Borçtan Kurtulma Duası

Borçtan kurtulma duası türkçe okunuşu bilgisinden önce herkesin bildiği üzere bazı insanlar hayatları boyunca zahmet çekerek sıkıntı içerisinde yaşamaktadır. Bazı insanlar daha şanslı olurken, bazı insanlarda ne yazık ki, borçlanarak hayatlarını devam ettirmek zorunda kalmıştır. Durumu sıkıntılı olan kişiler ömürleri boyunca hem maddi hem de manevi olarak sıkıntılar yaşamaktadır. Borçlarından yakınan ve bu borçları daha kolay ödeyebilmek için pek çok insan çıkış yolu aramaktadır. Aslında dünya hayatında sıkıntı çekerek ve borçlu olarak yaşamakta Cenabı Hak tarafından kulunun sınavıdır. Cenabı Hak insanların borçlarını daha kolay ödemeleri için pek çok kolaylıktan bahsetmiştir. Borçlu olan kimselerin borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için pek çok dua bulunmaktadır. Ancak kişi borçlarından kurtulmak için bu duayı gerçekten kalpten inanarak okumalıdır.

Borçlarından Kurtulmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?

Borçlardan kurtulmak için okunacak dua müslümanlıkta her derdin mutlaka bir çaresi vardır. Borcu olan kişi bu borcu ödeyemeyeceğinden ve başının belaya gireceğinden dolayı çok korkmaktadır. Oysa borçlu olan kimse derdinin devasının Cenabı Hakta olduğunu bilmesi gerekmektedir. Çünkü Allah hiç bir zaman çaresiz bir dert yaratmamıştır. Borçlu olan kimse mutlaka bolca istiğfar duası okumalıdır, Allah onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü gidererek rızkını arttırır ve borcunu ödeme kolaylığı verir.

Zengin eden dua borçlardan kurtulmak için dua Her insan borcunu ödeyebilmek için mutlaka Allah’a dua etmelidir. Çünkü herkesin rızkını veren Cenabı Allahtır. Elinizin daha bol olmasını, rızkın ve bereketin artması için bolca dua etmelisiniz. Ayrıca borçlardan kurtulmak için kişi salatı tefriciye duasını okuyan kişinin istek ve dileklerini şüphesi ki, Cenabı Hak yerine getirecek ve borçlarından kısa bir zaman içerisinde kurtulma kolaylığı sağlayacaktır.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Hangileridir?

Rabbim! Dünyada ve ahiretteki kederden ve gamdan sana sığınırım. Tembellikten ve acizlikten sana sığınırım. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Borçlarımın altında ezilmekten ve diğer insanların beni aşağılamalarından sana sığınırım Ya Rabbi!

Tasayı açan ve kaderi gideren Allah’ım. Darda kalan her kulunun duasına icabet eden hem dünyada hem de ahirette Rahman Rahim olan Allah’ım. Bu kuluna merhamet eyle, çünkü benim senden başka kimsenin merhametine ihtiyacı olmayacak şekilde rahmetin ile merhamet eyle. Beni borçlarımdan ve sıkıntılarımdan kurtar, hiç bir zaman borçlanacak duruma düşürme Yarabbi!

Borçtan kurtulmak için en etkili dua borç yükünden beli bükülmüş bir kişi Hz. Ali’ye (ra) gelerek kendisine yardımcı olmasını istemişti.  Hz Ali (ra) kendisine şöyle söylemişti :

“Resullah’ın bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim de, onu okursan, üzerinde Sebir dağı kadar borç olsa Allah Teala o borcu ödemen için yardım eder.” demiş ve aşağıdaki duaya devam etmesini tavsiye etmiştir.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Türkçe Dua OKUNUŞU :

” Allahümme ikfini bi helalike  an haramike, eınni bi fazlike ammen sivake. ” (Hz. Ali’den (ra) Tırmizi, Daavat 121)

ANLAMI :

Allah’ım helalinden bana yetecek kadar vererek beni haramından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Peygamber Efendimiz (sav) bir gün mescide girdi.

Orada ashabdan Ebu Ümame’yi gördü. Ona :

Ey Ebu Ümame, namaz vakti olmadığı halde neden burada oturuyorsun ? diye sordu. O da :
Sıkıntı ve borç içindeyim Ya Resulullah dedi

Bunun üzerine Efendimiz ona aşağıdaki duayı sabah  akşam tekrarlamasını tavsiye bulundular.

