Evden Çıkarken Okunacak Dua

Evden çıkarken okunacak dua, yaşanılan hanenin içerisinden dışarı çıkarıldığı zaman kişinin okuması gereken dualar bulunmaktadır. Hem evin içerisine girerken, hem de evden dışarı çıkarken okunacak dualar ile evinin güvence altına alınması sağlanır. Evin içerisinde bulunan huzurun ve mutluluğun daim olması için kişinin sürekli dua halinde olması tavsiye edilmektedir. Evden çıkarken okunacak dua ile dışarı çıkılması halinde evin bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan, şerlerden, musibetlerden evin korunacağı belirtilmektedir. Böylece bütün kötülüklerin dışarıda kalacağı anlatılır. Bu sayede eve girerken kişinin huzur ve güvenilirliğinin artacağı belirtilmektedir.

Bir aile içerisin ev eğitim yuvası olarak bulunurken özellikle çocukların bulunduğu ortam olması bakımından içerisinde bulunan şerli odaklarının uzak olması için eve girecek musibetlerin uzak tutulması gerekir. Böylece hem hayırlı günlerin ev içerisinde yaşanması sağlanırken, evden çıkarken okunacak dua ile meleklerin evi koruması sağlanır. Peygamber efendimiz eve girerken ve çıkarken okunacak dualar ile evin korunacağını belirtilmektedir. Özellikle bir kimsenin evine girdiği zaman selam vererek evine girmesinin ardından Allah’ım evime girişimi senin için yapıyorum hayırlı eyle senin adınla girdim senin adın ile çıkmamı nasip eyle diyerek dua ettiği belirtilmektedir. Evde kimse olmasa bile kişinin evine girerken selam vermesi gerekir. Çünkü ev içerisinde bulunan meleklerin duaya icabet edeceği ve selamını karşılayacağı belirtilmiştir. Ayrıca Evden çıkarken okunacak dualar ile evin içerisinde bulunan fakirliğin, huzursuzluğun, geçim darlığının giderileceğini Efendimiz bildirmiştir

Şimdi evden çıkarken okunacak duayı sizlerle paylaşalım.

Evden çıkarken okunacak dua

Kim evinden çıkacağı zaman evinin emniyette olması için okuyacağı dua ile birlikte evine emniyet altına alır. Özellikle Peygamber efendimiz bildirdiği üzere evden çıkarken kişinin:

Allah’ın adıyla evden çıkıyorum ve Allah’a tevekkül ettim. Mülk sadece Allah’ındır. demesiyle birlikte evden çıkması halinde Allahın evi muhafaza edeceği belirtilmektedir. Bu dua ile birlikte kişinin Allah’a kendisine emanet ettiği, evini ve yaşadığı haneyi ona sığınarak korumaya almasını belirttiği anlatılmaktadır. Başka bir dua ise:

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım senin adını anarak evden çıkıyorum, kendimi ve evimi sana tevekkül edip bırakıyorum, işlerimde hayır istiyorum. Beni doğru yola sapmaktan, başkalarına da kötülük yapmaktan, günaha düşmekten, başkalarını da günaha düşürmekten, haksızlığa uğramaktan, başkalarına da haksızlık etmekten, cahillikten ve buna benzer bütün kötülüklerden sana sığınırım diyerek dua etmesinin ardından evimi sana emanet ettim diye belirtmesi üzerine evin korumaya alınca belirtilmektedir.

Peygamber efendimiz ise evden çıkarak kim ki Ayet el kürsi 7 kez tekrar ederek okuması halinde evinin koruma altına alınmasını söyler ise hiçbir gücün o kapıyı açamayacağını belirttiği anlatılmaktadır.

Evlerimiz dahil olmak üzere herhangi bir yere girerken veya çıkarken besmele ile başlamak sünnettir. Zira her hayırlı işe besmele ile başlamak sünnettir.

