Hacet Namazı Duası Okunuşu Anlamı

Hacet Namazı Duası Nedir? Allahu Tealadan bir dileği, isteği olan, bir sıkıntıya, musibete uğrayan, dünya ya da ahiret için bir muradı olan kişi duasının makbuliyetini arttırmak için hacet namazı kılar, duasını eder, hacet duasını okur, dua dilekçesini en emin olan Rabbine iletir ve sonucunu hulus-u kalple bekler. Bilir ki duasına icabet edilmiştir. Bu icabet üç şekilde olur; -isteği kendisine verilecektir, eğer isteği hakkında hayırlı değilse daha hayırlısı verilecektir, – isteğine mukabil bir sıkıntı üzerinden kaldırılır.

Hacet namazı, kulun ihtiyaçları karşısında tüm meşguliyetlerden arınarak Allah,a (c.c) yönelmesi, ve Allah’a (c.c.) namazla yaklaşarak dileklerini Allah’a (c.c.) arz etmesidir. İnsan hayatı hep imtihanlarla ve koşuşturma içinde geçip gitmektedir. İş hayatı, özel hayatı derken sürekli bir mücadele içindedir. İnsan hep kendi açısından her şeyin en güzelini ister. İyi bir iş sahibi olmak, iyi bir eğitim almak ve huzurlu bir aile yaşamı ister. Bunlara ulaşması için de Allah (c.c.) hep imtihanlara sokar kulunu. Her duanın bir zamanı olduğu gibi hacet namazının ve duasının da bir zamanı vardır. Allah (c.c.) yağmuru keser kulum bana yağmur duası etsin diye, felaket verir kulum dualarla bana sığınsın diye. İşte bu şekilde kuluna sıkıntı verir ki benden istesin diye. Hacet namazını da bu şekilde yorumlamak ve de önemini iyi kavramak gerekir. Ne zaman başımız sıkıştığında veya bir dileğimiz olduğunda hacet namazına sarılmalıyız.

Bakara, 2/153 şöyle :

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

Buna göre Allah’tan bir şey isteneceği zaman namaz kılınması aslen ayetin hükmüdür. Hacet namazını konu edinen bir hadis ise şöyledir:

“Kimin Allah’tan veya insanlar tarafından giderilecek bir ihtiya­cı varsa usulüne uygun abdest alıp iki rekat namaz kılsın, arkasından Allah’a hamd edip Peygambere salavat getirsin ve şöyle desin:

Hacet namazının perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asıldır ama bütün gecelerde de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.

Namazda aşağıdaki âyetler okunur:

1. Rekâtta: Subhaneke + Fâtiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fâtiha + İhlâs + Felâk + Nas.
2. Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fâtiha + İhlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fâtiha + İhlâs + Felâk + Nas.

Oturuş: Et Tehiyyatü + Allahümme Salli + Allahümme Barik + Rabbena

Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir. Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürşid istenir.

Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır. 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah’tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya batinî bir hedef olabilir) o hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra başlar. Yan üstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Baş biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.

Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında bir şey görülmez ise, tekrar tekrar her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kılınabilir.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazı, iki, dört veya on iki rekat olarak kılınabilmektedir. Peygamber Efendimizden edilen bir rivayete göre hacet namazı için niyet ettikten sonra tekbir alınarak namaza başlanır. İlk rekatta Sübhaneke ve Fatihadan sonra üç defa Ayete’l Kürsi okunur. Rüku ve secdeden sonra ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Nas ve Felak okunur. Rükudan sonra Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur. Selam verilecekse Rabbena duası da okunur. Dileyen üç ve dördüncü rekata da devam edecek olursa her kıyamda Fatiha, İhlas, Nas ve Felak okunarak namaz 4 ile 12 rekata tamamlanır. Namaz bittikten sonra hacet duası okunur ve Allah’tan (c.c.) ne isterse onun için dua edilir. İlla hacet duası okumak şart değildir. Bilen okuyabilir bilmeyen gönlünden nasıl geçerse o şekilde dua edebilir.

Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahet vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

Hacet namazı 12 rekat nasıl kılınır ?
Hacet namazının teheccüd vakti kılınması daha eftal olması ile beraber keraat vakti dışında her vakit kılınabilir.
Namaza başlamadan önce sırasıyla
* Estağfirullah el azim
* La ilahe illallah
*Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed
Her biri en az 100 defa olmak üzere okunur ve daha sonra 12 rekat hacet namazı kılınır.
İlk 10 rekatlık hacet namazı 2 şer rekat olarak kılınır. Hacet Namazının kılınışı 2 rekat sabah namazı sünneti gibidir. Ancak niyet farklıdır.

HACET NAMAZI NE İÇİN KILINIR?

Herhangi bir ihtiyacı olan kişinin, bu ihtiyacının giderilmesini Allah’tan dilemeden önce kıldığı namaz. Kur’an, “Sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin” buyurur. Bu nedenle bir ihtiyaç içindeki insanın namaz ve dua ile Allah’a yönelmesinden, O’ndan yardım dilemesinden daha mâkul bir şey olamaz. Hâcet namazı bu yöneliş ve dilemenin bir mukaddimesi niteliğindedir.

