve ebka. Taha Suresi 131. ve 132. ayet anlamı; Sınavdan geçirme amacı ile bazı kafirlere verdiğimiz dünya yaşamına ilişkin çekici olan nimetlere sakın göz dikme. Senin rabbinin daha hayırlı ve daha devamlı olandır. Bu dua nasıl yapılır? Safran, misk ve gül suyunu karıştırın. Bu karışımda olan bir mürekkep ile kağıda Taha suresi 131. ve 132. ayetleri yazın. Kısmetinin açılmasını isteyen bireyler bu surenin yazılı olduğu kağıdı boynuna yahut koluna assın.

Furkan Suresi 74.ayet; Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama. Furkan Suresi 74.ayet anlamı; Ve o kullar ki ‘Ey Rabbimiz gözümüzü aydınlatacak eşler ve çocuklar ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl’ derler. Bu duayı istediğiniz zaman ve istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Özellikle gece namazlarından sonra okunması daha iyi olacaktır. Çünkü gece dua kapılarının en açık olduğu zaman dilimidir.

Hepimiz hayatımız boyunca huzurlu, mutlu bir hayat sürdürmek isteriz. Fakat her zaman bu isteklerimiz olmayabiliyor. Bazı olumsuzluklar sonucu bir türlü bu isteklerimiz yerine gelmeye biliyor. Buda bizi psikolojik olarak derinden çok etkiliyor. Hatta kendimizde bi uğursuzluk olduğuna inanmamızı sağlıyor. Buda bizim içimize kapanmamızı hiç bir işte başarılı olamayacağımıza inanmamızı sağlıyor. Etrafımıza baktığımızda herkesin işinin düzgün gitmesi, isteklerinin, dileklerinin yerine gelmesi bizi derinden çok etkiliyor. Bunların üstesinden gelmemiz için de kısmet açma dualarını içimizden geldiği gibi samimi bir şekilde okumalıyız. Burada niyetimizin önemi çok büyüktür. Önce biz inanmalıyız ki sonra Yaradan bizim dualarımızın cevabını versin. İnanmadığımız hiç bir işte başarılı olamayız. Kısmetlerizin açılması için dua etmemiz çok önemlidir. Bu duayı sadece evlilik için değil, iş bulmak için, kendimiz için hayırlı olan kişilerle evlenmek için, daha iyi bi üniversitede okumak için kısacası hayatın her anlamında başarılı olmak için kendimizi şanssız ve kısmetsiz hissettiğimiz zamanlarda yapılması gereken duadır.

Kısmet açma duası şu şekilde yapılır;
Niyet edilir,
Kıbleye dönülür,
Bir kez besmele çekilir,
Diz üstüne çözülür,
Bir kez daha besmele çekilir,
Eller gök yüzüne açılır,
Üçüncü kez besmele çekilir,
Kısmet duası okunur.
Kısmet açma duasının niyetini şu şekilde yapabiliriz;

Ya Rabbim, her hangi bir sebepten kısmetinde kapalılık, bağlılık varsa, ben her türlü bağlılıktan kurtulmaya niyet ediyorum.

Şansımın, kaderimin önünde duran engeller tamamen kalksın. Bahtım ve her türlü kısmetim benim için en hayırlı olacak şekilde açılsın. Allah’ım senin kapına kadar geldim, sen-sen istiyorum. Kaderimi, kısmetimin kapılarını ancak sen açabilirsin.

Allah’ım, kapılı olan kısmetimin kapılarının açılması için dergahına gelen ve senden yardım dilenen şu ellere merhamet et. Kalbimdeki yakıcı duyguların masum arzusunu sana arz ediyorum ve senden bu masum duyguların hatırı için duamı kabul buyurmanı niyaz ediyorum.

Kısmet açma duasını sabahın erken saatlerinde yapmamız daha hayırlı ve faziletli olur; ama bunu erken saatlerde yapamıyorsak gün içinde de yapabiliriz. Abdest ve namaz, duamızın gücüne güç katacağı için elbette Allahın huzuruna tertemiz çıkmamız bizim için daha hayırlı olur. Duamızın kabul olması için içtenlikle, inanarak, samimi bir şekilde Allah’a yalvarmamız lazım.

Kur’anı Kerimde kısmet açma dualarının içerisinde 3 sure ve Allah’ın Esmaül hüsnasından 5 ismi de vardır. Bu sureleri, hepimizin bildiği Fatiha suresi, ihlas suresi ve Nas suresi’dir; Allah’ın isimleri ise Ya Aziz, Ya Cemil, Ya Kuddus, Ya Cami, Ya Vedud isimleride yer alır.