Borçtan Kurtulma Duası OKUNUŞU :

“Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-huzni, ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli; ve euzü bike mine’l-cinni ve’l-buhil, ve euzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali”

ANLAMI :

Allahım dünya ve ahirette gam ve kederden Sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların beni aşağılamasından Sana sığınırım.

NOT : Ebü Ümame (ra) kısa bir zaman sonra borçlarından kurtulmuştur.

AÇIKLAMA: Peygamber Efendimiz (sav) borçtan önce beş özellikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir. Bu beş özellik fakirliğin ve borçlanmanın sebepleridir. Önce sebeplerden,  yani üzüntü, acizlik, tembellik, korkaklık ve cimrikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir. Sığınmak bu sebepleri terk etmek demektir. Bir insan bu sebepleri terk ederse borçtan kurtulmak çok daha kolay hale gelir.  Yani Peygamber Efendimiz (sav), çalışmadan, oturduğu yerde borçtan kurtuluş beklemeyi değil, borçluluğun sebeplerini ortadan kaldırmayı öğütlemiştir.

Hz. Aişe (ra) Peygamber Efendimiz’in (sav) aşağıdaki dua’ yı kendisine öğrettiğini ve : “Uhud dağı kadar borcun olsa da, bu dua’ya devam edersen, Allah Teala Sana o borcu ödemen konusunda yardım eder.” buyurduğunu söylemiştir.

OKUNUŞU : “Allahümme faric’el-hemmi, kaşife’l-ğammi, mücibe da’veti’l-muztarrin, rahmane’d-dünya ve’l-ahireti ve rahimehüma, ente terhamüni , fe’rhamni. Bi rahmetike tuğnini biha an rahmeti men sivake.”

ANLAMI : “Tasayı açan, kaderi(stresi) gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim’i olan Allah’ım ; bana merhamet eden sensin. Senden başkalarının merhametine ihtiyaç bırakmayacak şekilde rahmetinle bana merhamet eyle. Beni borç sıkıntısından kurtar ve beni borçlanacak hallere düşürme”

Allah Teâlâ’ya şükretmek rızkı artırır

Ayet-i kerimede buyrulur:

Eğer şükrederseniz, size olan nîmetlerimi artırırım… (İbrâhîm, 7)

Allâh Rasûlü –sallâllâhu aleyhi ve sellem– buyururlar:

Borçlardan kurtulmak için okunacak en etkili dualar Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir. (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

İstiğfarı Çoğaltmak Rızkı Artırır

Câfer-i Sâdık Hazretleri buyurur:

Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..

Vakıa Sûresi’ni Okumak Rızkı Artır

Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez. (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Akrabaya İyilik Rızkı Artırır

Peygamber Efenendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem– buyururlar:

Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin! (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)

Allah’a Yönelmek Rızkı Artır

Rasûlullah –sallâllâhu aleyhi ve sellem– Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır:

Allah Teâlâ, Âdemoğlunun rızıkları ile vazîfeli olan meleklere şöyle buyurur:

Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!.. (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

Tevekkül ve Teslimiyet Rızkı Artırır

Hadis-i şerifte buyrulur:

Eğer siz Allâh’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları hâlde akşam doymuş olarak dönerler. (Tirmizî, Zühd, 33)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Okunuşu: Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.

Anlamı: Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle. (Malik, Dua, No: 495)

Okunuşu: Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.
Anlamı: Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme! (Tirmizî, Daavât 111)

Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin. Al-i İmran sûresi, 26) Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle. (Heysemî, X, 186)

Peygamber efendimizin borçtan kurtulma duası

Borcu olana peygamber efendimizin tavsiye ettiği dua Mumsema Muaz (r.a)’dan.Allah resulü (s.a.v) buyuruyor:

”Size öyle bir dua öğreteceğim ki, Sebir dağı kadar borcunuz olsa Allah Teala
size onu ödemeyi nasip eder: (S.Dareyn)

Allahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab. Rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma tu’tıy men teşaü minhüma ve temneu men teşaü irhamni rahmeten tuğnını biha an rahmetin men sivak.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün mescide girdi.