Ayrıca Peygamber Efendimizden gelen bazı dualar da şöyledir:

“Sizden biriniz bir menzile indiği zaman şu duayı okusun:

“Eûzü bikelimâtillâhit tammeti min şerri mâ halaka – Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım” derse, o evden çıkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar veremez.” (Buharî, Enbiyâ, 10. Müslim, Zikir, 54)

“Allahümme inni es’elüke hayre’l-mevlici ve hayre’l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve’alellahi Rabbina tevekkelna – Allah’ım Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik.” (Ebu Davud, Edeb, 103)

“Allahümme inni e’uzü bike en edille ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele aleyye. – Ey Allah’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan Sana sığınırım.” (Ebu Davud, Edep, 103)

“Evine girerken İhlâs okuyan kimsenin hane halkından ve komşularından yoksulluk defolur.” (bk.Taberani, el-kebir, 2/340; Suyuti, ed-Durruru’l-Mnesur, 8/673)

Hafız Heysemi, eve girerken İhlâs okumakla ilgili hadisin senedinde yer alan Mervan b. Salim el-Gifari’nin “metruku’l-hadis” (hadisleri kabul edilemez) bir ravi olduğunu bildirmek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/128/ h.no: 17075)

Eve girerken veya çıkarken Ayete’l-kürsi de okunabilir.

Her ne kadar hadis kaynaklarında bir bilgi bulamadıysak da, bazı tefsir ve nasihat kitaplarında şu anlamda bir hadis rivayeti var:

“Kim evinden çıkarken Ayetü’l-Kürsî okursa Allah ona yetmiş bin melek gönderir. Bu melekler onun için istiğfar ve dua ederler. Eve dönüp içeri girdiğinde de Ayetül-Kürsî okursa Allah onu fakirlikten uzaklaştırır.” (bk. Salebi, Keşf, Bakara 255. ayetin tefsiri; Safvuri, Nüzhetu’l-Mecalis, 1/40)

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), evden çıkarken şu duayı ederdi:
Allahım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım.”

Okunuşu: Allahumme inni euzü bike en edille ev udalle ev ezille ev uzille ev ezlime ev uzleme ev eçhele ev yuçhele aleyye.

Bir diğer dua ise Ümmü Seleme (r.anhâ) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) evinden çıktığı zaman şu duâyı okurdu: ْ
Okunuşu: Bi’smillâhi tevekkeltü ‘ala’llâh. Allâhüm-me innâ ne‘ûzü bike min en nezille ev nedılle ev nüzleme ev nechele ev yüchele ‘aleynâ.

Türkçe Anlamı:
Allâh’ın adıyla Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım zillete düşmekten, dalâlete düşmekten, zulme uğramaktan, câhillikten, hakkımızda cehâlete düşülmüş olmasından Sana sığınırız.

Yada Evden çıkacağınız zaman kısa olarak’ta aşağıdaki kısa duayı okuyabilirsiniz.

Okunuşu: “Bismillahi tevekkeltü ala’llahi, velâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyil Azim”

Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O’dur.”

Bir diğer dua ise şöyledir. Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duadır

Eve Girerken Okunacak Duanın Arapça Okunuşu;
Allahümme inni eselüke hayral mevlici ve hayral mehraci bismillahi velecna ve bismillahi haracne ve alellahi rabbena tevekkelna.(Fotoğraftaki arapça kısmında “eselüke” olacak orası “elif” in üstünde cezm var yanlış olmuş o.)

Eve Girerken Okunacak Duanın Türkçe Meali;
Allah’ım senden giriş ve çıkışlarımın hayrını dilerim. Allah’ın adıyla girdik ve yine Allah’ın adıyla çıkarız. Ancak, Rabbimiz olan Allah’a güvenip dayanırız.

Bir insan sabah evinden çıkarken şöyle dua ederse:
“Bismillâh, tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” bu durumda ona şöyle denir: Sen hidayet üzeresin, bu dua sana kafidir ve sen korunacaksın. Şeytanlar da ondan uzaklaşır. Ebu Davud Peygamber Efendimiz’in her sabah evden çıkarken okuduğu ve sahabe efendilerimize okumasını tavsiye ettiği o duayı içinde barındıran hadis-i şerif: Bir insan sabah evinden çıkarken şöyle dua ederse: Bismillâh, tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” bu durumda ona şöyle denir:
Sen hidayet üzeresin, bu dua sana kafidir ve sen korunacaksın.