Boşanmak İçin Dua

Boşanmak için etkili dua var mı ? Boşanmaya ikna etmek için dualar nelerdir ? Boşanmak için dua etmek günah mı ?

İslam dini, aile kurumuna ve onun korunmasına büyük önem verir. Ancak eşler arası geçimsizlik, ileri dereceye ulaşır ve evlilik çekilmez hâle gelirse, boşanma bir çıkar yol olmakla birlikte en son başvurulması gereken bir çaredir. Kur’an-ı Kerim’de de, boşanmadan önce evliliğin devam ettirilmesi için fedakârlıkta bulunulması, hoşnutsuzluk veya soğukluk halinde bile tarafların meselelerini konuşarak halletmeleri öğütlenmiş; aralarındaki anlaşmazlık daha ileri safhaya gittiğinde, kadının ve erkeğin ailelerinden seçilen hakemler vasıtasıyla eşler arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi yolu tavsiye edilmiştir (Nisâ, 4/34-35). Bununla birlikte bütün anlaşma yolları kapanmış ve evlilik hayatının sürdürülmesi imkânsız hâle gelmişse, boşanma en makul bir yol olarak meşru görülmüştür.

Evli bir kadın, eşinin evlilikten doğan görev ve yükümlülükleri yerine getirmemesi veya kendisine karşı kötü muamelede bulunması halinde, mahkemeye başvurarak evliliğin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Mahkeme, tarafları dinledikten sonra eşlerin ayrılmaları yönünde karar verecek olursa, mahkemenin bu kararıyla dinî hükümlere göre, bir bâin talak meydana gelmiş olur.

Eşlerin birbirinden nefret etmesi, haksız davranışları, evliliğin gereği olan hukuka riayet etmemeleri, kocanın hanımına şiddet uygulaması veya onu haram bir fiili işlemeye zorlaması gibi kötü muamele ve geçimsizlik (nüşûz ve şikâk) hâllerinde ilk aşamada ne yapılması gerektiğini Kur’an-ı Kerim şöyle açıklamaktadır: “… Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişelenirseniz o zaman kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah, aralarındaki dargınlık yerine uyuşma lütfeder…” (Nisâ, 4/35)

Âyet-i kerîme, eşler arasında baş gösteren geçimsizlik hâllerinde hakemler aracılığıyla arayı bulmayı emrederek evliliğin devamından yana gayret sarf edilmesini önermektedir. Buna rağmen ara bulunamaz, kötü muamele ve geçimsizlik devam edecek olursa Mâlikîler, hem zarar gören kadının hâkime müracaatla tefrîk talebinde bulunabileceğini hem de ıslah için görev alan hakemlerin, karı-kocanın vekâlet vermesine gerek kalmadan bedelli ya da bedelsiz tefrîk haklarının bulunduğunu söylemişlerdir (İbn Rüşd, Bidâye, II, 99). Hanefî ve Şâfiîler ise, hakemlerin boşama yetkisinin ancak koca tarafından kendilerine boşama vekaleti verilmesi halinde söz konusu olabileceğini belirtmişlerdir (Şâfiî, el-Ümm, V, 494-495; Cassâs, Ahkâmü’l-Kur‘ân, III, 154; bkz. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, III, 344-345).

1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Mâlikî mezhebinin ictihadını benimsemiş ve konuyla ilgili olarak şu düzenlemeyi yapmıştır: Eşler arasında geçimsizlik çıkıp da mahkemeye müracaat edildiğinde mahkeme, her iki taraftan birer hakem tayin eder. Hakemler eşlerin arasını düzeltemezse ve kusur da kocada bulunursa hâkim, karı-kocayı ayırır. Kusur kadında ise mehir miktarı üzerinden bedelli boşamaya (muhâla‘a) hükmeder. Hakemler kararda birleşemeyecek olursa yeni bir hakem heyeti seçilir. Hakemlerin vereceği kararlar kesindir ve onların değerlendirmelerine göre hâkimin vereceği tefrîk hükmü bir bâin talâk sayılır (HAK, md. 130).

Ben eşimle anlaşamıyorum evliliğimi sürdürecek gücüm kalmadı boşanmak için dua istiyorum , hiç bir çıkış yolu kalmadı artık acı çekiyorum olmuyor…

İslam dininde erkek veya kadının eşine haksızlık etmesi caiz değildir ve kul hakkına girmektedir. Ancak sizde kendinizi bir gözden geçirmelisiniz. Eğer gerçekten belli bir müddet iyi davrandığınız halde eşiniz aynı tutumlarına devam ediyor ise boşanmak doğal bir hakkınızdır. İslam dininde boşanma hoş bir şey değildir. Ancak ortada zulüm ve haksızlık varsa evliliğe devam etmeme hakkınız da vardır. Size tavsiyemiz aile büyüklerinden bu konuda yardım istemenizdir. İstişare edin, ne yapmanız gerektiğini sorun düşüncelerinizi onlarla paylaşın.

Eğer bir çözüm olmuyorsa boşanmanıza yardımcı olmalarını isteğin, buda olmuyor ise sabırla duaya devam edin. Ancak size tavsiyemiz birazda olsa umudunuz varsa boşanmak için değilde, eşinizin daha iyi biri olması için dua edin. Eğer diyorsanız ki bunu zaten çok yaptım ama bir çözüm olmadı, o halde boşanma yolunda ilerleyebilirsiniz. Sorunuza cevap verecek olur isek boşanmak için dua etmenizde İslam dini açısından bir sakınca yoktur. Duanızın kabulü konusunda ise bunu ancak yüce Mevla’mız bilebilir. Ancak şundan emin olmalısınız ki eğer boşanmanız sizin için daha hayırlı olacaksa yüce Mevla’mız mutlaka duanızı kabul edecektir.

Boşanmak İçin Dua

Nasıl dua yapacağınız konusunda ise size şöyle bir tavsiyede buluna biliriz:

“Ya Rabbi ben yuvamı kurtarmak istiyorum ama olmuyor. Sen bana bir yol göster. Eğer bu evlilik benim için hayırlı değilse bana boşanabilmeyi nasip eyle”.