Orada ashabtan Ebu Ümâmeyi gördü. Ona;
-Ey Ebu Ümâme,Namaz vakti olmadığı halde neden burada oturuyorsun? Diye sordu.
-Sıkıntı ve borç içerisindeyim Ya Rasûlullah !”dedi
Bunun üzerine Peygamberimiz ona aşağıdaki duayı sabah akşam tekrarlamasını tavsiye buyurdular:
اَللَهُمَّ اِنّيِ اَعُوذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ

OKUNUŞU:
“Allahümme innî eûzü bike mine’l-hemmi, ve’l huzni .ve eûzü bike mine’l-aczi ve’l keseli;ve eûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli,ve eûzü bike min galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâli.”

ANLAMI:
”Allah’ım! Dünya ve ahirette gam ve kederden sana sığınırım.Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım.Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım.Borç altında ezilmekten ve insanların beni aşağılamasından sana sığınırım”.

-Ebû Ümame (r.a) kısa bir zaman sonra borçlarından kurtulmuştur.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) borç’tan önce beş özellikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir.Bu beş özellik,Borçlanmanın ve fakirliğin sebepleridir.Önce sebeplerden,Üzüntü,acizlik,tembellik,korkaklık, ve cimrilikten Allah’a sığınmayı tavsiye etmiştir.Sığınmak,Bu sebepleri terk etmek demektir .Bir insan ,onları terk ederse bunların sonunda borçtan kurtulmak çok daha kolay hale gelir.Yani Peygamber efendimiz (s.a.s) çalışmadan,oturduğu yerde borçtan kurtuluş beklemeyi değil,borçluluğun sebeplerini ortadan kaldırmayı öğütlemiştir.

Borçlu İken Okunacak Dua

*Cenabı Peygamber (s.a.v)Efendimiz ashabı kiramdan Muaz b.Cebel (r.a) hazretlerini bir cuma günü göremez ve Cuma namazından sonra yanına teşrif eder ve nerede olduğunu sorar.
Muaz b. Cebel (r.a):
”Ya Resulallah,bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı olduğundan,taraf-ı saadetinize teveccüh etmişken huzurunuza varabilmekten beni men etmiştir.”cevabında bulunur.
Cenabı Peygamber Efendimiz:
”Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim ki ona devam edersen Sabır dağı kadar borcun olmuş olsa Cenabı Hakk onu ödetir.”buyururlar ve bu duayı öğretirler.
*Diğer bir hadisi şerifte bu duanın esrarına dair Resulü Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
” Ya Muaz!Kulak ver,iyi dinle.Sana öyle bir dua öğreteceğim ki,üzerinde Uhud dağı kadar borcun olsa Cenabı Ecelli A’la sana borcunu ödettirir.”

Allâhümme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr,inneke alâ külli şey’in kadyr.Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb.Rahmâned dünyâ vel âhırati ve rahıymehümâ tü’tî men teşâü minhümâ ve temneu men teşâ’,ırhamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk.

Borçlunun Okuması Gereken Dua

Ebû Abdullah el-Kuresî hazretleri, duâsi makbûl bir zât idi. Mısır’da bulundugu sırada büyük bir kıtlık olmustu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki Ibrâhim aleyhisselâmin makâmını ziyâret etti. Ziyâret sırasında İbrâhim aleyhisselâmin makâmı yanında uyuya kaldı. Rü’yâsinda İbrâhim aleyhisselâm tarafından karşılandı. Ebû Abdullah el-Kuresî, İbrâhim aleyhisselâma; “Ey Halîlullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Duâ buyurunuz” diye arzetti. Hz. İbrâhim de kıtlığın kalkmasi için duâ etti. Ebû Abdullah el-Kuresî daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini ögrendi.

