Büyü Nasıl Bozulur? En Etkili Büyü Bozma Duaları

Büyü Nasıl Bozulur ? Din ile ilgisi olmayan dualar ve hareketlerle ruh üzerine tesir yapmak. Buna Arapça’da “sihir” adı da verilir. Bir insanı istenilen şeyi yapmağa sevk eden gizli kuvvet, tabiata aykırı haller vücuda getiren etkiler. Bunları yapanlara “büyücü” denilir. Büyüyü şöyle tarif etmek mümkündür. Herhangi bir çıkar uğruna başkasına zarar vermeye yönelik meşru olmayan yollarla bir takım gizli kuvvetleri yönlendirerek yapılan ve gerçeğe uymayan gözbağcılık, düzenbazlık, oyunculuk şeklindeki işler. Gözbağcılık, düzenbazlık gibi oyunlarla insanları aldatan kişiye büyücü, bu kişilerin yaptığı işe büyü, bu işin meslek haline getirilmesine de büyücülük denir. Büyücülük, İslâm’dan önce Araplar’da, Rumlar’da, Hintliler’de, Mısırlılar’da yaygın idi. Özellikle Hz. Musa zamanında büyücülük itibarlı bir meslek idi. Hz. Süleyman zamanında da yaygındı. Büyünün kendine göre özellikleri ve çeşitleri vardır.

Kara büyü: Asıl sihir bu olup bazı kimseler, perilerin ve özellikle şeytanların müdahalesiyle, tabiatüstü bir takım fiiller yapabilecekleri iddiasındadırlar.

Mecaz yoluyla büyü: Anlaşılamaz, akıldan hariç şey demektir.

Beyaz yahut (tabii) büyü: Zahiren acaip, fakat aslında tabii sebeplerle meydana gelmiş bir takım fiiller yapmak sanatıdır. Hokkabaz kuleleri gibi.

Büyü, muhtelif kavimlerde mevcuttu. Keldânîler’de, Keldânî büyüsü, her yere dağılmış olan perilerin tabiat hadiselerini vücuda getirdikleri itikadına dayanıyordu. Bazı yaratıklar şeytanî bir kuvvetle mücehhez idiler. Bununla beraber, bu kuvvet erkekten ziyade kadında bulunuyordu. Cadılar ve şeytanlar insanların bedenine girmek gücüne sahip idiler.

Mısır’da, Musa (a.s.)’dan evvel Mısırlılar, kanunen caiz olan bir büyü kabul ediyorlardı. Bununla beraber kanunen yasak olan büyünün her türlü icra usullerini daha az bilmez değillerdi. Sihirbazların hayata ve ölüme tasarruf ettiklerine, iyi veya kötü cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve tabiat kuvvetlerini diledikleri gibi kullanabileceklerine inanıyorlardı.

Uzak Şark’ta büyüye gelince: Çinliler büyünün her türlüsüne karşı derin bir alâka besliyorlardı. Konfüçyüs’ten önceki dönemlerde Wu denilen bir tür cadı, devletin sosyal yapısında resmi bir mevki sahibi idi. Büyü usulleri arasında geleceği bilerek geleceğe ait hususları söylemeye, cinleri uzaklaştırmaya çalışıyorlardı.

Büyü Nedir? Büyü Nasıl Bozulur? En Etkili Büyü Bozma Duası Nedir?

Yunan-Roma büyücülüğü de şöyle idi: Görünmez kuvvetleri beşerin iradesine mahkûm kılmak sanatı, Yunan-Roma medeniyetinde Şark’ta olduğundan daha az rağbet bulmuş değildi. Yunan sihirbazları daha çok kendilerine hizmet edebilecekleri ümidiyle yabancı ilâhlara müracaat ediyorlardı. Tesalya kıtası gizli sanatlara mensup en meşhur adamları yetiştirmekle meşhurdu. Büyü, imparator Ogüstüs zamanında, büyük bir ehemmiyet kazanmıştı.

