Ev Almak İçin Okunacak Dualar

Ev Almak İçin Okunacak Dualar İnsanın bitmez tükenmez istekleri ve dilekleri vardır. Aklının erip, gücünün yettiği yerde kendi çabasıyla bir şeylere sahip olabilir. Ancak insanın gücü bir yere kadar ve bir yerde tıkanır kalır. İşte burada dua imdadımıza yetişir.

Ev Almak ve Her türlü Hacet Duası: Kuran-ı Kerimde 114 tane sure ve 6666 adet ayet var. Ayrıca hacet ve istekler için Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın buyurduğu dualar ile İslam âlimlerinin tertip buyurdukları dualarda vardır. Bu; sure, ayetler ve tertip edilen dualar, her türlü hacetin yerine gelmesi için okunduğu takdirde Allah-u Teala inşallah duamızı kabul buyurur. İşte dua olarak okunabilecek bir ayet; Ayetel Kürsi’dür. Ayetel Kürsüyü Ev almak duası, ya da her hangi bir dileğin yerine gelmesi amacıyla niyet edilerek ve şartlarına uygun şekilde 313 defa okunduğu takdirde Yüce Mevla kısa zamanda dileğini verir.

Ayetel Kürsi Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Ev Almak Duası: Yine ev almak veya çok önemli bir dileğinin yerine gelmesi için Allah-u Tealaya niyaz etmek isteyen kişi 10.000 defa İhlas suresini okuduğu takdirde bi iznillahü teala dileği yerine gelir.

Ev sahibi olur. Yine Ev almak duası olarak 41 defa veya 123 defa Yasin Sure-i şerifesini okumalıdır. Hz. Muhammed Alehisselam; Yasin suresi için, kur’an’ın kalbidir buyurmuştur. Yasini şerif her türlü murad için okunur.
Salat-I Terficiye: İslam alimleri tarafından tertip edilen, defalarca tecrübesi yapılan salat-ı tefriciye duası meşhurdur. Salatı tefriciye duası yine usulüne uygun olarak 4444 defa okunursa Allah’ın izniyle ev sahibi olabilir. Salatı tefriciye duası 1,3,5, 7 veya en fazla 41 gün ve gecede bu kadar okunması gerekir. Eksik ve fazla olmamalıdır. Dua şudur; Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallu bihi’l-ukadu ve tenfericu bihi’l-kurebu ve tukda bihi’l-havaicu ve tunalu bihirregaibu ve husnu’l-havatimi ve yusteka’l-gamamu bivechi-hi’l-keriymi ve ala alihi ve sahbihi fiy kulli lemhatin ve nefesin biadedi kulli ma’lumin lek.

Yine Ev almak duası veya başka önemli dileklerin kabulü için, bazı dualardan seçmeler:

Taha süresini 21 kere okuyan kimselerin kısmeti açılır.
Yasin suresini 70 defa okuyanın her muradı olur.
7 kere Zuhruf suresini okuyan muradına erer.
Necm suresini 21 defa okuyan muradına erer.
40 gün 40’ ar defa Haşr süresini okuyan her muradına erişir.

Ev almak için okunacak dua; İnsanoğlu sadece dünya için değil, sonsuz hayat için yaratıldığında dolayı, her zaman sonsuz yaşamı, sonsuz huzuru, sonsuz mutluluğu arzu eder ve bunlara sahip olabilmek için canla başla çalışır. Dünyada mekan ve iman sahibi olmak tek gayesidir. Bilir ki imanını sağlamlaştırdıkça, Allahu Teala ile irtibatı kuvvetli olduğu müddetçe gönlü ve ruhu huzura, dünya geçimi kolaylaştıkça maddi huzura erecektir.

Kur’an-ı Kerim’de gündüzü kişinin geçimini temin etmesi için yaratıldığı buyurulmaktadır. Hadislerde de rızık duaları, zenginlik duaları tavsiye buyurulmaktadır. Müslümanlığın bir lokma, bir hırka olmadığı her fırsatta belirtilmekte, veren el olunması için her daim tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Dünyada mekan sahibi olmak, mal sahibi olmak kişinin ve ailesinin maddi açıdan rahat geçinmesi ve rahat yaşamasına vesile olur. Mal ve ev sahibi olmakda rızık hususunda olduğu gibi dua edilmesi gereken önemli konulardan biridir. Her kul her daim Allahu Tealaya helalinden mülk sahibi, helalinden ev sahibi olmak için niyazda bulunur ve hacet namazı kılarak iltica eder. Duaları kabul edecek olan sadece Allahu Tealadır.

Allau Teala; “Kulum beni nasıl bilirse ben o zan üzereyim” buyurmuşlardır.

