İç Daralması ve Sıkıntısı İçin Okunacak Dua

İç Daralması ve Sıkıntısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir ? İç Sıkıntısı İçin En Etkili Dua

Zaman zaman adını koyamadığımız bir iç daralması yaşarız. Kalp sıkışması gibi, iç huzursuzluğu durumu olur. Ağrıyan, sızlayan herhangi bir vücut uzvu yoktur ama içteki huzursuzluk, sıkıntı durumu rahat etmenize izin vermez. Sanki ilerleyen saatlerde bir şey olacakmış hissi gelir içinize. Bu durumda elbette derdimizin devasını bulmak için bizi bizden daha iyi tanıyan, kainatın ve insanların yaratıcısı olan Rabbimiz de şifa aranmalıdır. Dualar, şifa cennetidir. İslam dininin yüce kitabı olan Kuran-ı Kerimde de belirtildiği gibi her zorluğun bir kolaylığı vardır. Ümitsizliğe düşmeden sabırlı ve inançlı olarak Allah’a dualar ile sığınmak en güzel şifadır.

İç Sıkıntısı İçin Okunacak Dua; Her gün hem sabah hem akşam 7 kez aşağıdaki duayı okuyan müslümanlar hem dünya hem de ahiret sıkıntısından kurtulmuş olur, iç ferahlığı nasip olur.İç sıkıntısı için okunacak dua nihat hatipoğlu

”Hasbiyallahu la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ul Arş-il Azim.”
Duanın Anlamı; ”Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur ve ben yalnızca O’na güvenip O’na dayanırım. O yüce olan Arş sahibidir.”

İç Sıkıntısı İçin Okunacak Dua; İçinizdeki en hafif sıkıntı için dahi aşağıdaki duayı 99 kez tesbih olarak çekerseniz, Allah’ın izni ve inayeti ile ferahlık bulacaksınızdır. Bu duayı günlük yaşamda da bol bol çekmeli, farz namazlardan sonra okumalı, vird haline getirmelisiniz.

”La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim”
Duanın Anlamı; ”Güç ve kuvvet, yalnızca büyük ve yüce olan Allah yardımı ile sağlanır.”

İç Sıkıntısı İçin Okunacak Dua; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu: Sıkıntı içinde bulunanlar bol bol ”Hasbinalluhu ve ni’mel ve’kil.” çeksin dedi. Bu duayı sık sık okumak gönül rahatlığı verecektir.

İç Sıkıntısı İçin Okunacak Dua; İç sıkıntısına düşenler Kuran-ı Kerimde yer alan Yunus Suresinin 107. ayet-i kerimesini günde 100 kez okumalıdır. Kısa zaman içinde Allah dertlerden, sıkıntılardan arındıracaktır.

İç Sıkıntısı İçin Okunacak Dua; İnşirah kelime anlamı olarak; açılmak, genişlemek anlamına gelir. 2 rekat Rabbinin rızası için namaz kıldıktan sonra İnşirah Suresini 152 kez okuyan kişinin Allah’ın izni ile sıkıntıları gider, rahatlama gelir. Okuyan kişi kalp sıkıntısından kurtulur.

Bu duaların yanı sıra; iç sıkıntısı anında güzelce abdest almak ve içinizden geldiği gibi Yüce Rab ile dertleşmek şifa olacaktır. Kendinizi daha iyi hissetmek için Yüce Rab ile konuşmak her zaman insanı iyileştirir, kötülüklerden uzak tutar. Bir miktar Kuran okumak, sadaka vermek, çocukları sevindirmek, Allah rızası için çocuklar ve yaşlılar ile vakit geçirmek sizlere iyi gelecektir.

İç Sıkıntısına Okunacak Etkili Dua

Esma Bintu Umeys (radıyallahu anha) anlatyor;

“Resülullah (S.A.V.) bana:
“Sana için sıkıldığında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?” diye sordu ve şu duayı söyledi.

“Allahü, Allahü, Rabbi la üşriku bihi şey’en.

Anlamı: “Rabbim Allah’tır,Allah!Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!”