Yahudilik’te sihre itikat pek revaçta idi. Perileri davet etmek, şeytanları insanın iradesine mahkûm kılmak, her türlü harikalar, hulâsa medeniyette şöhret bulmuş itikatların bütünü Yahudilik’te mevcuttu. Yahudiler büyü formüllerinde, eski zamanlardaki geleneklerden yahut yabancı dinlerden gelen cin ve peri isimlerini almışlardır.

Büyü Nasıl Bozulur

Büyü Bozma Duası  Nasıl Okunur?

Büyü Bozma Duası İslâm toplumlarında sihir: Müslümanlardan bazıları büyüde Yahudilerden, Suriyeliler’den, İranlılar’dan, Keldânîler’den ve Yunanlılar’dan ders almışlardır. Tütsü, tılsım, muska, cadılık, fala bakmak vs. hep oralardan gelmiştir. Müslümanlar cinlere inandıkları için bu inanç sihre inanmaya da yolaçabiliyordu. Rasûlullah (s.a.s.) “isabet-i ayn”a, yılan sokması ve genellikle hastalıklara karşı rukyayı yani duayı caiz görmüştür. Fakat büyü ile Hz. Peygamber’in (s.a.s.) duası arasında hiçbir ilişki yoktur. Bir takım fal kitapları vardır ki kelime ve harflerin suretiyle geleceği bilmeye çalışırlar.

Batı dünyasında büyü: Bütün milletlerin arşivleri tetkik olununca, büyüye müteallik bu türlü inançlara rastlanır. Keltler, Tötonlar, İskandinavlar, Finler, Doğu milletleriyle bu konuda bir çok esaslı benzerlikler göstermektedirler. Bugün akıl ve mantığın ilerlemesiyle büyünün ortadan kalktığına inanmak pek cesur bir davranıştır.

Büyü bozmak için yapılması gerekenler nelerdir ?

Büyü ve büyücülük İslâm’da yasaklanmıştır. Kur’an-ı Kerîm’de büyücülerin iflah olmayacağı (Tâhâ, 20/69) belirtilmiştir. Kâfirler, kendilerini haklı çıkarabilmek, Allah’ın elçilerini yalanlamak için onları büyücülükle, büyü yapmakla suçlamışlardır. Büyücülükle suçlananlar arasında Hz. İsa (es-Sâf, 61/6); Hz. Musa (ez-Zuhruf, 43/49); (ez-Zâriyat, 51/39), Hz. Süleyman (el-Bakara, 2/102), Hz. Muhammed (el-Hicr, 15/6) zikredilmektedir. Başka bir ayette, inanmayan kişilerin bütün peygamberleri büyücülükle suçladıkları görülmektedir (ez-Zâriyat, 51/52). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde yedi şeyden sakınınız” buyururken ikinci sırada “sihir yapmayı” zikretmiştir. (Buhârî, Iiasâya 23; Müslim, İman,144). Başka bir hadiste büyü yapan kişinin küfre girdiğini belirtmiştir. Muhabbet için efsun yapmanın, ipliğe okumanın, büyü yapmanın şirk olduğunu da belirtmiştir (Nesâî, Tahrim 19). Büyüye inanan kişinin Cennet’e giremeyeceği de (Ahmed İbn Hanbel, II, 83; IV, 399) belirtilmiştir.

Başka bir hadiste de büyücüye, müneccime, gaibden haber veren kimseye inanan kişinin Kur’an’ı inkâr etmiş olduğu belirtilmektedir. (Ebû Davûd, Tıp, 21).

Bugünkü adıyla büyü, geçmişteki adıyla sihir, tarihin derinliklerinden gelen söylentileriyle bazı kesimlerde halen baskısını sürdürmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de geçmişte sihir yapanlardan söz edilir.

Hadislerde de sihir, büyük günahlardan sayılır.

“Allah’a şirk koşmak, adam öldürmek, zina etmek, ana babaya saygısızlıkta bulunmak, sihir yapmak.. büyük günahlardandır.” denir.