Kul daima Rabbini cömert ve merhamet sahibi olarak tanır ve bilirse Rabbi o kimseye daima cömert ve merhametli davranır. Bu sebeple asla dua ederken ümitsizliğe düşülmemeli. Edilen duanın kabul olunduğuna sadece hayırlı vaktin gelmediğine iman ederek, bıkkınlık göstermeden ,isyan etmeden dua etmeye devam etmek kişinin yapacağı en güzel davranıştır.

Ev alma duası, bugüne kadar ev sahibi olamamış kişiler buna Allah’a dua ederek sahip olabilirler. Gönülden istenen her şeyin Allah tarafından kabul edileceğini unutmamak gerekir. Allah’tan istenecek dileklerden biri olan mal, mülk sahibi olmak için bunu çok istemek gerekir. Herkes başını sokacak bir ev sahibi olmak ister.

Allah’ın her zaman insanların yanında olduğunu unutmamak gerekir. İnsanı hem yaratan, hem de yanında olan yüce Rabbimizle bağımızı hiç bir zaman koparmamalıyız. Biz Rabbimize yaklaşmaya çabalarsak, Allah’ta bize yaklaşacaktır. Kulluk vazifemizi Allah’a dua ederek, paylaşarak ve isteklerimizi sunarak yapmalıyız.

“Bismillahirrahmanirrahim, Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr. İnneke ala külli şey’in kadir. Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab. ” Bu duayı ev almak isteyen, servet sahibi olmak isteyen kişilerin her gün 44 defa okuması uygundur. Bunu gönülden ister, devam ederse çok kısa sürede dilekleri yerine gelir.

Ev sahibi olmak için okunacak dualar;

Ev sahibi olmak isteyen kişi duasını her zaman diliminde edebilir. Lakin gece yarısı hacet namazı ardından ve ya sabah namazı arkasından edilen dualar daha efdaldir, kabule daha şayandır. Bu değerli vakitlerde gaflette olmamak ve bu kıymetli vakitleri en güzel şekilde değerlendirmek gerekir.

Her duaya başlamadan önce mutlaka istiğfar etmeli, Allahu Teala hamd etmeli, Allah Rasulune (s.a.v.) salat ve selam okunmalıdır. Daha sonra niyet ederek, 41 defa şu dua okunmalıdır;

“Bismillahirrahmanirrahim

Gulillahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mim-men teşau ve tuızzu men teşau ve tuzillu men teşau bi yedike’l- hayr. İnneke ala külli şey’in kadir.

Tulicul leyle fi’n -nehari ve tulicu’n -nehara fi’l- leyli ve tuhricu’l -hayye mine’l- meyyiti ve tuhricu’l -meyyite mine’l -hayyi ve terzuku men teşau bi gayri hisab. – Al-i İmran Suresi 26. 27. ayet-i kerimeler-

Bu duayı ev almak isteyen, mülk sahibi olmak isteyen, borcu olan, rızkının artmasını isteyen kişilerin her gün 41 defa okuması tavsiye edilir. İhlas ve samimiyetle bu duayı devam eden kimse, çok kısa sürede muradına nail olur biiznillah.

Ev sahibi olmak isteyen kimse , hiç ara vermeden her gün her sabah 7 besmele-i şerif, 7 istiğfar duası, 7 kelime-i şehadet, 7 salavat, 7 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, 7 Allahu Ekber okumaya devam etmelidir.

7 gün boyunca her gün 4000 defa “Hasbunallahü ve ni’mel vekil” okumak ta ev almak isteyen kimsenin yapabileceği dualar arasındadır.

Her sabah namazdan sonra 101 defa Fatiha Suresini okunur daha sonra ;

101 defa “Ya Kafi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak” okunur

Ardından 3 defa şöyle dua edilir;

“Ya kafi ekfina, Ya muğni ağnina, Ya Fettah iftah lena babe rahmetike, Ya Rezzak urzukna bi lutfike ve Keremike ve bicahi sahibi’l – vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s – salatü ve’s – selam”

Ev Almak için Dua
İlk duamız; Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın). Türkçe meali ise; De ki: “Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kaadirsin.

Ev Almak için Dualar
Ev sahibi olmak isteyin kimse 19 gün, her namazdan sonra 3 Âyetel-Kürsi ve 19 kerede; “Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün adlün Kuddusün. Allahü yü’ti mülkehü men yeşa.” okur. Arkasından da 661 Yâ Mukıyt Yâ Cami Yahutta 661 adedine uygun olan esma okunur.662 Yâ Mütekebbir c.c okunabilir.
Siz de dilediğiniz evi almak için önce çalışın sonra dua edin. Duanın açamayacağı hiçbir kapı yoktur unutmayın.

Ev Sahibi Olmak İçin Okunacak Esmalar
Bilhassa ev sahibi olmak için okuyabileceğiniz bir esma ya da bir dua bulunmamaktadır. Fakat çeşitli dilek duaları, bu hususta yeteri kadar etkili olacaktır. Aynı zamanda kazancınızı arttırmak ve maddi gücünüzü güçlendirmek için edeceğiniz dualar da ev almak için sizlere yardımcı olacağı için, tercih edebileceğiniz dualardır.