Hacet Duası

La ilahe illallahu’l-halimu’l-kerim Subhanallahi rabbi’l-arşı’l-azim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Es’eluke mucibati rahmetike ve azamike mağfiratike ve’l-ğanimete min kulli birrin. Ve’s-selamete min kulli ismin la tedağli zenben illa ğafartehu ve la hemmen illa ferractehu ve la haceten hiye leke rıdan illa gadayteha ya erhame’r-rahimin.

Hacet Duasının Anlamı

Kerim ve Halim olan Allahtan başka ibadet edilecek ilah yoktur, büyük Arşın Rabbi, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahı tesbih ederim, Alemlerin Rabbine hamd-u senalar olsun. Allahım Senden; Senden rahmetinin enginliğini, mağfiretinin büyüklüğünü, bana her türlü iyilik ve güzellikleri ihsan eylemeni, her türlü hata ve günahtan uzak tutmanı istiyorum.

Hacet Namazı Duası

Allahım benden affa uğramamış tek bir günah, refaha kavuşmamış tek bir sıkıntı, karşılanmamış tek bir ihtiyaç bırakma ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım.

Allahım; Senden isityorum – şu isteğimi vermeni, şu hacetimi gidermeni – ve habibin olan rahmet peygamberi olan iki cihan serveri Hz. Muhammed (s.a.v.) hürmetine O’nu vesile ederek Sana yalvarıyorum. O’nu bana şefaatçi eyle duamı hayırlara tebdil ederek kabul ve makbul eyle.

Gazali’nin Hacet Duası

Bir sıkıntıya düşen, din ve dünyasının selameti konusunda zorluklarla sıkıntıyla karşılaşan kişi on iki rekat hacet namazı kılsın. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Ayete’l-kursi ve İhlas Suresi okusun. Namazın ardından secdede muradını, hacetini dile getirerek dua etsin.

Arif Seyyid Kuraşi K.S. Okuduğu Hacet Duası

Bir gün şeyh Ebu’r-rebi Süleyman ks. bana; ” Ey Seyyid Arif sana bir dua öğreteceğim ki Allahu Tealanın izni ile her maksadına ulaşırsın, her hacetin giderilir. Bu duayı ihtiyaç sahibi herkese öğret.” dedi. Bana şu duayı öğretti;
Ya Allahu, Ya Vahıdu, Ya Ehadu enfıhni minke bi nefhatin hayrin inneke ala kulli şey’in gadir.

Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin Okuduğu Hacet Duası

” Kimin bir dilek ve haceti varsa, akşam namazının farzı ile sünnetini kıldıktan sonra yerinden kalkmadan kırk defa Fatiha Suresini okusun ve hacetini Allahu Tealadan istesin. Şüphe yok ki Allahu Teala o kimsenin hacetine icabet eder. Ancak Fatiha Suresini kırk defa okuduktan sonra şu duayı okumalıdır;
Allahım Senin ilmin benim hacetime kafidir. Fatiha Suresi hürmetine dileklerimi ihsan eyle, Senin lütf-u ikramın bana kafidir. Kereminle bana muamele eyle Fatiha Suresi hürmetine gönlümde olanı nasip eyle. Amin.”

Hacet Namazının Önemini

Bakara Süresi 153. ayet : ” Ey iman edenler! Allah’tan (c.c.) sabırla ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir. ” Buyruluyor. Bu ayetten de anlaşıldığına göre Allah’tan (c.c.) isterken namazla istemeliyiz. Yapılan bir ankete göre Müslümanların % 47’nin ömründe hiç hacet namazı kılmamıştır. Bu çok acı bir tablodur. Elimizde hacet namazı gibi bir silahın olmasına rağmen bundan yeterince faydalanamamış olmamız oldukça acı bir durumdur.

Bir rivayete göre sahabelerden Ebu Mı’lak (r.a.) ticaretle uğraşan bir sahabeydi. Bir gün ticaret için yola çıkmıştı. O dönemde ticaret için yol hiç de güvenli değildi. Eşkıyalar ticaret güzergahına yakın yerlerde pusu kurar ticaret kervanlarının önünü keserdi. Ebu Mı’lak (r.a.) ticaret için yola çıktığında bir eşkıyanın yaklaştığını gördü. Eşkıyaya: ” Benden ne istersin? ” diye sordu. Eşkıya: ” Senden hem malını hem de canını isterim ” dedi. Bunun üzerine Ebu Mı’lak (r.a) iki rekat namaz kılmak için izin istedi. Eşkıyanın izin vermesi üzerine iki rekat namaz kılarak Allah’a (c.c.) dua etti. Duasını üç defa tekrar etti. Bunun üzerine selam verir vermez gördü ki karşıdan silahlı bir atlı geldi ve attığı mızrak ile eşkıyayı öldürdü. Ebu Mı’lah (r.a) atlıya kim olduğunu sordu. Bunun üzerine atlı, melek olduğunu ve kendisinin hacet namazı kılıp dua etmesi üzerine Allah (c.c.) tarafından görevlendirildiğini söyledi. (İbn-i Hacer, el- İsabe, c. 4-182)