Hatta İslam hukukunda, büyü ve sihir yaptığını iddia ederek insanları aldatmaya kalkışanlar, yakalanıp hapse atılması gerekir ki, sıkıntısı olan insanlar büyücü ve sihircilerin aldatmasına maruz kalmasınlar…

Bu sebeple bizler büyücü ve sihircilerin iddialarına itibar etmiyoruz.

Çünkü büyü ve sihir ilmi günümüze kadar gelmemiş, tarihin derinliklerinde o güne mahsus ilim olarak kaybolup gitmiştir. Böyle bir bilginin yokluğu sebebiyledir ki, bugün hiçbir büyücü çıkıp da:

“Elimdeki bilgi ve bulgular kesindir, dilediğim kimseyi büyü ile perişan ederim, dilediğimi de kurtarır, iyi ederim!?” diyemez. Allah hiçbir kuluna böyle kesin bir salahiyet vermemiştir.

Daha açık ifadesiyle büyücüler ne bir karı kocanın arasını açabilirler ne de birini ötekine vazgeçilmez halde âşık yapabilirler. Yani ne sevdirebilir ne de nefret ettirebilirler. Bu gibi duygusal durumlar, tarafların kendi istek ve iradeleriyle sağlayacakları kazanımlarıdır. Birileri büyüyle sevdirip, büyüyle nefret ettiremez…

En Etkili Büyü Bozma Duaları

Şayet böyle kesin bir büyü bilgisi mevcut olsaydı, sıhhatli kitaplarda yazılı olacak, yazılı olan bilgiyi de okuma yazması olan herkes okuyup bilecek, kıyıda köşede kırsal bölgelerde geçim vasıtası yapanların şahıslarına mahsus özel bir bilgi haline gelmeyecekti…

Buna rağmen bazı semtlerde büyü yaptığı, yahut da bozduğu iddia edilen kimseler görülmektedir. Akla, mantığa ters düşen büyü yapma, bozma çareleri de ileri sürmekteler.

“Şu kadar domuz yağı; şu kadar keçiboynuzu, falan mezardan şu kadar toprak…” gibi gizemli isteklerle çaresizleri etkilemeye çalışmaktalar.

Kesin olan odur ki, para ortadan kalksın ne büyü yapan kalır meydanda ne de büyü çözen…

İnsanlar neden yine de büyücünün peşine düşerler? Söylentilere, bir çözüm olabilir ümidiyle bakarlar da ondan…

Halbuki, bu gibi konularda esas olan, en önce büyücüye gitmeye sebep olan rahatsızlığa doğru teşhis koymak!..

Olabilir ki, büyü sanılan sıkıntının mahiyetinde ne büyü ne de sihir vardır. Olay ya bir sinirsel rahatsızlıktır. Yani doktor işidir. Yahut da tarafların kendi anlayışsız tutumlarıyla meydana getirdikleri sinir zayıflatıcı gerginlikleri, kırıcı, incitici davranışlarıdır!..

Büyü sandıkları rahatsızlıklarını kendi davranışları meydana getirmiştir. Öyle ise bunu çözecek olan da yine kendi davranışlarıdır… Tutumlarını düzeltmeleri, rahatsızlık sebebi anlayışsızlıklarından vazgeçmeleri… Yani önce saygı, hemen arkasından da sevgi ihtiyacının karşılanması…

Ne var ki, kimse kendi kusuruna, hatasına bakmamakta, ille de yakınlarından birinin büyü yaptığını düşünüp suçu onların üzerine yıkmayı kolay bir çıkış yolu olarak görmekteler.

İnceleseniz ya beyin hanıma karşı ya da hanımın beye karşı rahatsızlık meydana getirecek ihmal ve tepkisellikleri… gibi davranışları söz konusudur olayın kökünde.

Ama kimse böyle bir davranış düzeltmesine taraftar değil, suçu büyücülere yükleme kolaylığı varken…

Bununla beraber, böyle ihtimallerde manevi çare büsbütün de yok sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’in son iki “Felak ve Nas” sûreleri ile birlikte bilinen tüm duaları rahatsızlığı duyan da, yakınları da okuyabilirler. Bunları ille de başkaları değil, kendileri okurlarsa daha gönülden dua etmiş, şifa dilemiş olurlar. Çünkü üzüntüyü kendileri yaşıyorlar, duayı da kendileri yapmalılar.

