Gece Yatarken Okunacak Dua

Gece yatarken okunacak dua; Gece uykusu her canlı için en elzem ihtiyaçtır. Kişi uyumak için yatağına girdiği vakit, rahat bir uyku için Allahu Tealaya sığınmalı, Allah Rasulünün (s.a.v.) tavsiye buyurdukları duaları okumalıdır. Uykuda dahi cinni şeytanların şerrinden sığınmak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki şeytan insanoğlunun düşmanıdır ve onu gaflette yakalayıp güçsüz bırakmak için gece gündüz uğraşmaktadır. Kişiye düşen sünnete uygun şekilde yatağa yatması ve emredilen duaları okumasıdır. Yattığı uyuduğu zaman bile kul olduğunu unutmamalıdır.

Yatağa yatan kişi sağ yanına, dizleri karnına doğru çekilmiş vaziyette, sağ eli yanağının altında olacak şekilde yatmalıdır. Öncelikle Euzu besmele çekmelidir. Üçer defa Felak ve Nas Surelerini okuyup bedenini sıvazlamalıdır. Mutlaka Ayete’l-Kursi okumalıdır. İsitğfarlarını çekmeli, Selavat getirmeli, dua edip uykuya dalmalıdır.

Allah Rasulünün (s.a.v.) gece yatacak kişiye tavsiyesi ;

Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır ;

Sizden biriniz yatmak için yatağına gelince, elbisesinin ucuyla yatağını süpürerek şöyle desin;

” Bismike rabbi vedağtu cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi feğfir leha ve in erselteha fehfazha bima tehfazu bihi ıbadike salihin.”

” Rabbim Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve Senin yardımınla bedenimi kaldırdım. Ruhumu kabzedersen onu mağfiret et, kabzetmeyip tekrar salıverirsen salih kullarını koruduğun şeyle onu koru.”

Her kim yatağa girdiği zaman ;

” La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir.
Gece Yatarken Okunacak Dua

. La havle ve la guvvete illa billahi’l-aliyyil azim. Subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.”

” Allahtan başka ilah yoktur. O birdir, şeriki ortağı yoktur. Mülk O’na aittir, Hamd O’na mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allaha aittir. Allahı tesbih ve tahmid ederim. Allaha hamd olsun. Allahtan başka ilah yoktur Allah en yüce en büyük olandır.”

duasını okursa, günahları deniz köpüğü kadar çok da olsa günahları affolunur.

Yatağa girince yapılacak dua ;

” Euzu bi kelimatillahi’t-tammati min ğadabihi ve ıgabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve yahdurun.”

“Allahım tastamam kelimelerinle, gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların çarpmasından, şeytanların yanıma gelmesinden, Sana sığınırım. ”

diye dua ederse,şüphesiz hiç bir şey o kimseye zarar veremez.

Gece yatarken Mülk Suresini okumanın fazileti ;

Allah Rasulu (s.a.v.) buyurdular ki;

” Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okusa; o kişiye otuz sevap yazılır, otuz günahı silinir, otuz derece yükseltilir. Allahu Teala o kişiye bir melek gönderir. O melek o kişinin üzerine kanadını gererek, uyanıncaya kadar o kimseyi her türlü şeyden korur. O sure kabirde kendisini okuyan kimseye azap dokunmaması için mücadele eder. O sure Mülk – Tebarake- Suresidir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:
Yatağa abdestli gir, Euzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Âyet-el-kürsi, 3 İhlâs, bir Fatiha ve birer defa iki kul euzüden sonra 3 defa (Estağfirullahelazim ellezi lâ ilâhe illâhu) oku, üçüncüsüne (el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) ekle. On defa da, (Tevekkeltü alellah, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) oku, onuncusuna (hil aliyyil azim ellezi lâ ilâhe illâhu) ilave et!

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizi]

(Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur.) [Bezzar]

(Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur.) [Tirmizi]

(Yatarken Mülk [Tebareke] suresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur.) [Ey Oğul İlmihali]

(Kur’anda bir sure vardır ki, otuz âyettir. Okuyana affedilinceye kadar şefaat edecektir. O “Tebarekellezi bi yedihil mülk” diye başlayan suredir.) [İ. Ahmed]

(Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı.) [Tirmizi]

Her gece Amenerresulüyü okuyan, gecelerini ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşur.

Gece yatarken Tebareke suresini okuyan, kabir azabından korunur, Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.

Her gece Yasin suresini okuyan, affedilmiş olarak sabahlar.

Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.

Yatağa girince hangi duaları okumalıdır?

Seadet-i Ebediyye kitabında şu dualar bildiriliyor:
1 Euzü besmele çekmeli,

1 Âyet-el kürsi

3 İhlas suresi

1 Fatiha

1 Kul euzüler

1 Tevekkeltü alellah la havle vela kuvvete illa billah

1 İstiğfar duası (Estagfirullahelazim, ellezi la ilahe illa hüv el hayyel kayyume ve etubü ileyh)

1 Allahümmagfirli ve li-valideyye ve lil müminine vel müminat

1 Salevat-ı şerife

1 Allahümme rabbena atina fiddünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azabennar bi-rahmetike ya Erhamerrahimin

3 veya 10 veya 40 yahut 70 kere, estağfirullah

1 Kelime-i tevhid

Bunları okuyup uyumalı. Bütün gece okuyup uykusuz kalmamalı. İstiğfarı ve duaları abdestli okumak müstehaptır.