Abdullah Kuresî buyurdu ki:

Bir gün hocam Ebü’r-Rabî bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne ögreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Su duâyi devamli oku” dedi…

Okumamı istedigi duâ söyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Rezzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikrâm… Yâ Hannân, yâ Mennân infehnî minke bi nafhati hayrin tugnînî bihâ ammen sivâk… in testeftihû fekâd câekümü’l-feth… Innâ fetehnâ leke fethan mübînâ… Nasrun minellahi ve fethun karîb… Allahümme yâ Ganî, yâ Hamîd, yâ Mubdi’, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arsil Mecîd, yâ Fe’âlen limâ yürîd, ikfini bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr… Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül… inneke alâ külli sey’in kadîr…”
Sonra bana, “Her kim su duâyi namazlardan sonra, özellikle Cuma namazindan sonra okursa, Allahü teâlâ onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düsmanlarina karsi muzaffer kilar, ona ummadigi yerlerden riziklar verir, geçimini kolaylastirir. Borcu daglar kadar büyük ve kabarik olsa dahî, Allahü teâlânin lutfu, keremi ve inâyeti ile öder” dedi.

Kendisi söyle anlatır:

Bir gün Abdullah el-Muâvirî’ye gittim. Bana, “Ey serîf! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir duu öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine su duayi öğretti: “Yâ Vâhid, yâ Ehad, yâ Vâcid, yâ Cevâd, Infehnâ minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli sey’in kadîr…”

Basim darda kalmadi…

Abdullah el-Muâvirî bu duâyi bana ögretmek için okuduktan sonra, basim hiç darda kalmadi, rizkim çogaldi. Duâda, maksadin hâsil olmasi için, duâ eden kimsenin i’tikâdinin düzgün olmasi, namazini muntazam kilmasi ve dînin emir ve yasaklarina elinden geldigi kadar uymasi sarttir.

Ayrica, bir kimse bir derde veya borca giriftâr olursa, “Allahümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike

kahrirricâl” duâsini okusun, buyurulmustur.

Borçtan Kurtulma Duası Esmaül Hüsna

77 defa El-Hasîb
33 kez El-Celîl
7 kez El-Kerîm
21 defa Er-Rakîb
17 defa El-Mucîb
3 kez El-Vâsi
5 defa El-Hakîm

Borçlardan kurtulmak için okunacak esmaül hüsna bu esmaları okurken aşağıdaki anlamlarına yoğunlaşalım:

El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”

El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”

El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”

Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”

El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden.”

El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.”

El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”

Borçlardan Kurtulma Duası

Ebu Abdullah el Kureşi Hazretleri, duası makbfrl bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halllürrahman denilen yerdeki İbrahim Aleyhisselam’ ın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Aleyhisselam’ın makamı yanında uyuya kaldı. Ruyasında İbrahim Aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebu Abdullah el Kureşi, İbrahim Aleyhisselam’ a;
“Ey Halllullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz” diye arzetti. Hz . İbrahim de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebu Abdullah el Kureşi daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.

RIZIK İÇİN DEVAMLI OKUNACA DUA

Abdullah Kureşi buyurdu ki:
Bir gün hocam Ebu’r Rabi bana, “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebu’r Rabi bana, “Şu duayı devamlı oku” dedi.
Okumamı istediği dua şöyle idi:
“Ya Allah, ya Vahid, ya Mucid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Kayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel ard, ya Zel Celali vel ikram . . .

Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak.. İn testeftihu fekad caekumul feth … İnna fetehna leke fethan mu bina … Nasrun minellahi ve fethun karib … Allahumme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedud, ya zel arşil Mecid, ya Fe’alen lima yurid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr… Vensurni bima nasarte bihirrusul … inneke ala kulli şey’in kadir…”

GELİR BOLLUĞU İÇİN OKUNAN DUA
Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allah-u Teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allah-u Teala’nın lutfu, keremi ve inayeti ile öder” dedi. Kendisi şöyle anlatır: Bir gün Abdullah el Muaviri’ye gittim. Bana, “Ey şerif! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti:
“Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala kulli şey’in kadir”

BAŞIMI DARDAN KURTARAN DUA
Abdullah el Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç darda kalmadı, rızkını çoğaldı. Duada, maksadın hasıl olması için, dua eden kimsenin i’tikadının düzgün olması, namazım muntazam kılması ve dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.

BORÇLULARIN OKUMASI GEREKEN DUA
Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa, “Allahumme inni eftzu bike minel hemmi vel bazeni ve euzu bike minel aczi vel keseli ve euzu bike minel cubni vel buhli ve euzu bike min galebetid deyni ve kahrirrical” duasını okusun, buyurulmuştur.”