Bu konuda sözün özü olarak denilebilir ki: Önce büyücüye değil ilgili psikolog ve sinir doktoruna durumu anlatıp gerekli ilaçları alarak sinirler kuvvetlendirilmelidir.

Ayrıca sıkıntı sebebi olan kendi tepkili tutumlarını da gözden geçirmeli, gerginlik meydana getiren davranışlarını “Felak ve Nas” sûrelerini de okuyarak terk etmeli, geçmişi unutup geleceğe yeniden bir beyaz sayfa açmalılar…

Göreceklerdir ki, büyüyü de kendileri yapmakta, büyüyü bozan ilaç da kendilerinde bulunmaktadır.

Büyü Bozma Duası; Büyü ve sihir haktır, varlığına inanmayan günaha girer. Sihir ile ilgili ayetler Kur’an-ı Kerim’de bazı surelerde geçmektedir. En dikkat çekici olan ayet Bakara Suresindeki, Süleyman as. zamanında yaşanılan Harut ve Marut kıssasıdır. Bu kıssada Harut ve Marut denilen iki meleğin karı koca arasını açacak şeyleri öğrettikleri, öğrenmeyi talep edenlere;” biz sadece imtihan olarak gönderildik, Allah dilemedikçe kimseye zarar verilmez, eğer bizim öğrettiklerimizi öğrenip uygularsanız kafir olursunuz demeden kimseye bir şey öğretmedikleri anlatılıyor. Bu kıssadan anlaşılacağı üzere büyü- sihir yaptırmak şirktir, yapan yaptıran kafir olur, en büyük büyü karı koca arasını açmaktır, Allahu Teala dilemeden kimseye zarar verilemez.

Allah Rasulune Büyü Yapılması

Allah Rasulune (s.a.v.) sihir yapılması; Allah Rasulunün( s.a.v.) günahsız oluşu, mubarek bedenlerinin beşeri hastalıklardan korunmuş olduğu anlamına gelmez. Bizlere örnek olması hasebiyle Efendimizde(s.a.v.) rahatsızlıklar yaşamış bizlere nasıl tedavi olacağımız konusunu bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Rasulunun(s.a.v.) maruz kaldığı sihir sadece cismine, azalarına etkili olmuş, aklına itikadına etkili olmamıştır. Allah Rasulune(s.a.v.) yapılan büyü neticesi Muavvizeteyn nazil olmuş, Efendimiz(s.a.v.) bu surelerle kendi bedenlerine rukye yapmışlardır.

Sahih Buhari ve Sahih Muslimde rivayet edilen bu hadis ışığında; büyü yapılma durumunda Muavvizeteyn Sureleri defahatla okunmalıdır. Günlük vird edinerek, her gün ve her gece Ayete’l-Kursi yi Muavvizeteyn Surelerini kişinin kendi bedenine ve aile efradının üzerlerine okuması, bu tür sıkıntılara düşmeyi engeller biiznillah. Ev ve beden temizliğine dikkat etmeli, ev temizliğinde mutlaka sirke kullanmalıdır. Evde bulaşık ve çöp bırakılmamalı, her gün düzenli Kur’an okumalı, namazları eda etmeli, sabah ve akşam Efendimizin(s.a.v.) tavsiye ettiği sığınma dualarını okumaya devam etmelidir. Hacamat yaptırmakta korunma yollarından biridir.

Kendisine büyü yapıldığından şüphe eden kişi, Bakara Suresi, Ayete’l-Kursi, Felak ve Nas Surelerini okumaya devam etmeli ya da başka biri tarafından üzerine okunmalıdır. Ka’bul Ahbardan ra.rivayet olunan bir tavsiyesinde ;” – Ayat-ı Seb-a – yedi ayetleri okumaya devam eden kişi, yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirden Allahın izni ile emin olur.” demiştir.

