En Etkili Kendine Aşık Etme Duası

Kendine Aşık Etme Duası Dinimizde birilerini aşık etmek için aşık olmak için dua edilmesi, mum yakılması, ağaçlara türbelere bez bağlamak ya da hocalara muska yazdırmak gibi şeyler kesinlikle yoktur. Bu tür davranışların dinde yeri olmadığı gibi, bu tür davranışlar insanı küfre hatta şirke sürükler. Bu tür davranışlar haşa Allahın yazdığı kadere karşı çıkma ya da değiştirme çabasıdır. Kişinin helali olmayan biri hakkında bu tür davranışlara meyl etmesi, haramı haramla elde etme çabasıdır ki bu hal; küfrün küfürle desteklenmesi, küfrün ve şirkin katlanarak artmasıdır. İnançlı kişi bu tür davranışlardan uzak durur, gönlündeki muradının hayırlı bir şekilde olması için Rabbine dua eder ve Rabbinin ikramını başının gözünün üstüne kor ve tüm kalbiyle kabul eder.

Sevdiğiniz Kişinin Aşık Olması İçin Dua

Hayırlı yuva kurmak isteyen, hayırlı bir eş murad eden kişi öncelikle niyetini, duasını Rabbine yöneltmeli, muradını Allahu Tealadan dilemelidir. Dileğinin hayırla kabulune niyet ederek hacet namazı kılınabilir. Hayırlı yuva kurmak isteyen kişi Furkan Suresi 74. ayeti vird edinmeli, duasına bu duayı eklemelidir. Zira bu ayet-i kerime de; hayırlı eş ve zürriyet istenildiği gibi, takva sahiplerine önder olacak iman ve ilimde istenmekte, hem dünya hem de ahiret için göz aydınlığı istenmektedir.

Evlilik İçin Furkan Suresi 74. Ayetin Okunuşu

Rabbena heb lena min ezvacine ve zurriyyatina gurrate ağyunin vec’alna li’i-muttagıne imama
Etme Duası

Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eş ve zürriyetler ver ve bizi sakınan takva ehline önder eyle.

Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’inde bu denli kapsamlı içeriği geniş bir ayetle, nasıl dua edileceğini öğretmektedir. Bu kadar net ayetleri bir kenara bırakarak helali haram yoldan aramak imanlı kula yaraşmaz.

Evlilik İçin Cuma Süresinin Okunuşu

Başka bir tertip ise cuma günü sela ile ezan arası dünya kelamı konuşmadan 18 Cuma Suresi okumaktır. Okumaya başlamadan önce mutlaka niyet etmek gerekir. Zira Allah Rasulu (s.a.v.)” Ameller niyetlere göredir.” -Buhari, Muslim- buyurmuşlardır. Efendimizin (s.a.v.) bu emri ışığında yapılan her işe mutlaka niyet ederek başlamak gerekir.

Evlilik İçin Secde Ayetlerinin Okunuşu

Başka bir dua şekli ise cuma günü sela ile ezan arası kişinin secde ayetleri ile Rabbine iltica etmesidir. Kur’an-ı Kerim’de 14 tane secde ayeti geçmektedir. Bu secde ayetleri okunur ve tilavet secdeleri kılınır. Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde ;” Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Secdede çok dua ediniz .” – Muslim- buyurmuşlardır. Bu emir ışığında secdeleri arttırarak Allahu Tealaya iltica etmek en güzelidir.

Kendine Aşık Ettirme Duası

Aşık etme duası kalplerin birbirine yönelmesine vesile olan ve hayırlı birlikteliklere kapı aralayan çok etkili bir duadır.

Aşık etme duası denenmiş ve olumlu tesislerine defalarca tanık olunmuş bir niyazdır. Bu itibarla üzerinde en çok söz söylenen ve hakkında en fazla araştırma yapılan konulardan biridir.