“Allahm tövbelerimizi kabul et.Günahlarımızı ve hatalarımızı temizle.Sözümüzü etkili ve güçlü kıl.Bizi doğru sözlülerden eyle.Yüreğimizdeki sıkıntıyı;kalbimizdeki intikam,gaflet ve ihanet duygusunu gider.Ey Rabbim,ani ölümden Sana sığınırım.İnancımı kaybetmekten,zaaflarımla aldanmaktan,tamahkarlıktan,aç gözlülükten ve beni helak edecek işlerden Sana sığınırım.”

İbn-i Mes’ud’de:

-Allah Tealanın fazlından isteyin.Zira Allah kendisinden istenmesini (dua edilmesini) sever.İbadetin en faziletlisi ise,(sıkıntı sebebiyle Allah’a dua edip de) kurtuluşu beklemektir.

Kurtuluşu beklemek;Allah’tan başkasına halini şikayeti bırakarak,sıkıntıların giderilmesini sabır içinde ondan gözetmektir.

Bütün Sıkıntılardan, İç Sıkıntısından, Maddi Sıkıntıdan, Manevi Sıkıntıdan, Ruhsal Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua ve Kur’an’ı Kerim Ayetleri

Tüm müslümanlar “yer ve gök duayla” der ve duaların tesirine inanırız.
Aşağıda iç sıkıntılarına karşı okunacak dua, maddi sıkıntılara karşı okunacak dua, manevi sıkıntılara karşı okunacak dua, ruhsal sıkıntılara karşı okunacak dua ve Kur’an ayetleri yer almaktadır.

Her Türlü Sıkıntılar İçin Okunması Gereken Kur’an Ayetleri ve Anlamı

1- Bismillahirrahmanirrahim. Sümme enzele aleyküm mirin ba’di’l-ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ue taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayre’l-hakkı zanne’l-cahiliyyeti yekülune hel lena mine’l-emri min şey’in kul innel emre küllehü liilahi yuhfune fi enfüsihim mala yübdune leke yekulune leu kane lena mine’l-emri şey’üm ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutikum leberezellezine kütibe aleyhimüTkatlü ila medaci’ıhim ue liyebteliyallahü ma fi suduriküm veli yümahhıse ma fi kulubiküm vallahii alimüm bizati’s-sudur.

1- (Al-i İmran Suresi, 154. Ayet) Sonra o kederin ardından üzerinize bir güven ve emniyet duygusu indirdi. Bir uyku ki, içinizden bir grubu tutup kuşatıyordu. Bir grup da nefisleri sevdasına düşmüşlerdi. Allah hakkında haksız yere cahiliye kafasıyla suizanda bulunuyorlardı. “Bizim için o zaferden bir pay var mı?” diyorlardı. De ki: “Zaferin hepsi Allah’ındır.” Onlar nefislerinde, sana açamadıkları bir şey gizliyorlar. “Bizim yönetimde bir hissemiz olsaydı, burada öldürülmezdik.” diyorlar. De ki: “Evinizde de olsaydınız, haklarında ölüm kararı verilenler, ölecekleri yerlere kendiliklerinden giderlerdi.” Allah, bunu sinelerinizdekini imtihan etmek, kalplerinizdekini ortaya çıkarmak için böyle yaptı. Allah, kalplerin içini bilir.

2- Bismillahirrahmanirrahim. Muahmmedürresulullahi vellezirıe me’ahu eşiddaü ale’l-küjfari ruhamaü beynehüm terahüm rukkearı süccedey yebteğune fadlem minallahi ve rıdvanen simahümfi uücuhihim min eseri’s-sucudi zalike rneselühüm fi’t-teurati ve meselühüm fı’l-incili kezer’in ahrece şat’ehü feazerehü festağleza festeva ala sukihi yu’cibü’z-zürra’a li yeğiza bihimü’l-küffare veadallahüllezine amenu ve amilü’s-salihati mirıhüm mağfîretev ve ecren azima.
2- (Fetih Suresi, 29. Ayet) Muhammed, Allah’ın rasulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çok sert, kendi aralarında oldukça merhametlidirler. Sen onları cemaatle rüku ve secde ederken, Allah’ın ihsan ve ikramını, Onun hoşnutluğunu isterlerken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secdelerin izidir. Bu, onların Tevrat’taki halidir ve onların İncil’deki halidir. Bu, filizini çıkaran, güçlendiren, kalmlaşan, daha sonra gövdesi üzerine dikilen ve sonunda çiftçilerin hoşuna giden bir ekine benzer. Allah onlarla kafirleri öfkelendirmek için yapar. Allah onlardan iman edipte salih ameller işleyenlere, bağışlanma ve büyük bir ecir vaat etmektedir.