Büyü bozmak için dua ; Ayat-ı Seb-a ;

Bismillahirrahmanirrahim

Gul len yusıbena illa ma ketebellahu lena huve mevlana ve alallahi fe’l-yetevekkeli’l-mu’minun- Tevbe Suresi 51-
De ki;bizim başımıza ancak Allahın yazdığı şeyler gelir
Büyü Bozma Duası

O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler yalnız Allaha güvensinler.

Ve in yemseskellahu bidurrin fe la kaşife lehu illa huve vein yuridke bi hayrin fe la radde lifedlihi yusibu bihi ıbadihi ve huve’l-gafuru’r-rahim -Yunus Suresi 107-
Eğer Allah sana her hangi bir zarar diledi ise, bil ki onu O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer senin için bir hayır diledi ise O’nu engelleyecek yoktur. O rahmetiyle çok bağışlayandır.

Ve ma min dabbetinfi’l-ardı illa alellahi rizguha ve yeğlemu mustegarraha ve mustevdeaha kullun fi kitabin mubin.- Hud Suresi 6-
Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki rızkı Allaha ait olmasın. Her canlının dünyada duracağı yeri de, öldükten sonra duracağı yeri de O bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitap olan levh-i mahfuzda yazılıdır.

İnni tevekkeltu alellahi rabbi ve rabbikum ma min dabbetin illa huve ahızun bi-nasiyetiha inne rabbi ala sıratın mustakım. Hud Suresi 56
Muhakkak ki ben hem benim hemde sizin rabbiniz olan Allaha sığındım. Allahın perçeminden tutmadığı hiç bir canlı yoktur. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yol üzeredir.

Ve keeyyin min dabbetin la tehmilu rizgahallahu yerzuguha ve iyyakum ve huve’s-semiu’l-alim. -Ankebut Suresi 60-
Hiç bir canlı rızkını yanında taşımaz, onlarada sizede rızık veren O’dur. Her şeyi bien işiten O’dur.

Ma yeftehıllahu linnasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yumsik fe la mursile lehu mursile lehu min beğdihi ve huve’l-azizu’l-hakim. Fatır Suresi 2

Eğer Allah insanlar için bir hayır murad ederse onu engelleyecek kimse yoktur. Neyi de engellerse onu gönderecek kimse yoktur. O mutlak güç sahibidir, hikmet ve hüküm sahibidir.

Ve le’in seeltehum min halegas-semavati ve’l-arda leyegulunnellahu gul efera eytum ma ted’une min dunillahi in eradeniyellahu bi durrin hel hunne kaşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi gul hasbiyallahu aleyhi yetevekkelu aleyhi yetevekkelu’l-mutevekkilun. -Zümer Suresi 38

Büyü bozmak için okunacak dualar , günlük hayatta sıkça okunması gereken dualar ile birlikte kişide bulunan nazar, şer göz, kem göz gibi zararlı bakışların etkileri giderilir. Büyü geçmişten günümüze devam eden sihir, büyücülük gibi işlerle uğraşan kişilerin karşısında bulunan kişiye karşı kötü niyet besleyerek yaptığı ve bu kişinin günlük hayatında olumsuz tepkiler vermesi ile hayatını zorlaştırılmasına sebep olan bir oluştur. Büyü nün tesiri oldukça fazla olduğu için kişiye olumsuz yönde etkiler. Kur’an-ı Kerim’de büyü sihir olarak geçerken göz yanılması anlamında kıskançlık haset sebebiyle varlığın bulunduğu bahsedilmektedir.

Peygamber Efendimizin bile yaşadığı dönemde kendisine büyücü denildiği belirtilmektedir. Oysa Allah’ın efendimize vermiş olduğu lütuflardan dolayı büyücü olmadığını belirtmesi ve büyü diyenlerin bunu kanıtlamasını istemesi ile büyücülerin hiçbir şey yapamama sonucu büyücü olmadığı ortaya çıkmıştır. Büyünün birçok belirtileri bulunur. Yapılmış olan kişide sürekli uyuma hali, aşırı unutkanlık, konuşma problemleri, kesici ve delici aletlerden aşırı şekilde korku, hayvanların o kişiye saldırma davranışı, kişide kısmetsizlik, sürekli görülen aynı rüya, iştahsızlık, elbiseleri ters giyme gibi belirtiler ile kendini gösterirken; büyü bozan dualar Kuranı Kerim’de yer alan duaların okunması etkisinin giderilmesini sağlar.

