İşlerin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar

İşlerin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar dünya hayatı sınanma yeri olmasından dolayı mü’min kul için imtihanlar son nefese kadar devam eder ki; kim gerçek iman etmiş, kim mü’min, kim münafık ortaya çıksın. El’est Bezminde Rabbimizin ” Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusunun muhatabı olan ve ” bela” yani “elbette Sen bizim Rabbimizsin” diyen ruhların, dünyaya gönderildikten sonra ahidlerine ne kadar sadık kaldıklarının ortaya çıkması ve derecelerinin yükselmesi için imtihanlar dünyanın vaz geçilmez gerçeklerinden biridir. Bu imtihanlar kuldan kula farklılık gösterir. Kimi sağlıkla, kimi sevdikleriyle, kimi rızıkla,kimi bollukla,kimi darlıkla imtihan olur. Bu imtihanların biride iş bulamama, işsiz kalmaktır. Öncelikle hadiste Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizlere ne tavsiye ettiğine bakalım;

İşlerin Düzelmesi İçin Okunacak Dualar

İbni Mesud r.a. rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v.) ;” Kim her gece Vakıa Suresini okursa ona fakirlik isabet etmez. ” buyurmuşlardır. Bazı rivayetler ise şöyledir; Vakıa Suresi zenginlik suresidir, onu okuyunuz ve evlatlarınıza da öğretiniz. Vakıa Suresini kadınlarınıza öğretiniz çünkü o zenginlik suresidir.
Bu hadiste emrolunduğu üzere Vakıa Suresini sabah- akşam ya da sadece akşamları okumaya büyük önem vermek gerekmektedir.

Başka bir terkip Fetih Suresini üç gün ard arda otuz üçer adet okumaktır. “Biz Sana apaçık bir fetih verdik ” ayet-i kerimesiyle başlayan bu sureyi, hayırların fethi şerlerin defi için diye niyetlenerek her gün okumak, umulmadık başarıların fethinin anahtarı olacaktır.

İşlerin çoğalması için okunacak dua

Her gün Rahman Suresini okumak çeşitli müjdelere ulaşmamıza vesiledir.
Abdullah ibni Abbas r.a. şöyle buyurmuştur:” Ben bir sure okurdum; fakir iken zengin oldum, korkuyordum korkularımdan emin oldum, bir çok mülke sahip oldum.

İşlerin Açılması İçin Dua

Kim bu sureyi okurda hacetini Allahtan dilerse, Allah o kişinin hacetini verir. İnsanların yanında mertebesi yüksek olur. Allah o kişiden razı olur. Hapiste ise kurtulur, fakir ise zengin olur, hasta ise şifa bulur, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise Allah onu affeder. Bu sure Rahman Suresidir.”

Rers giden işlerin düzelmesi için dua

Perşembe gecesini Cumaya bağlayan gece hacet namazı kılmak, ardından Yasin Suresi okumak yani ; gecenin kalbinde Kur’an’ın kalbiyle Allahu Tealaya iltica etmekte hayır kapılarının açılmasına vesiledir biiznillah. Yasin Suresinin 58. ayeti olan “Selamun gavlen min rabbin rahim ” ayeti ebced hesabı karşılığı olan 818 sayısınca tekrarlanır ve sure tamamlanır.

İşlerin Açılması İçin VOkunacak Ayet-i Kerimeler,

Kur’an-ı Kerim’de A’raf Suresi 180. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor; ” En güzel isimler Allahındır. O halde O’na ogüzel isimleriyle dua edin.”
Bu ayetin emri doğrultusunda, Esma’ul Husna’daki Rezzak, Fettah ism-i şeriflerini çokça zikretmeliyiz. Rızık isteyeceğiz ki Allahu Tealanın Rezzak ism-i şerifi tecelli etsin. Hayırlı iş kapıları açılmasını isteyeceğiz ki Allahu Tealanın Fettah ism-i şerifi tecelli etsin.

Başımızda musibet gibi gördüğümüz her sıkıntı aslında Allahu Tealanın esmalarının tecellisinin ortaya çıkması içindir.İnsanlar sıkıntı çekmese, imtihan olmasa kul olduğunu, acizliğini unutma tehlikesi ile burun buruna gelebilir. Çekilen sıkıntıların insanı kemalata erdirmek için birer basamak olduğunu unutmamak gerekir. Allahu Teala herkesin imtihanını küçültsün, hayırlı iş kapıları açsın, çekilen sıkıntıları dünyada ve ahirette ecir olarak karşılarına çıkartsın inşaallah.

Günlük hayatımızda her birimiz farklı işler yaparız. Bu bazen dükkânımızda çalışmak olabilir, kimi zaman hastaneye gitmek olabilir, okula gitmek olabilir. Gün içinde yaptığımız bütün işlerin hayırla neticelenmesi ve bizlere zorluk çıkarmadan kolay bir şekilde halledilmesi için Rabbimize sığınabiliriz. Ayakkabının kaybolan bağcığı gibi meselelerde dahi dua etmemizi isteyen Rabbimiz günümüzün güzel geçmesi ve işlerimizin yolunda gitmesi içinde kendisine ettiğimiz duaları kabul edecektir. Her işimizde Rabbimize yönelmemiz ise manevi yönden bizleri rahatlatacak ve ihlaslı bir mü’min yapacaktır. Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin sünnetinde işlerimizin yolunda gitmesi için çeşitli dualar bulunmaktadır.

“Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli” (1)
Anlamı: Ya Rabbim! Göğsümü genişlet ve ferahlat. İşlerimde bana kolaylıklar ver. Dilimdeki şu düğümü çöz ve karşımdakiler beni anlasın.’’ Bu dua işlere başlarken okunduğunda hem kolay geçmesini sağlayacaktır hem de işleri hayırlı istikamete yönlendirecektir.

Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vecal li min ledünke sultânen nasîrâ. (2)
Anlamı: Ey Rabbim! (Girişeceğim işlere) Gireceğim yere doğruluk ve esenliklerle girmem için bana yardım et. (Bitireceğim işlerde) Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik ile çıkar. Kendi katından bana yardımcı bir güç ihsan eyle.’’ Gün içerisinde toplantı, görüşme gibi konularda bu ayet 7 kere okunabilir. İşlerin yolunda gitmesi için sabah işe giderken okunmalıdır.

Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ. (3)
Anlamı: Rabbim bize kendi katından bir rahmet ihsan et. İçinde olduğumuz şu durumdan bizleri doğruluğa ve kurtuluşa ulaştır.’’ İşleri konusunda kişi başarılı olmak isteyen ve hayırlı işler yapmak isteyenler bu duayı okuyabilirler.

İşlerin yolunda gitmesi için Karınca Duası, Ayet-el Kürsi ve Yasin Suresi namazlardan sonra okunabilir.
Her işin başında Besmele çekmekle birlikte üç kere ‘’Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”
Anlamı: Rabbim başladığım işleri bana kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim işlerimi hayır ile tamamla.’’ duası okunmalıdır. Bu dua işleri kolaylaştırdığı gibi Allah katından da hayırlı işler talep etmeyi sağlar.

İşlerde bereket ve hayır için Ya Gani, Ya Münim, Ya Fettah, Ya Rezzak gibi esmalar sıkça zikredilmelidir. Eğer işlerde hüküm verme ve ya para alıp verme gibi durumlar varsa Ya Hak ismi bol bol söylenmelidir. Haksızlık yapmadan, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan işlerin yoluna koyulması sağlanacaktır.
‘’Hasbünellahi ve ni’mel vekil’’ (4) ‘’Allah en güzel vekildir. O bize yeter!’’ Bu ayeti kerime günde 1000 defa okunduğunda işlerin hayırla ilerlemesini ve Allah’ın en sıkıntılı zamanlarda bile yardım etmesini sağlar. Gün içinde işe başlamadan önce zikredilmesi daha faydalı olacaktır.

Bozulan işlerin düzelmesi için dua

Her 100 defa;“Selamün Aleyke Eyyühen nebiyyü Ve Rahmettullahi ve Berekatühü”Okuyan kimselerin bütün işleri rast gider.Hiç birzaman zorluğa düşmez.

Anlamı: “Ey Allah’ın has peygamberi! Selam sana. Allah Teala’nın rahmet ve bereketi de yine senin üzerine olsun.”Bu selamlama biçimi ,mübarek mirac gecesinde Allah Teala’nın Habibi’ni huzuruna kabulü sırasında bizzat kendisi tarafından Habibi’ne yönelttiği selam biçimidir!

Rivayete göre Allah Teala (cc),Mi’rac mülakatında Habib-i Ekrem’ine şöyle buyurur: Ey Habibim! Benim sana verdiğim bu selamı ümmetine ulaştır.O selam ile onlar sana selam verip tahiyyede bulunsunlar. Ben de her türlü felaketlere karşıonları koruyayım.

Dünya rızıklarına bereket vereyim.Kabir azabından,mahşer sıkıntısından ve cehennem azabından koruyayım.Günahlarını af ve mağfiret edeyim. Haziretü’l Kuds denilen Celal evimde onları iskan edip yerleştireyim.

İmam-ı Sünuni(ks) hazretleri diyorki; Ben bu selamı günde 100 kere okuyan ve bunu vird haline getiren kimselerden bazılarını bizzat gördüm. Onlar sonunda secdede vefat edip dünyadan göçtüler.

İşlerin açılması için en etkili dua

Ne olursa olsun herhangi bir işi başarmak, kolayca üstesinden gelmek ve hayırlı sonuçlanmasını istemek için; mutlaka temiz olunmalı, mümkünse abdestli durulmalı ve her an Allah’ı zikretmeliyiz. Bir rivayette, Peygamber Efendimiz ( sav ), Fatıma annemize: Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi? buyurdu. O dua da şudur: Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin.

Anlamı:

Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.
İşlerin kolaylığı ve açılması için aşağıdaki âyet-i kerimler 3-5-7-21 yada 41 defa okunur.
Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.

Anlamı:

Rabbimiz!Bize katından bir rahmet ver ve işimizi rast getir. (Kehf sûresi 10)

Rabbişrahli sadri..ve yessirli emri..

Anlamı:

Rabbim! Göğsümü aç genişlet..Bana işimi kolaylaştır.(Tahâ sûresi 25-26)
Bir başka rivayete göre ise aşağıdaki dua etmek tavsiye edilmiştir.
Sübhanallahi vе bihamdihi sübhanallahil Azim vе bihamdihi еstağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

Anlamı:

Allahü Teala’yı hamd ilе tеsbih еdеrim. Yüce Allah’ı hamd ilе tеsbih еdеrim. Allahtan beni bağışlamasını dilerim, Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.