Bütün Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Okunan Kur’an Ayetleri ve Manaları
1- Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüue Meulana ve alallahi fel-yetevekkeli’l-mü’mlnun.
1- (Tevbe Suresi, 51. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Bize hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü’minler onun için yalnız Allah’a dayanıp güvensinler!

2- Bismlüahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve iy yemseskellahu bi durrinfela kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrinfela radde llfadlih, yüsibü bihi mey yeşau min ıbadih, ve hüve’l-ğafuru’r-rahlm.
2- (Yunus Suresi,107. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu O’ndan başka açacak yoktur; ve eğer O, sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarından dilediğine nasib eder. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

3- Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. İnni tevekkeltü alallahl rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahlzüm bi nasıyatiha, inne rabbi ala sıratım müştekim.
3- (Hud Suresi, 56. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a (güvenip) dayanmışım. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canlı) yoktur ki perçemini O tutmuş olmasın! Şüphe yok ki Rabbim doğru bir yol üzerindedir.

4- Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve’s-semiu’l-âlim.
4- (Ankebut Suresi, 60. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O her şeyi işitendir, bilendir.

5- Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ma yeftehıllahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsikfe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizü’l-hâkim.
5- (Fatır Suresi, 2. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.

6- Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve lein seeltehüm men haleka’s-semauati ue’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunülahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetin, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.
6- (Zümer Suresi, 38. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan kesinlikle ‘Allah’tır’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanır!

7- Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Fe in teuellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim
7- (Tevbe Suresi, 129. Ayet) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük arşın sahibidir!”

Ruhsal ve Manevi Sıkıntı İçin Okunan Dua
* Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybefih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yü’minune bi’l-ğaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’1-ahiratihüm yükmun.

* Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dualar Zikirler Sureler

Her insan çeşitli dönemlerde bunalıma girebilir ve sıkıntıya düşebilir, Yazmış olduğumuz dualarla Allahın izniyle eski ruh halinize dönebilirsiniz,

——****——****——****—–

Subhanallahil Aziym

Anlamı : Büyük vе Yücе Allahı Tеsbih Edеrim.

Sıkıntı Anında Yukarıdaki Duayı Okuyabilirsiniz,

——****——****——****—–

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarınızda İnşirah Suresini sürekli zikrettiğiniz Taktirde sıkıntılarınız hafifler,

İnşirah Suresi : Elеm nеşrah lеkе sadrеk, Vе vada’na ‘ankе vizrеkе, Ellеziy еnkada zahrеkе, Vе rеfa’na lеkе zikrеkе, Fеinnе mе’al’usri yüsrеn, İnnе mе’al’usri yüsrеn, Fеiza fеrağtе fеnsab, Vе ila rabbikе fеrğab..

——****——****——****—–

Sıkıntılı Anlarda Çekilecek Zikir :

Ya hayyu yâ kayyûmu birahmеtikе еstağîsü.”

Anlamı : Ey Hayyum vе Kayyûm olan (ölmеyеn vе tüm işleri idarе еdеn Allah), rah­mеtinlе Sеndеn yardım bekliyorum

——****——****——****—–

Her Kim Aşağıdaki Duayı Zikrederse, Allahü Teala O Kulunun Üzüntülerini Sıkıntılarını Yok Eder,

Duamız : Allahümmе rabbеs sеmavatis sеb’ı vе rabbеl arşil azıymi ikfini küllе mühimmin min haysü şi’tе min еynе şi’tе

——****——****——****—–

Hz Muhammed S.a.v sıkıntı veya üzüntü halinde aşağıdaki duayı zikrederlerdi,

Allâhü Allâhü rabbî lâ üşrikü bihî şеy’â.

Bütün yapılan işlеrdе Allahü Teala’ya sığınır vе Kendisine hiçbir şеyi еş koşmam.