Peygamberimizin büyü bozma duası

Büyünün bir çok çeşidi bulunurken bunlar arasında domuz yağı büyüsü, tırnak büyüsü, saç büyüsü, Kara Büyü, papaz büyüsü, nohut büyüsü gibi isimler ile ortaya çıkar. Kişinin yapacağı büyü bozan dualar ile bütün şeylerden, kem gözlerden, sihirler, büyücülerden emin olunur. Bu sebepten dolayı büyü bozan duaların okunması ile kişinin üzerinde bulunan olumsuzlukların giderilmesi sağlanır.

Kur’an-ı Kerim’de büyü ile ilgili iki tane sure bulunmaktadır. Bu surelerinin arka arkaya okunması ile ortaya çıktığı belirtilirken, Nas ve Felak suresinin nazar, büyü, kem göz gibi olumsuzluklardan koruduğu belirtilmektedir. Büyü bozan dualar okunmadan önce kişinin abdest alıp besmele çekmesinin ardından, temiz kalp ile gerçekten Allah’a kendisini emanet ederek, inanarak Kelime-i Tevhid okuyup, arkasından Felak suresini okuması gerekir. Felak suresinin okunmasının ardından tekrar besmele çekilerek Kelime-i Tevhid okunmasının sonrasında Nas suresi okunur. Ardından tekrar kelimeyi tevhit okunarak 11 kez bu işlem tekrar edilir. 11 defa sırayla okunması halinde kişinin üzerinde bulunan olumsuzlukların giderilinceye belirtilmektedir. Sonrasında kişinin hatim duasını yapması oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi La yedurru maasmihi şeyün fil Erdi Vela fissemai ve hüvessemiul alim, diyerek tekrar etmesi ile Amin denilerek ellerin yüze sürülmesi ile büyü bozan dualar tamamlanmış olur. Bu sayede kişide bulunan kötülüklerin etkisiz kalacağı belirtilirken Kur’an’da bulunan en kısa sureler olması sebebiyle kişinin gün içerisinde iki üç kez tekrar etmesi ile olumsuzlukların üzerinden alındığı belirtilmektedir. Ayrıca kendi üzerinde büyü olduğunu düşünen kişilerin her sabah namazının arkasından bu uygulamayı yapmasıyla o gün içerisinde bulunan şerlerden ve kötülüklerden korunma sağlayacağı belirtilmektedir.

İnsanlar genellikle içten içe pek inanmasalar da büyü kuran-ı kerimde de yazdığı gibi vardır. Büyü yapılması en büyük günahlardandır. Zaten büyü yapanlarda Allah huzuruna hiç bir zaman gelmeyecektir. Büyü yapılan insanın hayatı zehir olur. Dengeleri bozulur ve ruhsal problemler ile boğuşmaya başlar. Büyü yapılmasının en büyük etkileri ise kabus görmek, belli zamanlarda karartılar ve siyah sisler görmek, sabah uyandığınızda vücudunuzda anlamsız morluklar ve şişlikler , duran cisimlerin kendi kendine hareket etmesi gibi bir çok belirtisi vardır. Bu gibi belirtiler insanın hayatında çok derin izler bırakır. İnsanın psikolojisini mahveder ve bazı durumlarda intihara kadar sürükler. Büyü ile insanların hayatına doğrudan etki edilebilmektedir. İş hayatını , evliliğini, sevgilisini yada düzenini bozmaya yönelik büyüler yapılabilir.

Hangi şekilde ve hangi türde olursa olsun etkili ve kesin çözüm olan büyü bozma yöntemleri vardır. Bunların en önemlisi ise edilecek bazı dualardır. Dualar sayesinde tüm büyülerden korunabilir ve kurtulabilirsiniz. Bir çok dua ile büyü bozulabilir. Sadece Allah inancı ve imanı içinizde olması gerekmektedir.