Bu yazımızda 10 soruda aşık etme duası hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. İnşallah bu etkili dua sizin de gönlünüzden geçen murada kavuşmanıza vesile olacaktır.

Aşık etme duası hangi amaçların gerçekleşmesini dilemek için okunur?
Aşık etme duası insanların birbirlerine aşkla ve muhabbetle yönelmelerini sağlar. Bu muazzam etkili dua hem bekar erkekler ile kadınlar arasında aşk duygusunun yeşermesini sağlar hem de karı kocalar arasındaki muhabbetin artmasına vesile olur. Yani aşık etme duası hem bekarlar hem de evliler tarafından okunabilir.

Aşık etme duası herkese yönelik yapılabilir mi?

Aşık etme duası herkese yönelik okunabilir. Ancak kavuşulması murad edilen kişinin nikah düşebilecek helal dairesi içindeki bir şahıs olması gerekmektedir.

Aşık etme duası yaygın olarak kadınlar tarafından okunan bir niyazdır. Ancak erkekler de bu duanın feyzinden istifade ederek sevdiklerine kavuşmayı dileyebilirler.

Aşık etme duası öncesinde abdest almak gerekir mi?

Aşık etme duasının içinde Allah’ın güzel isimlerinden 4 esma ve Kuran-ı Kerim’den 4 ayeti kerime bulunmaktadır. Bu itibarla aşık etme duası okuyacak kişilerin abdestli olması gerekmektedir.

Bu duanın okunduğu günlerde sadaka vermek zorunlu mudur?

Dilek dualarından önce bir miktar sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasına vesile olur ve duanın kabulünü kolaylaştırır. Aşık etme duasından önce sadaka vermek zorunlu değildir. Ancak kişi duasının tesirini artırmak istiyorsa ihtiyaç sahiplerini sevindirecek bir sadaka vermesi inşallah faydalı olacaktır.

Aşık etme duasının olumlu tesirleri kaç günde görülür?

Dualar Allah’a yakarıştır. Kişinin isteklerini Rabbine arz etmesi ve ondan yardım dilemesidir.

Duaların kabulünde tek yetkili merci yüce Allah’tır. Kulunun duasına nasıl ve ne zaman cevap vereceğine yalnız O karar verir. İşte bu nedenle aşık etme duasının olumlu sonuçlarına ne zaman şahit olunacağı konusunda net bir tarih belirtmek doğru olmayacaktır.

Ancak bu duayı okuyup tatbik eden kişilerin ifade ettiklerinden çıkarılan sonuç duanın çok kısa bir sürede ve etkili biçimde tesir gösterdiği yönündedir.

Aşık etme duasının makbul kabul edildiği zamanlar var mıdır?

Aşık etme duası kişinin kendisini rahat hissettiği ve huzur içinde dua edebileceği bir ortamı yakaladığı her vakitte okunabilir. Ancak bu dua için alimlerin ifade ettikleri zaman dilimi yatsı namazı sonralarıdır.

Alimlerin bu tavsiyesine kulak vermek ve mümkün mertebe dua sözlerini gece uyumadan önce okumak isabetli olacaktır.

Aşık etme duası yazılı bir metin üzerinden de okunabilir mi?

Aşık etme duası nispeten uzun bir duadır ve ezberlenerek okunması zordur. Ancak dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden okumakta bir sakınca yoktur.

Aşık etme duasının sözleri nelerdir?

Aşık etme duasını okuyacak kişiler kimsenin kendilerini rahatsız etmeyeceği sessiz ve sakin bir ortama geçerek dua etmelidir. Dua sırasında içten ve samimi duygularla istekte bulunmak duanın kabulünde çok önemlidir. Bu gerçekten hareketle kişi duasını tam bir teslimiyetle ve tüm kalbiyle okumalıdır.

Aşık etme duası 4 esmaya ve 4 ayete dayanmaktadır. Duanın tam orijinal hali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

Ya Rahîm,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

Ya Kayyum,

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

Ya Vedud,

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (Amin)

Burada ifade edilen dua sözlerini her gece bir defa okumak yeterli kabul edilmektedir. Ancak kişi dilerse önemli dilek ve hacet dualarında olduğu gibi dua sözlerini 3 defa peş peşe de okuyabilir.

Aşık etme duasına kaynaklık teşkil eden esmalar ile ayetlerin Türkçe karşılıkları

Er-Rahman esması “esirgeyen ve bütün canlılara her türlü nimeti veren” anlamındadır.

Meryem suresi 96. ayetin karşılığı

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.”

Er-Rahim esması “bağışlayıcı ve merhamet edici” anlamına gelir.

Rum suresi 21. ayetin karşılığı

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

El-Kayyum esması “bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren” demektir.

Bakara suresi 255. ayetin karşılığı

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

El-Vedud esması “seven ve sevilmeye layık” anlamına gelir.

Duha suresi 1-11. ayetlerin karşılığı

“Kuşluk vaktine andolsun,

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

Öyleyse sakın yetimi ezme!

Sakın isteyeni azarlama!

Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.” (amin)

Aşık etme duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça ifadeler niyaz edilecektir. Burada aktarılan Türkçe mealler ise yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Aşık etme duasını kaç gün boyunca okumalıyım?

Aşık etme duası bir hafta boyunca okunması tavsiye edilen bir duadır. Duaya cuma gecesi başlanması ve duanın perşembe gecesi bitirilmesi tavsiye edilmektedir. Tabii duaya başka bir gün başlanıp yedi gün devam etmek de mümkündür.

Aşık etme duasının 10 esması

Aşık etme duasının esmalarına geçilmeden önce duaya şu sözle başlanır:

“Süphane Rabbiyel aliyyil alel vehhab.”

Bu söz Peygamber efendimizin dualara başlamadan önce buyurdukları ifadedir.

Belirtilen bu giriş sözünden sonra aşağıdaki esmalar sırasını bozmadan okunur:

1-En-Nur ( Yeri ve göğü nuru ile nurlandıran demektir.)

2-El-Batın ( Allah’ın gizli olan her şeyden haberdar olduğunu bildiren esmadır.)

3- El-Muktedir ( Gücü her şeye yeten demektir.)

4-El-Hamid ( Şükür etmeye layık varlığın Allah olduğunu bildiren esmadır.)

5-El-Vedud ( Sevilmeye layık anlamındadır.)

6-El-Mucib ( Duaları kabul eden demektir. )

7-El-Azim ( Çok büyük ve çok güçlü demektir.)

8-El-Kuddüs ( Hiçbir noksanlığı olmayan demektir.)

9-El-Berr ( İyiliği çok olan demektir.)

10-Er-Rahman ( Allah’ın her canlıya sonsuz rahmet ettiğini belirten esmadır.)

Burada sıralanan esmalar okunurken “el” takıları okunmaz. Esmanın önüne “Ya” hitabı getirilerek okuma yapılır. Yani doğru hitaplarla sıralama şöyle olmalıdır.

“Ya Nur, Ya Batın, Ya Muktedir, Ya Hamid, Ya Vedud, Ya Mucib , Ya Azim, Ya Kuddüs, Ya Berr, Ya Rahman”

Esmaların okunması bittikten sonra eller yüze sürülerek “amin” denir ve böylece dua bitirilir.

Dua eden kişi duanın tek kabul merciinin Allah olduğunu bilmeli ve ona göre dua etmelidir. Allah dışındaki varlıklardan medet ummak ya da dince yasaklanmış olan büyü gibi yollara tevessül etmek kesinlikle yanlıştır.

Allah’ın Kuran’da dua etme ile ilgili buyurduğu iki farklı ayet aktarmak istiyoruz.

“Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, size karşılığını vereyim.” (Mümin-60. ayet )

“Bana dua edenin duasını kabul ederim.” ( Bakara- 186. ayet )