Bilenen en büyük dilek duaları on iki tane etkili esmadan geçmektedir. Öncelikle bu esmaları ve anlamlarını anlatalım ve sonra da bu esmaları ne şekilde zikredeceğinizden bahsedelim.

El- Nafi, kulları için yararlı olan ve her türlü güzelliği yaratıcısı anlamına gelmektedir.
El- Müheymin, her şeyi bilen, gören ve haberdar olan anlamına gelmektedir.
Er- Rauf, merhameti sonsuz ve şefkati çok olan anlamına gelmektedir.
El- Fettah, kulları için rahmet kapısını açan ve onların her türlü sıkıntısını yok eden anlamına gelmektedir.
El- Bari, kusursuz bir yaratma gücü ve kudretine sahip olan, her şeyi en uygun biçimde yaratan anlamına gelmektedir.
El- Kebir, eşi benzeri olmayan bir büyüklüğe sahip anlamına gelmektedir.
El- Berr, ihsanı ve iyiliği en bol olan anlamına gelmektedir.
El- Mucib, kullarının kendisine ettiği dualara karşılık veren anlamına gelmektedir.
Es- Semi, kullarının kendisine el açtığını bilen, kullarının seslerini duyan anlamına gelmektedir.
El- Kadir, istediğini istediği zaman ve istediği şekilde yaratmaya gücü olan anlamına gelmektedir.
El- Hafız, herkesi ve her şeyi, her türlü kazadan ve beladan koruyan anlamına gelmektedir.
El- Latif, kullarına lütufta bulunan, ihsanı en bol olan anlamına gelmektedir.
Bir duayı okurken en önemlisi anlamını bilmektir. Bu nedenle ilk olarak bu Esmaların anlamlarını sizlerle paylaştık. Dualarınızı okumadan evvel abdest almanızı da yine tavsiye ediyoruz. Kuran içerisindeki ayetler okunurken muhakkak abdest almak gerekir fakat bunun dışında kendi kendinize dua ederken ya da bahsettiğimiz tertipleri gerçekleştirirken abdest almanız hayati değildir. Fakat yine de en hayırlı olanı, imkanınız varsa abdest aldıktan sonra dua etmektir. Çünkü sizlerin de bildiği gibi abdest etmenin dua etmek için farz olmaktan evvel birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda peygamber efendimizden bizlere kalan sünnetlerden de biridir.

Ev almak dileği ile edeceğiniz duanın tertibi şu şekilde olmaktadır:

İlk olarak besmelenizi çekin.
“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab” diyerek, esmaları okumaya başlayın.
Esmaların sıralı okunması tavsiye edilmektedir. Sırası ile “Ya Müheymin, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Semi, Ya Latif, Ya Hafız, Ya Kebir, Ya Mucib, Ya Kadir, Ya Berr, Ya Rauf, Ya Nafi”
Ardından kısa bir dilek duası okumanız gerekmektedir. Bu dua da şu şekildedir: “Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.”
“Âmin” deyip, içinizden dileğinizi geçirin ve duanızı tamamlayın.
Duanın tertibi bu şekildedir. Bu tertip 1 kere yapılabileceği gibi dileyen kişiler 3 ya da 7 kere de tekrar edebilirler. Bu duaların sabah ezanı ile güneşin doğuşu arasındaki o en karanlık vakitte ya da yatsı namazından sonraki o sessizlikte okunmasının daha etkili olacağı yönünde bir görüş vardır. Elbette dua etmenin yeri ve zamanı bulunmamaktadır, önemli olan gerçekten içten ve kalbinizin samimiyeti ile dua etmektir. Fakat İslam âlimleri bazı dilek dualarının bahsettiğimiz saatler içerisinde okunmasının daha güçlü bir etki doğuracağından söz ederler. Aynı zamanda Cuma günleri, kandil geceleri gibi mübarek günlerde de bu duaların okunması tesirli olacaktır.

Ev Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar

Ev sahibi olmak için yukarıda bahsettiğimiz Esmalardan oluşan tertip dışında da dualar bulunmaktadır.

Dilek dualarının en bilinenlerinden biri gece yarısı okunmaktadır. Gece yarısı abdestinizi alın ve Allah’ın rızası için 2 rekât namaz kılın.
Ardından 333 kere aşağıda yer alan duayı okuyun.
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Duanın okunuşu şu şekildedir: “Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).”
Daha sonra 333 kere de ” La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ün kadiyr.Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”
Son olarak da yine 333 kere “Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana fi cemiy’il asarı ve esmai ves sifati ve sellim tesliyma.” diyerek duanızı sonlandırın.
Okuduğunuz bu duanın anlamı şu şekildedir:

De ki: “Mülkün sahibi olan Allah’ım. Mülkü dilediğin kişiye verirsin ve dilediğinde de mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kâdirsin”.