Büyü bozma nasıl olur ?

Tabi ki öncelikle büyü yapılmış mı , yapılan büyünün özellikleri neler? büyü eve mi yapılmış yoksa kişiye mi yapılmış? gibi soruların cevaplarını bilmek gerekir.

Eve Yapılan Büyü ; Büyünün eve yapılıp yapılmadığını anlamak için aslında kolaydır. Evde iken anormal durumlar yapıyorsanız fakat ev dışında daha normal ise her şey büyü eve yapılmış demektir.

Kişiye Yapılan Büyü ; Büyü kişiye yapılmışsa nereye giderse gitsin anormal durumlar ve sıkıntılar peşini bırakmaz. Bu gibi durumlarda kişiye yapılmış büyü belirtisidir.

Öncelikle şuna kesinlikle dikkat etmelisiniz. Özellikle Türkiye’de bir çok kendini cin hocası sanan şaklaban bulunmakta. Bunlar tamamen duygularınızla oynayıp hem sizi taciz ederler hemde paranızı alırlar. Fakat sonuçta hiçbir çözüm olmaz. Bu konuda kendiniz dualarınızla bir çözüm bulamadıysanız kesinlikle hayatını Allah adına adamış bir din adamından yardım istemelisiniz.

Başkasına yapılan büyüyü bozma duası ve Büyü çeşitleri

Büyülerinde çeşitleri vardır. Bazıları hayatınızı tamamen ele geçirebilir bazıları beyninizi eline geçirebilir bazıları ise çevrenizdekiler ele geçirerek size sorun yaşayabilmektedir.

1 ) Kişinin dengesini bozan nazar üstü olan büyüler

2 ) Bilerek yada bilmeyerek hatalarınız ile alakalı büyüler

3 ) Doğrudan Şeytani varlıklar tarafından kişiyi etkileyen ve kontrol altına alan büyüler

Tavsiye Haber: Yetersiz Depolama Alanı Sorunu-Yeterli Alan Yok Hatası ve Çözümleri(Android)
buyu-bozma-yontemnleri

En Etkili Büyü Bozma Duaları

Evet Allah’a iman ve dualar büyü nasıl bozulur sorusunun en net cevabıdır. Yukarıdaki büyü çeşitlerinden kaynaklı büyüler Allah yolunda iman eden sadece Allah için insanlara yardım eden Din adamları tarafından belirli dua ve ayetlerle bozulabilir. Aşağıdaki dualar ve ayetler sizi hem huzura kavuşturacak hemde üzerinizde nazar yada büyü varsa onlardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Fâtiha süresi bu gibi durumlarda ilk başvurulması gereken suredir.

Fâtiha

Bismillahirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin,İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim ,ayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Bakara

Bakara Süresinin özellikle aşağıdaki ayetleri büyü bozma konusunda en etkili dualardır.

Bakara 1 : Elif lam mim
Bakara 2 : Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
Bakara 3 : Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
Bakara 4 : Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
Bakara 5 : Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
Bakara 163 : ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
Bakara 164 : İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
Bakara 255 : Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
Bakara 256 : La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
Bakara 257 : Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
Bakara 285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
Bakara 286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

A’râf Süresi
A’râf 54 : İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).
A’râf 55 : Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhıbbul mu’tedîn(mu’tedîne).
A’râf 56 : Ve lâ tufsidû fîl ardı ba’de ıslâhıhâ ved’ûhu havfen ve tamaâ(tamaan) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

Tevbe Süresi

Viski Fiyatları 2018 Migros Metro Tekel(Chivas Regal ,Jack Daniel’s ,J&B ) Viski Fiyatları 2018 Migros Metro Tekel(Chivas Regal ,Jack Daniel’s ,J&B )
Tevbe 51 : Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).
Tevbe 128: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
Tevbe 129: Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Yunûs Süresi

Yunûs 107: Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

Cin Süresi

Cin 1: Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
Cin 2: yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
Cin 3: ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
Cin 4: ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
Cin 5: ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
Cin 6: ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

Mü’minûn

Mü’minûn 116 : Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).
Mü’minûn 117 : Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbihi, innehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne).
Mü’minûn 118 : Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

Hadîd 1 : Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
Hadîd 2 : Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
Hadîd 3 : Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
Hadîd 4 : Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
Hadîd 5 : Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

Rahmân

Rahmân 33 : Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
Rahmân 34 : Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rahmân 35 : Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
Rahmân 36 : Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
Rahmân37 : Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

Felak

Felak 1 : Kul, euzü birabbil felâk,
Felak 2 : min şerri ma halak,
Felak 3 : ve min şerri gasikin iza vakab,
Felak 4 : ve min şerri neffassâti fil ukad,
Felak 5 : ve min şerri hâsidin iza hased.

Nâs

Nâs 1 : Kul e’ûzü birabbinnâs
Nâs 2 : Melikinnâs
Nâs 3 : İlâhinnâs
Nâs 4 : Min şerrilvesvâsilhannâs
Nâs 5 : Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Nâs 6 : Minelcinneti vennâs

Yukarıdaki duaları tekrarlayarak üzerinizdeki negatif enerjilerden ve büyülerden kurtulabilirsiniz. Büyüden kurtulma yollarının en büyüğü Allah’a imandır. Daha sonra onun gönderdiği dualardır. Allah’a sığınarak ve dua ederek tüm kötü musibetlerden kurtulabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda bu dualarda üzerinizdeki büyüyü bozmaya yetmeyebilir. Bu gibi durumlarda kesinlikle sahte cin hocaları yerine Din adamlarına ulaşıp onlardan yardım isteyiniz.

Büyü Bozma Duası Nihat Hatipoğlu

Bununla beraber, böyle ihtimallerde manevi çare büsbütün de yok sayılmaz. Kur’an-ı Kerim’in son iki “Felak ve Nas” sûreleri ile birlikte bilinen tüm duaları rahatsızlığı duyan da, yakınları da okuyabilirler. Bunları ille de başkaları değil, kendileri okurlarsa daha gönülden dua etmiş, şifa dilemiş olurlar. Çünkü üzüntüyü kendileri yaşıyorlar, duayı da kendileri yapmalılar.

Kendine büyü yapıldığını düşüne kişinin üzerine :
* 7 kere Ayetü’l-Kürsi

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اْلاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Bismillahirrahmanirrahim.
Allâhü lē ilēhe illē hüvel hayyul kayyûm. Lē te’huzühû sinetüv-ve lē nevm. Lehû mē fis-semēvēti vemē fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illē biiznih. yağlemü mē beyne eydîhim vemē [k]halfehüm velē yühîtûne bişey’im-min ilmihî illē bimē şē’. Vesia kürsiyyu hüssemēvēti vel ard. Velē yeûdühû hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

* 3 kere İnşirah suresi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٢
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٣
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elem neşrah leke sadrek
2. Ve vada’na ‘anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa’na leke zikreke
5. Feinne me’al’usri yüsren
6. İnne me’al’usri yüsren
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

*3 kere ihlas suresi

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١
اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤

Bismillahirrahmânirrahîm.
1-) Kul huvallâhu ehad.
2-) Allâhus samed.
3-) Lem yelid ve lem yûled.
4-) Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

*3 kere fatiha suresi

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿٣
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥
اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿٦
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴿٧

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

* 3 kere

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs

*3 kere

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak

okunduktan sonra
*1 kere Taha suresi 67, 68 ve 69. ayetler

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴿٦٧
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩

67. Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa
68. Kulna la tehaf inneke entel a’la
69. Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta

okunur bundan sonrada
*Bakara suresi ilk 5 ayet ” Müflihûn” a varıncaya kadar okunur

الم ﴿١
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣
والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤
أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥

Bismillahirrahmânirrahîm
1-) Elif, lâm, mim.
2-) Zâlikel kitâbu lâ reybe fîhi, huden lil muttekîn.
3-) Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.
4-) Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik ve bil âhireti hum yûkınûn.
5-) Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn.

*son olarak da İsra suresi 81 . ayeti okunup üflenir

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١

81-) Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûkan.